Prahlada Krutha Narasimha Stotram

Narasimha

Prahlada Krutha Narasimha Stotram – శ్రీ నృసింహ స్తుతిః (ప్రహ్లాద కృతం) [** అధిక శ్లోకాః – నారద ఉవాచ – ఏవం సురాదయస్సర్వే బ్రహ్మరుద్రపురస్సరాః | నోపైతుమశకన్మన్యుసంరమ్భం సుదురాసదమ్ || సాక్షాచ్ఛ్రీః ప్రేషితాదేవైర్దృష్ట్వా తన్మహదద్భుతమ్ | అదృష్టా శ్రుతపూర్వత్వాత్సానోపేయాయశఙ్కితా || ప్రహ్లాదం ప్రేషయామాస బ్రహ్మాఽవస్థితమన్తికే | తాతప్రశమయోపేహి స్వపిత్రేకుపితం ప్రభుమ్ || తథేతి శనకై రాజన్మహాభాగవతోఽర్భకః | ఉపేత్య భువికాయేన ననామ విధృతాఞ్జలిః || స్వపాదమూలే పతితం తమర్భకం విలోక్య దేవః కృపయా పరిప్లుతః …