Varahi Anugraha Ashtakam in Telugu

Varahi

Varahi Anugraha Ashtakam in Telugu – శ్రీ వారాహి అనుగ్రహాష్టకం ఈశ్వర ఉవాచ | మాతర్జగద్రచననాటకసూత్రధార- -స్త్వద్రూపమాకలయితుం పరమార్థతోఽయమ్ | ఈశోఽప్యమీశ్వరపదం సముపైతి తాదృక్ కోన్యః స్తవం కిమివ తావకమాదధాతు || ౧ || నామాని కింతు గృణతస్తవ లోకతుండే నాడంబరం స్పృశతి దండధరస్య దండః | తల్లేశలంఘితభవాంబునిధీ యతోఽయం త్వన్నామసంస్మృతిరియం న పునః స్తుతిస్తే || ౨ || త్వచ్చింతనాదరసముల్లసదప్రమేయా- -ఽఽనందోదయాత్సముదితః స్ఫుటరోమహర్షః | మాతర్నమామి సుదినాని సదేత్యముం త్వా- -మభ్యర్థయేర్థమితి పూరయతాద్దయాలో || …