Sri Narasimha Kavacham

Sri Narasimha Kavacham – శ్రీ నృసింహ కవచం నృసింహ కవచం వక్ష్యే ప్రహ్లాదేనోదితం పురా | సర్వరక్షాకరం పుణ్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్ || ౧ || సర్వసంపత్కరం చైవ స్వర్గమోక్షప్రదాయకమ్ | ధ్యాత్వా నృసింహం దేవేశం హేమసింహాసనస్థితమ్ || ౨ || వివృతాస్యం త్రినయనం శరదిందుసమప్రభమ్ | లక్ష్మ్యాలింగితవామాంగం విభూతిభిరుపాశ్రితమ్ || ౩ || చతుర్భుజం కోమలాంగం స్వర్ణకుండలశోభితమ్ | ఉరోజశోభితోరస్కం రత్నకేయూరముద్రితమ్ || ౪ || తప్తకాంచనసంకాశం పీతనిర్మలవాసనమ్ | ఇంద్రాదిసురమౌళిస్థస్ఫురన్మాణిక్యదీప్తిభిః || ౫ || …