మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్తోత్రం

Ganesh

మరకత శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి స్తోత్రం 1) వరసిద్ధి సుబుద్ధి మనో నిలయం| నిరత ప్రతిభా ఫలదాన ఘనం| పరమేశ్వర మాన సమోదకరం| ప్రణమామి నిరంతర విఘ్నహరమ్ || 2)అణిమాం మహిమాం గరిమాం లఘిమాం| ఘనతాప్తి సుకామ వరేశ వశాన్| నిరత ప్రదమ క్షయ మంగళదం| ప్రణమామి నిరంతర విఘ్నహరమ్ || 3)జననీ జనకాత్మ వినోదకరం| జనతా హృదయాంతర తాపహరం| జగదభ్యుదయాకర మీప్సితదం| ప్రణమామి నిరంతర విఘ్నహరమ్ || 4) వరబాల్య సుఖేలన భాగ్యకరం| స్థిరయౌవన సౌఖ్య …