Sri Tripura Bhairavi Hrudayam

Sri Tripura Bhairavi e1694868939500
image_print

Sri Tripura Bhairavi Hrudayam – శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం

శ్రీ త్రిపురభైరవీ హృదయం
మేరౌ గిరివరేగౌరీ శివధ్యానపరాయణా |
పార్వతీ పరిపప్రచ్ఛ పరానుగ్రహవాంఛయా || ౧ ||
శ్రీపార్వత్యువాచ-
భగవంస్త్వన్ముఖాంభోజాచ్ఛ్రుతా ధర్మా అనేకశః |
పునశ్శ్రోతుం సమిచ్ఛామి భైరవీస్తోత్రముత్తమమ్ || ౨ ||
శ్రీశంకర ఉవాచ-
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి భైరవీ హృదయాహ్వయం |
స్తోత్రం తు పరమం పుణ్యం సర్వకళ్యాణకారకమ్ || ౩ ||
యస్య శ్రవణమాత్రేణ సర్వాభీష్టం భవేద్ధ్రువం |
వినా ధ్యానాదినా వాఽపి భైరవీ పరితుష్యతి || ౪ ||
ఓం అస్య శ్రీభైరవీహృదయమంత్రస్య దక్షిణామూర్తిః ఋషిః పంఙ్క్తిశ్ఛందః –భయవిధ్వంసినీ భైరవీదేవతా –హకారో బీజం –; రీం శక్తిః –రైః కీలకం సర్వభయవిధ్వంసనార్థే జపే వినియోగః ||
అథ కరన్యాసః |
ఓం హ్రీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం ఐం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం శ్రీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||
అథాంగన్యాసః |
ఓం హ్రీం హృదయాయ నమః |
ఓం శ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం ఐం శిఖాయై వషట్ |
ఓం హ్రీం కవచాయ హుం |
ఓం శ్రీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం అస్త్రాయ ఫట్ |
ధ్యానమ్ |
దేవైర్ధ్యేయాం త్రినేత్రామసురభటఘనారణ్యఘోరాగ్ని రూపాం
రౌద్రీం రక్తాంబరాఢ్యాం రతి ఘటఘటితో రోజయుగ్మోగ్రరూపామ్ |
చంద్రార్ధభ్రాజి భవ్యాభరణ కరలసద్బాలబింబాం భవానీం
సిందూరాపూరితాంగీం త్రిభువనజననీం భైరవీం భావయామి || ౧ ||
పంచచామరవృత్తమ్ –
భవభ్రమత్సమస్తభూత వేదమార్గదాయినీం
దురంతదుఃఖదారిణీం సురద్రుహామ్
భవప్రదాం భవాంధకారభేదన ప్రభాకరాం
మితప్రభాం భవచ్ఛిదాం భజామి భైరవీం సదా || ౨ ||
ఉరః ప్రలంబితాహిమాల్యచంద్రబాలభూషణాం
నవాంబుదప్రభాం సరోజచారులోచనత్రయాం
సుపర్వబృందవందితాం సురాపదంతకారకాం
భవానుభావభావినీం భజామి భైరవీం సదా || ౩ ||
అఖండభూమి మండలైక భారధీరధారిణీం
సుభక్తిభావితాత్మనాం విభూతిభవ్యదాయినీం
భవప్రపంచకారిణీం విహారిణీం భవాంబుధౌ
భవస్యహృదయభావినీం భజామి బైరవీం సదా || ౪ ||
శరచ్చమత్కృతార్ధ చంద్రచంద్రికావిరోధిక
ప్రభావతీ ముఖాబ్జ మంజుమాధురీ మిలద్గిరాం
భుజంగమాలయా నృముండమాలయా చ మండితాం
సుభక్తిముక్తిభూతిదాం భజామి భైరవీం సదా || ౫ ||
సుధాంశుసూర్యవహ్ని లోచనత్రయాన్వితాననాం
నరాంతకాంతక ప్రభూతి సర్వదత్తదక్షిణాం
సముండచండఖండన ప్రచండచంద్రహాసినీం
తమోమతిప్రకాశినీం భజామి భైరవీం సదా || ౬ ||
త్రిశూలినీం త్రిపుండ్రినీం త్రిఖండినీం త్రిదండినీం
గుణత్రయాతిరిక్తమప్యచిన్త్యచిత్స్వరూపిణీం
సవాసవాఽదితేయవైరి బృందవంశభేదినీం
భవప్రభావభావినీం భజామి భైరవీం సదా || ౭ ||
సుదీప్తకోటిబాలభానుమండలప్రభాంగభాం
దిగంతదారితాంధకార భూరిపుంజపద్ధతిం
ద్విజన్మనిత్యధర్మనీతివృద్ధిలగ్నమానసాం
సరోజరోచిరాననాం భజామి భైరవీం సదా || ౮ ||
చలత్సువర్ణకుండల ప్రభోల్లసత్కపోలరుక్
సమాకులాననాంబుజస్థశుభ్రకీర నాసికాం
సచంద్రభాలభైరవాస్య దర్శన స్పృహచ్చకోర-
నీలకంజదర్శనాం భజామి భైరవీం సదా || ౯ ||
ఇదంహృదాఖ్యసంగతస్తవం పఠంతియేఽనిశం
పఠంతి తే కదాపినాంధకూపరూపవద్భవే
భవంతి చ ప్రభూతభక్తి ముక్తిరూప ఉజ్జ్వలాః
స్తుతా ప్రసీదతి ప్రమోదమానసా చ భైరవీ || ౧౦ ||
యశోజగత్యజస్రముజ్జ్వలంజయత్యలంసమో
న తస్య జాయతే పరాజయోఽంజసా జగత్త్రయే
సదా స్తుతిం శుభామిమాం పఠత్యనన్యమానసో
భవంతి తస్య సంపదోఽపి సంతతం సుఖప్రదాః || ౧౧ ||
జపపూజాదికాస్సర్వాః స్తోత్రపాఠాదికాశ్చ యాః
భైరవీహృదయస్యాస్య కలాన్నార్హంతి షోడశీమ్ || ౧౨ ||
కిమత్ర బహినోక్తేన శృణు దేవి మహేశ్వరి
నాతః పరతరం కించిత్ పుణ్యమస్తి జగత్త్రయే || ౧౩ ||
ఇతి శ్రీభైరవకులసర్వస్వే శ్రీభైరవీహృదయస్తోత్రమ్ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *