Sri Tripura Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Tripura Bhairavi e1694868939500
image_print

Sri Tripura Bhairavi Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ త్రిపురభైరవీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీదేవ్యువాచ |
కైలాసవాసిన్ భగవన్ ప్రాణేశ్వర కృపానిధే |
భక్తవత్సల భైరవ్యా నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౧ ||
న శ్రుతం దేవదేవేశ వద మాం దీనవత్సల |
శ్రీశివ ఉవాచ |
శృణు ప్రియే మహాగోప్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౨ ||
భైరవ్యాశ్శుభదం సేవ్యం సర్వసంపత్ప్రదాయకమ్ |
యస్యానుష్ఠానమాత్రేణ కిం న సిద్ధ్యతి భూతలే || ౩ ||
ఓం భైరవీ భైరవారాధ్యా భూతిదా భూతభావనా |
ఆర్యా బ్రాహ్మీ కామధేనుస్సర్వసంపత్ప్రదాయినీ || ౪ ||
త్రైలోక్యవందితా దేవీ మహిషాసురమర్దినీ |
మోహఘ్నీ మాలతీ మాలా మహాపాతకనాశినీ || ౫ ||
క్రోధినీ క్రోధనిలయా క్రోధరక్తేక్షణా కుహూః |
త్రిపురా త్రిపురాధారా త్రినేత్రా భీమభైరవీ || ౬ ||
దేవకీ దేవమాతా చ దేవదుష్టవినాశినీ |
దామోదరప్రియా దీర్ఘా దుర్గా దుర్గతినాశినీ || ౭ ||
లంబోదరీ లంబకర్ణా ప్రలంబితపయోధరా |
ప్రత్యంగిరా ప్రతిపదా ప్రణతక్లేశనాశినీ || ౮ ||
ప్రభావతీ గుణవతీ గణమాతా గుహేశ్వరీ |
క్షీరాబ్ధితనయా క్షేమ్యా జగత్త్రాణవిధాయినీ || ౯ ||
మహామారీ మహామోహా మహాక్రోధా మహానదీ |
మహాపాతకసంహర్త్రీ మహామోహప్రదాయినీ || ౧౦ ||
వికరాళా మహాకాలా కాలరూపా కళావతీ |
కపాలఖట్వాంగధరా ఖడ్గఖర్పరధారిణీ || ౧౧ ||
కుమారీ కుంకుమప్రీతా కుంకుమారుణరంజితా |
కౌమోదకీ కుముదినీ కీర్త్యా కీర్తిప్రదాయినీ || ౧౨ ||
నవీనా నీరదా నిత్యా నందికేశ్వరపాలినీ |
ఘర్ఘరా ఘర్ఘరారావా ఘోరా ఘోరస్వరూపిణీ || ౧౩ ||
కలిఘ్నీ కలిధర్మఘ్నీ కలికౌతుకనాశినీ |
కిశోరీ కేశవప్రీతా క్లేశసంఘనివారిణీ || ౧౪ ||
మహోన్మత్తా మహామత్తా మహావిద్యా మహీమయీ |
మహాయజ్ఞా మహావాణీ మహామందరధారిణీ || ౧౫ ||
మోక్షదా మోహదా మోహా భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ |
అట్టాట్టహాసనిరతా క్వణన్నూపురధారిణీ || ౧౬ ||
దీర్ఘదంష్ట్రా దీర్ఘముఖీ దీర్ఘఘోణా చ దీర్ఘికా |
దనుజాంతకరీ దుష్టా దుఃఖదారిద్ర్యభంజినీ || ౧౭ ||
దురాచారా చ దోషఘ్నీ దమపత్నీ దయాపరా |
మనోభవా మనుమయీ మనువంశప్రవర్ధినీ || ౧౮ ||
శ్యామా శ్యామతనుశ్శోభా సౌమ్యా శంభువిలాసినీ |
ఇతి తే కథితం దివ్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ || ౧౯ ||
భైరవ్యా దేవదేవేశ్యాస్తవ ప్రీత్యై సురేశ్వరి |
అప్రకాశ్యమిదం గోప్యం పఠనీయం ప్రయత్నతః || ౨౦ ||
దేవీం ధ్యాత్వా సురాం పీత్వా మకారైః పంచకైః ప్రియే |
పూజయేత్సతతం భక్త్యా పఠేత్ స్తోత్రమిదం శుభమ్ || ౨౧ ||
షణ్మాసాభ్యంతరే సోఽపి గణనాథసమో భవేత్ |
కిమత్ర బహునోక్తేన త్వదగ్రే ప్రాణవల్లభే || ౨౨ ||
సర్వం జానాసి సర్వజ్ఞే పునర్మాం పరిపృచ్ఛసి |
న దేయం పరశిష్యేభ్యో నిందకేభ్యో విశేషతః || ౨౩ ||
ఇతి శ్రీత్రిపురభైరవీ అష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *