Sri maha kali stotra

kali matha e1694620506255
image_print

Sri maha kali stotra – శ్రీ మహాకాళీ స్తోత్రం

శవారూఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రాం వరప్రదాం
హాస్యయుక్తాం త్రిణేత్రాంచ కపాల కర్త్రికా కరాం |
ముక్తకేశీం లలజ్జిహ్వాం పిబంతీం రుధిరం ముహుః
చతుర్బాహుయుతాం దేవీం వరాభయకరాం స్మరేత్ ||
శవారూఢాం మహాభీమాం ఘోరదంష్ట్రాం హసన్ముఖీం
చతుర్భుజాం ఖడ్గముండవరాభయకరాం శివాం |
ముండమాలాధరాం దేవీం లలజ్జిహ్వాం దిగంబరాం
ఏవం సంచింతయేత్కాళీం శ్మశనాలయవాసినీమ్ ||
స్తోత్రం
ఓం విశ్వేశ్వరీం జగద్ధాత్రీం స్థితిసంహారకారిణీం |
నిద్రాం భగవతీం విష్ణోరతులాం తేజసః ప్రభాం ||
త్వం స్వాహా త్వం స్వధా త్వం హి వషట్కారః స్వరాన్వికా |
సుధాత్వమక్షరే నిత్యే త్రిధా మాత్రాత్మికా స్థితా ||
అర్థమాత్రా స్థితా నిత్యా యానుచ్ఛార్యా విశేషతః |
త్వమేవ సంధ్యా సావిత్రీ త్వం దేవీ జననీ పరా ||
త్వయైతద్ధార్యతే విశ్వం త్వయైతద్ సృజ్యతే జగత్ |
త్వయైతత్పాల్యతే దేవి త్వమత్స్యంతే చ సర్వదా ||
విసృష్టౌ సృష్టిరూపా త్వం స్థితిరూపా చ పాలనే |
తథా సంహృతిరూపాంతే జగతోఽస్య జగన్మయే ||
మహావిద్యా మహామాయా మహామేధా మహాస్మృతిః |
మహామోహా చ భవతీ మహాదేవీ మహేశ్వరీ ||
ప్రకృతిస్త్వం చ సర్వస్య గుణత్రయవిభావినీ |
కాలరాత్రి-ర్మహారాత్రి-ర్మోహరాత్రిశ్చ దారుణా ||
త్వం శ్రీస్త్వమీశ్వరీ త్వం హ్రీస్త్వం బుద్ధిర్బోధలక్షణా |
లజ్జా పుష్టిస్తథా తుష్టిః త్వం శాంతిః క్షాంతిరేవ చ ||
ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణా భుశుండీ పరిఘా యుధా ||
సౌమ్యా సౌమ్యతరాశేషా సౌమ్యేభ్యస్త్వతిసుందరీ |
పరాపరాణాం చ పరమా త్వమేవ పరమేశ్వరీ ||
యచ్చ కించిద్క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఖిలాత్మికే |
తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయసే తదా ||
యయా త్వయా జగత్ స్రష్టా జగత్పాత్యత్తి యో జగత్ |
సోఽపి నిద్రావశం నీతః కస్త్వాం స్తోతుమిహేశ్వరః ||
విష్ణుః శరీరగ్రహణమహమీశాన ఏవ చ |
కారితాస్తే యతోఽతస్త్వాం కః స్తోతుం శక్తిమాన్ భవేత్ ||
సా త్వమిత్థం ప్రభావైః స్వైరుదారైర్దేవి సంస్తుతా |
మోహయైతౌ దురాధర్షావసురౌ మధుకైటభౌ ||
ప్రబోధం చ జగత్స్వామీ నీయతామచ్యుతో లఘు |
బోధశ్చ క్రియతామస్య హంతుమేతౌ మహాసురౌ ||
త్వం భూమిస్త్వం జలం చ త్వమసిహుతవహ స్త్వం జగద్వాయురూపా |
త్వం చాకాశమ్మనశ్చ ప్రకృతి రసిమహత్పూర్వికా పూర్వ పూర్వా ||
ఆత్మాత్వం చాసి మాతః పరమసి భగవతి త్వత్పరాన్నైవ కించిత్ |
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః ప్రకటిత వదనే కామరూపే కరాళే ||
కాలాభ్రాం శ్యామలాంగీం విగళిత చికురాం ఖడ్గముండాభిరామాం |
త్రాసత్రాణేష్టదాత్రీం కుణపగణ శిరోమాలినీం దీర్ఘనేత్రాం ||
సంసారస్యైకసారాం భవజననహరాం భావితో భావనాభిః |
క్షంతవ్యో మేఽపరాధః ప్రకటిత వదనే కామ రూపే కరాళే ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *