Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram

Narasimha
image_print

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః శ్రీలక్ష్మీనృసింహ దేవతా క్ష్రౌం ఇతి బీజం శ్రీం ఇతి శక్తిః నఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం మన్త్రరాజ శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |
ధ్యానమ్ |
సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యస్థితం
యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషాసహస్రోజ్జ్వలమ్ |
త్ర్యక్షం చక్రపినాకసాభయకరాన్బిభ్రాణమర్కచ్ఛవిం
ఛత్రీభూతఫణీంద్రమిందుధవళం లక్ష్మీనృసింహం భజే || ౧
లక్ష్మీ చారుకుచద్వన్ద్వకుంకుమాంకితవక్షసే |
నమో నృసింహనాథాయ సర్వమంగళమూర్తయే || ౨
ఉపాస్మహే నృసింహాఖ్యం బ్రహ్మ వేదాంతగోచరమ్ |
భూయోల్లాసితసంసారచ్ఛేదహేతుం జగద్గురుమ్ || ౩
బ్రహ్మోవాచ |
ఓం నమో నారసింహాయ వజ్రదంష్ట్రాయ వజ్రిణే |
వజ్రదేహాయ వజ్రాయ నమో వజ్రనఖాయ చ || ౧ ||
వాసుదేవాయ వన్ద్యాయ వరదాయ వరాత్మనే |
వరదాభయహస్తాయ వరాయ వరరూపిణే || ౨ ||
వరేణ్యాయ వరిష్ఠాయ శ్రీవరాయ నమో నమః |
ప్రహ్లాదవరదాయైవ ప్రత్యక్షవరదాయ చ || ౩ ||
పరాత్పరాయ పారాయ పవిత్రాయ పినాకినే |
పావనాయ ప్రసన్నాయ పాశినే పాపహారిణే || ౪ ||
పురుష్టుతాయ పుణ్యాయ పురుహూతాయ తే నమః |
తత్పూరుషాయ తథ్యాయ పురాణపురుషాయ చ || ౫ ||
పురోధసే పూర్వజాయ పుష్కరాక్షాయ తే నమః |
పుష్పహాసాయ హాసాయ మహాహాసాయ శార్ఙ్గిణే || ౬ ||
సింహరాజాయ సింహాయ జగద్వన్ద్యాయ తే నమః |
అట్టహాసాయ రోషాయ జ్వాలాహాసాయ తే నమః || ౭ ||
భూతావాసాయ వాసాయ శ్రీనివాసాయ ఖడ్గినే |
ఖడ్గజిహ్వాయ సింహాయ ఖడ్గవాసాయ తే నమః || ౮ ||
నమో మూలాధివాసాయ ధర్మవాసాయ ధర్మిణే |
ధనంజయాయ ధన్యాయ నమో మృత్యుంజయాయ చ || ౯ ||
శుభంజయాయ సూత్రాయ నమః శత్రుంజయాయ చ |
నిరంజనాయ నీరాయ నిర్గుణాయ గుణాత్మనే || ౧౦ ||
నిష్ప్రపంచాయ నిర్వాణప్రదాయ నిబిడాయ చ |
నిరాలంబాయ నీలాయ నిష్కళాయ కళాత్మనే || ౧౧ ||
నిమేషాయ నిబంధాయ నిమేషగమనాయ చ | [** నిబద్ధాయ **]
నిర్ద్వంద్వాయ నిరాశాయ నిశ్చయాయ నిజాయ చ || ౧౨ ||
నిర్మలాయ నిదానాయ నిర్మోహాయ నిరాకృతే |
నమో నిత్యాయ సత్యాయ సత్కర్మనిరతాయ చ || ౧౩ ||
సత్యధ్వజాయ ముంజాయ ముంజకేశాయ కేశినే |
హరికేశాయ కేశాయ గుడాకేశాయ వై నమః || ౧౪ ||
సుకేశాయోర్ధ్వకేశాయ కేశిసంహారకాయ చ |
జలేశాయ స్థలేశాయ పద్మేశాయోగ్రరూపిణే || ౧౫ ||
పుష్పేశాయ కులేశాయ కేశవాయ నమో నమః |
సూక్తికర్ణాయ సూక్తాయ రక్తజిహ్వాయ రాగిణే || ౧౬ ||
దీప్తరూపాయ దీప్తాయ ప్రదీప్తాయ ప్రలోభినే |
ప్రసన్నాయ ప్రబోధాయ ప్రభవే విభవే నమః || ౧౭ ||
ప్రభంజనాయ పాంథాయ ప్రమాయప్రతిమాయ చ |
ప్రకాశాయ ప్రతాపాయ ప్రజ్వలాయోజ్జ్వలాయ చ || ౧౮ ||
జ్వాలామాలాస్వరూపాయ జ్వాలజిహ్వాయ జ్వాలినే |
మహాజ్వాలాయ కాలాయ కాలమూర్తిధరాయ చ || ౧౯ ||
కాలాంతకాయ కల్పాయ కలనాయ కలాయ చ |
కాలచక్రాయ చక్రాయ షట్చక్రాయ చ చక్రిణే || ౨౦ ||
అక్రూరాయ కృతాంతాయ విక్రమాయ క్రమాయ చ |
కృత్తినే కృత్తివాసాయ కృతఘ్నాయ కృతాత్మనే || ౨౧ ||
సంక్రమాయ చ క్రుద్ధాయ క్రాంతలోకత్రయాయ చ |
అరూపాయ సరూపాయ హరయే పరమాత్మనే || ౨౨ ||
అజయాయాదిదేవాయ హ్యక్షయాయ క్షయాయ చ |
అఘోరాయ సుఘోరాయ ఘోరఘోరతరాయ చ || ౨౩ ||
నమోఽస్తు ఘోరవీర్యాయ లసద్ఘోరాయ తే నమః |
ఘోరాధ్యక్షాయ దక్షాయ దక్షిణార్హాయ శంభవే || ౨౪ ||
అమోఘాయ గుణౌఘాయ హ్యనఘాయాఘహారిణే |
మేఘనాదాయ నాదాయ తుభ్యం మేఘాత్మనే నమః || ౨౫ || [** నాథాయ **]
మేఘవాహనరూపాయ మేఘశ్యామాయ మాలినే |
వ్యాలయజ్ఞోపవీతాయ వ్యాఘ్రదేహాయ తే నమః || ౨౬ ||
వ్యాఘ్రపాదాయ తే వ్యాఘ్రకర్మణే వ్యాపకాయ చ |
వికటాస్యాయ వీర్యాయ విష్టరశ్రవసే నమః || ౨౭ ||
వికీర్ణనఖదంష్ట్రాయ నఖదంష్ట్రాయుధాయ చ |
విశ్వక్సేనాయ సేనాయ విహ్వలాయ బలాయ చ || ౨౮ ||
విరూపాక్షాయ వీరాయ విశేషాక్షాయ సాక్షిణే |
వీతశోకాయ విత్తాయ విస్తీర్ణవదనాయ చ || ౨౯ ||
విధానాయ విధేయాయ విజయాయ జయాయ చ |
విబుధాయ విభావాయ నమో విశ్వంభరాయ చ || ౩౦ ||
వీతరాగాయ విప్రాయ విటంకనయనాయ చ |
విపులాయ వినీతాయ విశ్వయోనే నమో నమః || ౩౧ ||
విడంబనాయ విత్తాయ విశ్రుతాయ వియోనయే |
విహ్వలాయ వివాదాయ నమో వ్యాహృతయే నమః || ౩౨ ||
విరాసాయ వికల్పాయ మహాకల్పాయ తే నమః |
బహుకల్పాయ కల్పాయ కల్పాతీతాయ శిల్పినే || ౩౩ ||
కల్పనాయ స్వరూపాయ ఫణితల్పాయ వై నమః |
తటిత్ప్రభాయ తార్క్ష్యాయ తరుణాయ తరస్వినే || ౩౪ ||
రసనాయాన్తరిక్షాయ తాపత్రయహరాయ చ |
తారకాయ తమోఘ్నాయ తత్త్వాయ చ తపస్వినే || ౩౫ ||
తక్షకాయ తనుత్రాయ తటితే తరలాయ చ |
శతరూపాయ శాంతాయ శతధారాయ తే నమః || ౩౬ ||
శతపత్రాయ తార్క్ష్యాయ స్థితయే శాంతమూర్తయే |
శతక్రతుస్వరూపాయ శాశ్వతాయ శతాత్మనే || ౩౭ ||
నమః సహస్రశిరసే సహస్రవదనాయ చ |
సహస్రాక్షాయ దేవాయ దిశశ్రోత్రాయ తే నమః || ౩౮ ||
నమః సహస్రజిహ్వాయ మహాజిహ్వాయ తే నమః |
సహస్రనామధేయాయ సహస్రజఠరాయ చ || ౩౯ ||
సహస్రబాహవే తుభ్యం సహస్రచరణాయ చ |
సహస్రార్కప్రకాశాయ సహస్రాయుధధారిణే || ౪౦ ||
నమః స్థూలాయ సూక్ష్మాయ సుసూక్ష్మాయ నమో నమః |
సుక్షీణాయ సుభిక్షాయ సూరాధ్యక్షాయ శౌరిణే || ౪౧ ||
ధర్మాధ్యక్షాయ ధర్మాయ లోకాధ్యక్షాయ వై నమః |
ప్రజాధ్యక్షాయ శిక్షాయ విపక్షక్షయమూర్తయే || ౪౨ ||
కాలాధ్యక్షాయ తీక్ష్ణాయ మూలాధ్యక్షాయ తే నమః |
అధోక్షజాయ మిత్రాయ సుమిత్రవరుణాయ చ || ౪౩ ||
శత్రుఘ్నాయ హ్యవిఘ్నాయ విఘ్నకోటిహరాయ చ |
రక్షోఘ్నాయ మధుఘ్నాయ భూతఘ్నాయ నమో నమః || ౪౪ ||
భూతపాలాయ భూతాయ భూతావాసాయ భూతినే |
భూతభేతాలఘాతాయ భూతాధిపతయే నమః || ౪౫ ||
భూతగ్రహవినాశాయ భూతసంయమినే నమః |
మహాభూతాయ భృగవే సర్వభూతాత్మనే నమః || ౪౬ ||
సర్వారిష్టవినాశాయ సర్వసంపత్కరాయ చ |
సర్వాధారాయ సర్వాయ సర్వార్తిహరయే నమః || ౪౭ ||
సర్వదుఃఖప్రశాంతాయ సర్వసౌభాగ్యదాయినే |
సర్వజ్ఞాయాప్యనంతాయ సర్వశక్తిధరాయ చ || ౪౮ ||
సర్వైశ్వర్యప్రదాత్రే చ సర్వకార్యవిధాయినే |
సర్వజ్వరవినాశాయ సర్వరోగాపహారిణే || ౪౯ ||
సర్వాభిచారహంత్రే చ సర్వోత్పాతవిఘాతినే |
పింగాక్షాయైకశృంగాయ ద్విశృంగాయ మరీచయే || ౫౦ ||
బహుశృంగాయ శృంగాయ మహాశృంగాయ తే నమః |
మాంగల్యాయ మనోజ్ఞాయ మంతవ్యాయ మహాత్మనే || ౫౧ ||
మహాదేవాయ దేవాయ మాతులుంగధరాయ చ |
మహామాయాప్రసూతాయ మాయినే జలశాయినే || ౫౨ ||
మహోదరాయ మందాయ మదనాయ మదాయ చ |
మధుకైటభహంత్రే చ మాధవాయ మురారయే || ౫౩ ||
మహావీర్యాయ ధైర్యాయ చిత్రవీర్యాయ తే నమః |
చిత్రకర్మాయ చిత్రాయ నమస్తే చిత్రభానవే || ౫౪ ||
మాయాతీతాయ మాయాయ మహావీరాయ తే నమః |
మహాతేజాయ బీజాయ తేజోధామ్నే చ బీజినే || ౫౫ ||
తేజోమయ నృసింహాయ తేజసాంనిధయే నమః |
మహాదంష్ట్రాయ దంష్ట్రాయ నమః పుష్టికరాయ చ || ౫౬ ||
శిపివిష్టాయ పుష్టాయ తుష్టయే పరమేష్ఠినే |
విశిష్టాయ చ శిష్టాయ గరిష్ఠాయేష్టదాయినే || ౫౭ ||
నమో జ్యేష్ఠాయ శ్రేష్ఠాయ తుష్టాయామితతేజసే |
అష్టాంగన్యస్తరూపాయ సర్వదుష్టాంతకాయ చ || ౫౮ ||
వైకుంఠాయ వికుంఠాయ కేశికంఠాయ కంఠినే |
కంఠీరవాయ లుంఠాయ నిశ్శఠాయ హఠాయ చ || ౫౯ ||
సత్త్వోద్రిక్తాయ కృష్ణాయ రజోద్రిక్తాయ వేధసే |
తమోద్రిక్తాయ రుద్రాయ ఋగ్యజుస్సామమూర్తయే || ౬౦ ||
ఋతుధ్వజాయ కాలాయ మంత్రరాజాయ మంత్రిణే | [** రాజాయ **]
త్రినేత్రాయ త్రివర్గాయ త్రిధామ్నే చ త్రిశూలినే || ౬౧ ||
త్రికాలజ్ఞానరూపాయ త్రిదేహాయ త్రిధాత్మనే |
నమస్త్రిమూర్తివన్ద్యాయ త్రితత్త్వజ్ఞానినే నమః || ౬౨ ||
అక్షోభ్యాయానిరుద్ధాయ హ్యప్రమేయాయ భానవే |
అమృతాయ హ్యనంతాయ హ్యమితాయామరాయ చ || ౬౩ ||
అపమృత్యువినాశాయ హ్యపస్మారవిఘాతినే |
అన్నదాయాన్నరూపాయ హ్యన్నాయాన్నభుజే నమః || ౬౪ ||
ఆద్యాయ నిరవద్యాయ వేద్యాయాద్భుతకర్మణే |
సద్యోజాతాయ సన్ధ్యాయ వైద్యుతాయ నమో నమః || ౬౫ ||
విద్యాతీతాయ శుద్ధాయ రాగతీతాయ రాగిణే |
యోగీశ్వరాయ యోగాయ గోహితాయ గవామ్పతే || ౬౬ ||
గంధర్వాయ గభీరాయ గర్జితాయోర్జితాయ చ |
పర్జన్యాయ ప్రవృద్ధాయ ప్రధానపురుషాయ చ || ౬౭ ||
పద్మాభాయ సునాభాయ పద్మనాభాయ భాసినే |
పద్మనేత్రాయ పద్మాయ పద్మాయాః పతయే నమః || ౬౮ ||
పద్మోదరాయ పూతాయ పద్మకల్పోద్భవాయ చ |
నమో హృత్పద్మవాసాయ భూపద్మోద్ధరణాయ చ || ౬౯ ||
శబ్దబ్రహ్మస్వరూపాయ బ్రహ్మరూపధరాయ చ |
బ్రహ్మణే బ్రహ్మరూపాయ బ్రహ్మనేత్రే నమో నమః || ౭౦ ||
బ్రహ్మాదయే బ్రాహ్మణాయ బ్రహ్మబ్రహ్మాత్మనే నమః |
సుబ్రహ్మణ్యాయ దేవాయ బ్రహ్మణ్యాయ త్రివేదినే || ౭౧ ||
పరబ్రహ్మస్వరూపాయ పంచబ్రహ్మాత్మనే నమః |
నమస్తే బ్రహ్మశిరసే తదాఽశ్వశిరసే నమః || ౭౨ ||
అథర్వశిరసే నిత్యమశనిప్రమితాయ చ |
నమస్తే తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ లోలాయ లలితాయ చ || ౭౩ ||
లావణ్యాయ లవిత్రాయ నమస్తే భాసకాయ చ | [** లావకాయ **]
లక్షణజ్ఞాయ లక్షాయ లక్షణాయ నమో నమః || ౭౪ ||
రసద్వీపాయ దీప్తాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే |
వృష్ణిమూలాయ కృష్ణాయ శ్రీమహావిష్ణవే నమః || ౭౫ || [** దృష్ణిమూలాయ **]
పశ్యామి త్వాం మహాసింహం హారిణం వనమాలినమ్ |
కిరీటినం కుండలినం సర్వగం సర్వతోముఖమ్ || ౭౬ ||
సర్వతః పాణిపాదోరుం సర్వతోఽక్షి శిరోముఖమ్ |
సర్వేశ్వరం సదాతుష్టం సత్త్వస్థం సమరప్రియమ్ || ౭౭ ||
బహుయోజనవిస్తీర్ణం బహుయోజనమాయతమ్ |
బహుయోజనహస్తాంఘ్రిం బహుయోజననాసికమ్ || ౭౮ ||
మహారూపం మహావక్త్రం మహాదంష్ట్రం మహాభుజమ్ |
మహానాదం మహారౌద్రం మహాకాయం మహాబలమ్ || ౭౯ ||
ఆనాభేర్బ్రహ్మణోరూపామాగలాద్వైష్ణవం వపుః |
ఆశీర్షాద్రుద్రమీశానం తదగ్రే సర్వతః శివమ్ || ౮౦ ||
నమోఽస్తు నారాయణ నారసింహ
నమోఽస్తు నారాయణ వీరసింహ |
నమోఽస్తు నారాయణ క్రూరసింహ
నమోఽస్తు నారాయణ దివ్యసింహ || ౮౧ ||
నమోఽస్తు నారాయణ వ్యాఘ్రసింహ
నమోఽస్తు నారాయణ పుచ్ఛసింహ |
నమోఽస్తు నారాయణ పూర్ణసింహ
నమోఽస్తు నారాయణ రౌద్రసింహ || ౮౨ ||
నమో నమో భీషణభద్రసింహ
నమో నమో విజ్జ్వలనేత్రసింహ |
నమో నమో బృంహితభూతసింహ
నమో నమో నిర్మలచిత్తసింహ || ౮౩ ||
నమో నమో నిర్జితకాలసింహ
నమో నమః కల్పితకల్పసింహ |
నమో నమః కామదకామసింహ
నమో నమస్తే భువనైకసింహ || ౮౪ ||
భవిష్ణుస్త్వం సహిష్ణుస్త్వం భ్రాజిష్ణుర్విష్ణురేవ చ |
పృథ్వీత్వమంతరిక్షస్త్వం పర్వతారణ్యమేవ చ || ౮౫ ||
కలాకాష్ఠాదిలిప్తిస్త్వం ముహూర్తప్రహరాదికమ్ |
అహోరాత్రం త్రిసంధ్యం చ పక్షమాసస్తువత్సరం || ౮౬ ||
యుగాదిర్యుగభేదస్త్వం సంయోగో యుగసంధయః |
నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం మహాప్రలయమేవ చ || ౮౭ ||
కరణం కారణం కర్తా భర్తా హర్తా హరిస్స్వరాట్ |
సత్కర్తా సత్కృతిర్గోప్తా సచ్చిదానందవిగ్రహః || ౮౮ ||
ప్రాణస్త్వం ప్రాణినాంప్రత్యగాత్మ త్వం సర్వదేహినామ్ |
సుజ్యోతిస్త్వం పరంజ్యోతిరాత్మజ్యోతిః సనాతనః || ౮౯ ||
జ్యోతిర్లోకస్వరూపస్త్వం జ్యోతిర్జ్ఞో జ్యోతిషాంపతిః |
స్వాహాకారః స్వధాకారో వషట్కారః కృపాకరః || ౯౦ ||
హంతాకారో నిరాకారో వేదాకారశ్చ శంకరః |
అకారాదిక్షకారాంతః ఓంకారో లోకకారకః || ౯౧ ||
ఏకాత్మా త్వమనేకాత్మా చతురాత్మా చతుర్భుజః |
చతుర్మూర్తిశ్చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్వేదమయోత్తమః || ౯౨ ||
లోకప్రియో లోకగురుర్లోకేశో లోకనాయకః |
లోకసాక్షీ లోకపతిః లోకాత్మా లోకలోచనః || ౯౩ ||
లోకాధారో బృహల్లోకో లోకాలోకమయో విభుః |
లోకకర్తా మహాకర్తా కృతాకర్తా కృతాగమః || ౯౪ ||
అనాదిస్త్వమనంతస్త్వమభూతోభూతవిగ్రహః |
స్తుతిః స్తుత్యః స్తవప్రీతః స్తోతా నేతా నియామకః || ౯౫ ||
త్వం గతిస్త్వం మతిర్మహ్యం పితా మాతా గురుస్సఖా |
సుహృదశ్చాత్తరూపస్త్వం త్వాం వినా నాత్ర మే గతిః || ౯౬ ||
నమస్తే మంత్రరూపాయ హ్యస్త్రరూపాయ తే నమః |
బహురూపాయ రూపాయ పంచరూపధరాయ చ || ౯౭ ||
భద్రరూపాయ రూఢాయ యోగరూపాయ యోగినే |
సమరూపాయ యోగాయ యోగపీఠస్థితాయ చ || ౯౮ ||
యోగగమ్యాయ సౌమ్యాయ ధ్యానగమ్యాయ ధ్యాయినే |
ధ్యేయగమ్యాయ ధామ్నే చ ధామాధిపతయే నమః || ౯౯ ||
ధరాధరాయ ధర్మాయ ధారణాభిరతాయ చ |
నమో ధాత్రే విధాత్రే చ సంధాత్రే చ ధరాయ చ || ౧౦౦ ||
దామోదరాయ దాంతాయ దానవాంతకరాయ చ |
నమః సంసారవైద్యాయ భేషజాయ నమోఽస్తు తే || ౧౦౧ ||
సీరధ్వజాయ సీరాయ వాతాయాప్రమితాయ చ |
సారస్వతాయ సంసారనాశనాయాక్ష మాలినే || ౧౦౨ ||
అసిచర్మధరాయైవ షట్కర్మనిరతాయ చ |
వికర్మాయ సుకర్మాయ పరకర్మవిఘాతినే || ౧౦౩ ||
సుకర్మణే మన్మథాయ నమో మర్మాయ మర్మిణే |
కరిచర్మవసానాయ కరాళవదనాయ చ || ౧౦౪ ||
కవయే పద్మగర్భాయ భూగర్భాయ కృపానిధే |
బ్రహ్మగర్భాయ గర్భాయ బృహద్గర్భాయ ధూర్జటే || ౧౦౫ ||
నమస్తే విశ్వగర్భాయ శ్రీగర్భాయ జితారయే |
నమో హిరణ్యగర్భాయ హిరణ్యకవచాయ చ || ౧౦౬ ||
హిరణ్యవర్ణదేహాయ హిరణ్యాక్షవినాశినే |
హిరణ్యకనిహంత్రే చ హిరణ్యనయనాయ చ || ౧౦౭ ||
హిరణ్యరేతసే తుభ్యం హిరణ్యవదనాయ చ |
నమో హిరణ్యశృంగాయ నిఃశృంగాయ చ శృంగిణే || ౧౦౮ ||
భైరవాయ సుకేశాయ భీషణాయాంత్రమాలినే |
చండాయ తుండమాలాయ నమో దండధరాయ చ || ౧౦౯ ||
అఖండతత్త్వరూపాయ కమండలుధరాయ చ | [** శ్రీఖండ **]
నమస్తే దండసింహాయ సత్యసింహాయ తే నమః || ౧౧౦ ||
నమస్తే శ్వేతసింహాయ పీతసింహాయ తే నమః |
నీలసింహాయ నీలాయ రక్తసింహాయ తే నమః || ౧౧౧ ||
నమో హరిద్రసింహాయ ధూమ్రసింహాయ తే నమః |
మూలసింహాయ మూలాయ బృహత్సింహాయ తే నమః || ౧౧౨ ||
పాతాలస్థితసింహాయ నమః పర్వతవాసినే |
నమో జలస్థసింహాయ హ్యంతరిక్షస్థితాయ చ || ౧౧౩ ||
కాలాగ్నిరుద్రసింహాయ చండసింహాయ తే నమః |
అనంతజిహ్వసింహాయ అనంతగతయే నమః || ౧౧౪ ||
నమోఽస్తు వీరసింహాయ బహుసింహస్వరూపిణే |
నమో విచిత్రసింహాయ నారసింహాయ తే నమః || ౧౧౫ ||
అభయంకరసింహాయ నరసింహాయ తే నమః |
సప్తాబ్ధిమేఖలాయైవ సప్తసామస్వరూపిణే || ౧౧౬ ||
సప్తధాతుస్వరూపాయ సప్తచ్ఛందోమయాయ చ |
సప్తలోకాంతరస్థాయ సప్తస్వరమయాయ చ || ౧౧౭ ||
సప్తార్చీరూపదంష్ట్రాయ సప్తాశ్వరథరూపిణే |
స్వచ్ఛాయ స్వచ్ఛరూపాయ స్వచ్ఛందాయ నమో నమః || ౧౧౮ ||
శ్రీవత్సాయ సువేషాయ శ్రుతయే శ్రుతమూర్తయే |
శుచిశ్రవాయ శూరాయ సుభోగాయ సుధన్వినే || ౧౧౯ ||
శుభ్రాయ సురనాథాయ సులభాయ శుభాయ చ |
సుదర్శనాయ సూక్తాయ నిరుక్తాయ నమో నమః || ౧౨౦ ||
సుప్రభావస్వభావాయ భవాయ విభవాయ చ |
సుశాఖాయ విశాఖాయ సుముఖాయ సుఖాయ చ || ౧౨౧ ||
సునఖాయ సుదంష్ట్రాయ సురథాయ సుధాయ చ |
నమః ఖట్వాంగహస్తాయ ఖేటముద్గరపాణయే || ౧౨౨ ||
సాంఖ్యాయ సురముఖ్యాయ ప్రఖ్యాతప్రభవాయ చ |
ఖగేంద్రాయ మృగేంద్రాయ నగేంద్రాయ ధృవాయ చ || ౧౨౩ ||
నాగకేయూరహారాయ నాగేంద్రాయాఘమర్దినే |
నదీవాసాయ నాగాయ నానారూపధరాయ చ || ౧౨౪ ||
నాగేశ్వరాయ నగ్నాయ నమితాయామితాయ చ |
నాగాంతకరథాయైవ నరనారాయణాయ చ || ౧౨౫ ||
నమో మత్స్యస్వరూపాయ కచ్ఛపాయ నమో నమః |
నమో యజ్ఞవరాహాయ శ్రీ నృసింహాయ తే నమః || ౧౨౬ ||
విక్రమాక్రాంతలోకాయ వామనాయ మహౌజసే |
నమో భార్గవరామాయ రావణాంతకరాయ చ || ౧౨౭ ||
నమస్తే బలరామాయ కంసప్రధ్వంసకారిణే |
బుద్ధాయ బుద్ధరూపాయ తీక్ష్ణరూపాయ కల్కినే || ౧౨౮ ||
ఆత్రేయాయాగ్నినేత్రాయ కపిలాయ ద్విజాయ చ |
క్షేత్రాయ పశుపాలాయ పశువక్త్రాయ తే నమః || ౧౨౯ ||
గృహస్థాయ వనస్థాయ యతయే బ్రహ్మచారిణే |
స్వర్గాపవర్గదాత్రే చ తద్భోక్త్రే చ ముముక్షవే || ౧౩౦ ||
సాలగ్రామనివాసాయ క్షీరాబ్ధినిలయాయ చ |
శ్రీశైలాద్రినివాసాయ శైలవాసాయ తే నమః || ౧౩౧ ||
యోగిహృత్పద్మవాసాయ మహాహంసాయ తే నమః |
గుహావాసాయ గుహ్యాయ గుప్తాయ గురవే నమః || ౧౩౨ ||
నమో మూలాధివాసాయ నీలవస్త్రధరాయ చ |
పీతవస్త్రధరాయైవ రక్తవస్త్రధరాయ చ || ౧౩౩ ||
రక్తమాలావిభూషాయ రక్తగంధానులేపినే |
ధురంధరాయ ధూర్తాయ దుర్గమాయ ధురాయ చ || ౧౩౪ ||
దుర్మదాయ దురంతాయ దుర్ధరాయ నమో నమః |
దుర్నిరీక్ష్యాయ దీప్తాయ దుర్దర్శాయ ద్రుమాయ చ || ౧౩౫ ||
దుర్భేదాయ దురాశాయ దుర్లభాయ నమో నమః |
దృప్తాయ దీప్తవక్త్రాయ ఉధృర్తాయ నమో నమః || ౧౩౬ ||
ఉన్మత్తాయ ప్రమత్తాయ నమో దైత్యారయే నమః |
రసజ్ఞాయ రసేశాయ హ్యాకర్ణనయనాయ చ || ౧౩౭ ||
వంద్యాయ పరివేషాయ రథ్యాయ రసికాయ చ |
ఊర్ధ్వాస్యాయోర్ధ్వదేహాయ నమస్తే చోర్ధ్వరేతసే || ౧౩౮ ||
పద్మప్రధ్వంసికాంతాయ శంఖచక్రధరాయ చ |
గదాపద్మధరాయైవ పంచబాణధరాయ చ || ౧౩౯ ||
కామేశ్వరాయ కామాయ కామరూపాయ కామినే |
నమః కామవిహారాయ కామరూపధరాయ చ || ౧౪౦ ||
సోమసూర్యాగ్నినేత్రాయ సోమపాయ నమో నమః |
నమః సోమాయ వామాయ వామదేవాయ తే నమః || ౧౪౧ ||
సామస్వరాయ సౌమ్యాయ భక్తిగమ్యాయ తే నమః |
కూష్మాండగణనాథాయ సర్వశ్రేయస్కరాయ చ || ౧౪౨ ||
భీష్మాయ భీకరాయైవ భీమ విక్రమణాయ చ |
మృగగ్రీవాయ జీవాయ జితాయ జితకాశినే || ౧౪౩ ||
జటినే జామదగ్న్యాయ నమస్తే జాతవేదసే |
జపాకుసుమవర్ణాయ జప్యాయ జపితాయ చ || ౧౪౪ ||
జరాయుజాయాండజాయ స్వేదజాయోద్భిదాయ చ |
జనార్దనాయ రామాయ జాహ్నవీజనకాయ చ || ౧౪౫ ||
జరాజన్మవిదూరాయ ప్రద్యుమ్నాయ ప్రబోధినే |
రౌద్రజిహ్వాయ రుద్రాయ వీరభద్రాయ తే నమః || ౧౪౬ ||
చిద్రూపాయ సముద్రాయ కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే |
ఇంద్రియాయేంద్రియజ్ఞాయ నమ ఇంద్రానుజాయ చ || ౧౪౭ ||
అతీంద్రియాయ సాంద్రాయ ఇందిరాపతయే నమః |
ఈశానాయ చ హీడ్యాయ హీప్సితాయ త్వినాయ చ || ౧౪౮ ||
వ్యోమాత్మనే చ వ్యోమ్నే చ నమస్తే వ్యోమకేశినే |
వ్యోమోద్ధరాయ చ వ్యోమవక్త్రాయాసురఘాతినే || ౧౪౯ ||
నమస్తే వ్యోమదంష్ట్రాయ వ్యోమవాసాయ తే నమః |
సుకుమారాయ మారాయ శింశుమారాయ తే నమః || ౧౫౦ ||
విశ్వాయ విశ్వరూపాయ నమో విశ్వాత్మకాయ చ |
జ్ఞానాత్మకాయ జ్ఞానాయ విశ్వేశాయ పరాత్మనే || ౧౫౧ ||
ఏకాత్మనే నమస్తుభ్యం నమస్తే ద్వాదశాత్మనే |
చతుర్వింశతిరూపాయ పంచవింశతిమూర్తయే || ౧౫౨ ||
షడ్వింశకాత్మనే నిత్యం సప్తవింశతికాత్మనే |
ధర్మార్థకామమోక్షాయ విముక్తాయ నమో నమః || ౧౫౩ ||
భావశుద్ధాయ సాధ్యాయ సిద్ధాయ శరభాయ చ |
ప్రబోధాయ సుబోధాయ నమో బుద్ధిప్రదాయ చ || ౧౫౪ ||
స్నిగ్ధాయ చ విదగ్ధాయ ముగ్ధాయ మునయే నమః |
ప్రియశ్రవాయ శ్రావ్యాయ సుశ్రవాయ శ్రవాయ చ || ౧౫౫ ||
గ్రహేశాయ మహేశాయ బ్రహ్మేశాయ నమో నమః |
శ్రీధరాయ సుతీర్థాయ హయగ్రీవాయ తే నమః || ౧౫౬ ||
ఉగ్రాయ చోగ్రవేగాయ ఉగ్రకర్మరతాయ చ |
ఉగ్రనేత్రాయ వ్యగ్రాయ సమగ్రగుణశాలినే || ౧౫౭ ||
బాలగ్రహవినాశాయ పిశాచగ్రహఘాతినే |
దుష్టగ్రహనిహంత్రే చ నిగ్రహానుగ్రహాయ చ || ౧౫౮ ||
వృషధ్వజాయ వృష్ణ్యాయ వృషభాయ వృషాయ చ |
ఉగ్రశ్రవాయ శాంతాయ నమః శ్రుతిధరాయ చ || ౧౫౯ ||
నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే మధుసూదన |
నమస్తే పుండరీకాక్ష నమస్తే దురితక్షయ || ౧౬౦ ||
నమస్తే కరుణాసింధో నమస్తే సమితింజయ |
నమస్తే నారసింహాయ నమస్తే గరుడధ్వజ || ౧౬౧ ||
యజ్ఞధ్వజ నమస్తేఽస్తు కాలధ్వజ జయధ్వజ |
అగ్నినేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే హ్యమరప్రియ || ౧౬౨ ||
సింహనేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే భక్తవత్సల |
ధర్మనేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే కరుణాకర || ౧౬౩ ||
పుణ్యనేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తేఽభీష్టదాయక |
నమో నమస్తే జయసింహరూప నమో నమస్తే నరసింహరూప || ౧౬౪ ||
నమో నమస్తే గురుసింహరూప నమో నమస్తే రణసింహరూప |
నమో నమస్తే గురుసింహరూప నమో నమస్తే లఘుసింహరూప || ౧౬౫ ||
బ్రహ్మ ఉవాచ –
ఉద్వృత్తం గర్వితం దైత్యం నిహత్యాజౌ సురద్విషమ్ |
దేవకార్యం మహత్కృత్వా గర్జసే స్వాత్మతేజసా || ౧౬౬ ||
అతిరౌద్రమిదం రూపం దుస్సహం దురతిక్రమమ్ |
దృష్ట్వైతా దేవతాః సర్వాః శంకితాస్త్వాముపాగతాః || ౧౬౭ ||
ఏతాన్పశ్య మహేశానం బ్రహ్మాణం మాం శచీపతిమ్ |
దిక్పాలాన్ ద్వాదశాదిత్యాన్ రుద్రానురగరాక్షసాన్ || ౧౬౮ ||
సర్వాన్ ఋషిగణాన్సప్తమాతృర్గౌరీం సరస్వతీమ్ |
లక్ష్మీం నదీశ్చ తీర్థాని రతిం భూతగాణనపి || ౧౬౯ ||
ప్రసీద త్వం మహాసింహ హ్యుగ్రభావమిమం త్యజ |
ప్రకృతిస్థో భవ త్వం హి శాంతభావం చ ధారయ || ౧౭౦ ||
ఇత్యుక్త్వా దండవద్భూమౌ పపాత స పితామహః |
ప్రసీద త్వం ప్రసీద త్వం ప్రసీదేతి పునః పునః || ౧౭౧ ||
మార్కండేయ ఉవాచ-
దృష్ట్వా తు దేవతాః సర్వాః శ్రుత్వా తాం బ్రహ్మణో గిరమ్ |
స్తోత్రేణానేన సంతుష్టః సౌమ్యభావమధారయత్ || ౧౭౨ ||
అబ్రవీన్నారసింహస్తాన్ వీక్ష్య సర్వాన్సురోత్తమాన్ |
సంత్రస్తాన్ భయసంవిగ్నాన్ శరణం సముపాగతాన్ || ౧౭౩ ||
శ్రీనృసింహ ఉవాచ-
భో భో దేవగణాః సర్వే పితామహపురోగమాః |
శృణుధ్వం మమ వాక్యం చ భవంతు విగతజ్వరాః || ౧౭౪ ||
యద్ధితం భవతాం మానం తత్కరిష్యామి సాంప్రతమ్ |
సురా నామసహస్రం మే త్రిసంధ్యం యః పఠేత్ శుచిః || ౧౭౫ ||
శృణోతి శ్రావయతి వా పూజాం తే భక్తిసంయుతః |
సర్వాన్కామానవాప్నోతి జీవేచ్చ శరదాం శతమ్ || ౧౭౬ ||
యో నామభిర్నృసింహాద్యైరర్చయేత్క్రమశో మమ |
సర్వతీర్థేషు యత్పుణ్యం సర్వయజ్ఞేషు యత్ఫలమ్ || ౧౭౭ ||
సర్వపూజాసు యత్ప్రోక్తం తత్సర్వం లభతే నరః |
జాతిస్మరత్వం లభతే బ్రహ్మజ్ఞానం సనాతనమ్ || ౧౭౮ ||
సర్వపాపవినిర్ముక్తః తద్విష్ణోః పరమం పదమ్ |
యో నామకవచం బధ్వా విచరేద్విగతజ్వరః || ౧౭౯ ||
భూతభేతాలకూష్మాండ పిశాచబ్రహ్మరాక్షసాః |
శాకినీడాకినీజ్యేష్ఠా సినీ బాలగ్రహాదయః || ౧౮౦ ||
దుష్టగ్రహాశ్చ నశ్యంతి యక్షరాక్షసపన్నగాః |
యే చ సంధ్యాగ్రహాః సర్వే చండాలగ్రహసంజ్ఞికాః || ౧౮౧ ||
నిశాచరగ్రహాః సర్వే ప్రణశ్యంతి చ దూరతః |
కుక్షిరోగశ్చ హృద్రోగః శూరాపస్మార ఏవ చ || ౧౮౨ ||
ఏకాహికం ద్వ్యాహికం చ చాతుర్ధికమహాజ్వరమ్ |
అథ యో వ్యాధయశ్చైవ రోగా రోగాధిదేవతాః || ౧౮౩ ||
శీఘ్రం నశ్యంతి తే సర్వే నృసింహస్మరణాకులాః |
రాజానో దాసతాం యాంతి శత్రవో యాంతి మిత్రతామ్ || ౧౮౪ ||
జలాని స్థలతాం యాంతి వహ్నయో యాంతి శీతతామ్ |
విషాన్యమృతతాం యాంతి నృసింహస్మరణాత్సురాః || ౧౮౫ ||
రాజ్యకామో లభేద్రాజ్యం ధనకామో లభేద్ధనమ్ |
విద్యాకామో లభేద్విద్యాం బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ || ౧౮౬ ||
వ్యాలవ్యాఘ్రభయం నాస్తి చోరసర్పాదికం తథా |
అనుకూలా భవేద్భార్యా లోకైశ్చ ప్రతిపూజ్యతే || ౧౮౭ ||
సుపుత్రాం ధనధాన్యం చ పశూంశ్చ వివిధానపి |
ఏతత్సర్వమవాప్నోతి నృసింహస్య ప్రసాదతః || ౧౮౮ ||
జలసంతరణే చైవ పర్వతారోహణే తథా |
వనేఽపి విచిరన్మర్త్యో వ్యాఘ్రాది విషమే పథి || ౧౮౯ ||
బిలప్రవేశే పాతాలే నారసింహమనుస్మరేత్ |
బ్రహ్మఘ్నశ్చ పశుఘ్నశ్చ భ్రూణహా గురుతల్పకః || ౧౯౦ ||
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః కృతఘ్న స్త్రీవిఘాతకః |
వేదానాం దూషకశ్చాపి మాతాపితృ వినిందకః || ౧౯౧ ||
అసత్యస్తు సదా యజ్ఞనిందకో లోకనిందకః |
స్మృత్వా సకృన్నృసింహం తు ముచ్యతే సర్వకిల్బషైః || ౧౯౨ ||
బహునాత్ర కిముక్తేన స్మృత్వా తం శుద్ధమానసః |
యత్ర యత్ర చరేన్మర్త్యః నృసింహస్తత్ర గచ్ఛతి || ౧౯౩ ||
గచ్ఛన్ తిష్ఠన్ శ్వపన్మర్త్యః జాగ్రచ్ఛాపి ప్రసన్నపి |
నృసింహేతి నృసింహేతి నృసింహేతి సదా స్మరన్ || ౧౯౪ ||
పుమాన్నలిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి |
నారీ సుభగతావేతి సౌభాగ్యం చ సురూపతామ్ || ౧౯౫ ||
భర్తుః ప్రియత్వం లభతే న వైధవ్యం చ విందతి |
న సపత్నీం చ జన్మాంతే సమ్యక్ జ్ఞానీ ద్విజో భవేత్ || ౧౯౬ ||
భూమిప్రదక్షిణాన్మర్త్యో యత్ఫలం లభతే చిరాత్ |
తత్ఫలం లభతే నారసింహమూర్తిప్రదక్షిణాత్ || ౧౯౭ ||
మార్కండేయ ఉవాచ –
ఇత్యుక్త్వా దేవదేవేశో లక్ష్మీమాలింగ్య లీలయా |
ప్రహ్లాదస్యాభిషేకస్తు బ్రహ్మణే చోపదిష్టవాన్ || ౧౯౮ ||
శ్రీశైలస్య ప్రదేశే తు లోకానాం హితకామ్యయా |
స్వరూపం స్థాపయామాస ప్రకృతిస్థోఽభవత్తదా || ౧౯౯ ||
బ్రహ్మాపి దైత్యరాజానం ప్రహ్లాదమభిషిచ్య చ |
దైవతైః సహ సుప్రీతో హ్యాత్మలోకం యయౌ స్వయమ్ || ౨౦౦ ||
హిరణ్యకశిపోర్భీత్యా ప్రపలాయ శచీపతిః |
స్వర్గరాజ్యపరిభ్రష్టో యుగానామేకసప్తతిః || ౨౦౧ ||
నృసింహేన హతే దైత్యే తథా స్వర్గమవాప సః |
దిక్పాలకాశ్చ సంప్రాప్తస్త్వం స్వస్థానమనుత్తమమ్ || ౨౦౨ ||
ధర్మే మతిః సమస్తానాం జనానామభవత్తదా |
ఏతన్నామసహస్రస్తు బ్రహ్మణా నిర్మితం పురా || ౨౦౩ ||
పుత్రానధ్యాపయామాస సనకాదీన్మహామునీన్ |
ఊచుస్తే తద్గతః సర్వే లోకానాం హితకామ్యయా || ౨౦౪ ||
దేవతా ఋషయః సిద్ధా యక్షవిద్యాధరోరగాః |
గంధర్వాశ్చ మనుష్యాశ్చ ఇహాముత్రఫలైషిణః || ౨౦౫ ||
అస్య స్తోత్రస్య పాఠనాత్విశుద్ధ మనసోభవన్ |
సనత్కుమారాత్సంప్రాప్తౌ భరద్వాజో మునిస్తదా || ౨౦౬ ||
తస్మాదాంగీరసః ప్రాప్తస్తస్మాత్ప్రాప్తో మహామతిః |
జగ్రాహ భార్గవస్తస్మాదగ్నిమిత్రాయ సోఽబ్రవీత్ || ౨౦౭ ||
జైగీషవ్యాయ సప్రాహ ఋతుకర్ణాయ సంయమీ |
విష్ణుమిత్రాయ సప్రాహ సోఽబ్రవీచ్ఛ్యవనాయ చ || ౨౦౮ ||
తస్మాదవాప శాండిల్యో గర్గాయ ప్రాహ వై మునిః |
కృతుంజయాయ స ప్రాహ సోఽపి బోధాయనాయ చ || ౨౦౯ ||
క్రమాత్స విష్ణవే ప్రాహ స ప్రాహోద్ధామకుక్షయే |
సింహ తేజాస్తు తస్మాచ్చ శివప్రియాయనై దదౌ || ౨౧౨ ||
ఉపదిష్టోస్మ్యహం తస్మాదిదం నామసహస్రకమ్ |
తత్ప్రసాదాదమృత్యుర్మే యస్మాత్కస్మాద్భయం న చ || ౨౧౩ ||
మయా చ కథితం నారసింహస్తోత్రమిదం తవ |
త్వం హి నిత్యం శుచిర్భూత్వా తమారాధయ శాశ్వతమ్ || ౨౧౪ ||
సర్వభూతాశ్రయం దేవం నృసింహం భక్తవత్సలమ్ |
పూజయిత్వా స్తవం జప్త్వా హుత్వా నిశ్చలమానసః || ౨౧౫ ||
ప్రాప్యసే మహతీం సిద్ధిం సర్వాంకామాన్నరోత్తమ |
అయమేవ పరోధర్మస్త్విదమేవ పరం తపః || ౨౧౬ ||
ఇదమేవ పరం జ్ఞానమిదమేవ మహద్వ్రతమ్ |
అయమేవ సదాచారో హ్యయమేవ మహామఖః || ౨౧౭ ||
ఇదమేవ త్రయో వేదాః శాస్త్రాణ్యాగమాని చ |
నృసింహమంత్రాదన్యత్ర వైదికస్తు న విద్యతే || ౨౧౮ ||
యదిహాస్తి తదన్యత్ర యన్నేహాస్తి న తత్క్వచిత్ |
కథితం నారసింహస్య చరితం పాపనాశనమ్ || ౨౧౯ ||
సర్వమంత్రమయం తాపత్రయోపశమనం పరమ్ |
సర్వార్థసాధనం దివ్యం కిం భూయః శ్రోతుమిచ్ఛసి || ౨౨౦ ||
ఓం నమ ఇతి శ్రీనృసింహపురాణే స్తోత్రరత్నాకరే శ్రీనరసింహప్రాదుర్భావే ఆపదుద్ధార ఘోర వీర లక్ష్మీనృసింహ దివ్య సహస్రనామస్తోత్రమంత్రరాజః సర్వార్థసాధనం నామ ద్విశతతమోధ్యాయః సమాప్తః ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *