Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram

Sri Bhuvaneshwari e1694868957793
image_print

Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

కైలాసశిఖరే రమ్యే నానారత్నోపశోభితే |
నరనారీహితార్థాయ శివం పప్రచ్ఛ పార్వతీ || ౧ ||
దేవ్యువాచ –
భువనేశీ మహావిద్యా నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
కథయస్వ మహాదేవ యద్యహం తవ వల్లభా || ౨ ||
ఈశ్వర ఉవాచ –
శృణు దేవి మహాభాగే స్తవరాజమిదం శుభమ్ |
సహస్రనామ్నామధికం సిద్ధిదం మోక్షహేతుకమ్ || ౩ ||
శుచిభిః ప్రాతరుత్థాయ పఠితవ్యం సమాహితైః |
త్రికాలం శ్రద్ధయా యుక్తైః సర్వకామఫలప్రదమ్ || ౪ ||
అస్య శ్రీభువనేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమంత్రస్య శక్తిః ఋషిః గాయత్రీ ఛందః శ్రీ భువనేశ్వరీ దేవతా చతుర్విధఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || ౫ ||
స్తొత్రమ్ –
మహామాయా మహావిద్యా మహాయోగా మహోత్కటా |
మాహేశ్వరీ కుమారీ చ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ || ౬ ||
వాగీశ్వరీ యోగరూపా యోగినీ కోటిసేవితా |
జయా చ విజయా చైవ కౌమారీ సర్వమంగళా || ౭ ||
పింగళా చ విలాసీ చ జ్వాలినీ జ్వాలరూపిణీ |
ఈశ్వరీ క్రూరసంహారీ కులమార్గప్రదాయినీ || ౮ ||
వైష్ణవీ సుభగాకారీ సుకుల్యా కులపూజితా |
వామాంగా వామచారా చ వామదేవప్రియా తథా || ౯ ||
డాకినీ యోగినీరూపా భూతేశీ భూతనాయికా |
పద్మావతీ పద్మనేత్రా ప్రబుద్ధా చ సరస్వతీ || ౧౦ ||
భూచరీ ఖేచరీ మాయా మాతంగీ భువనేశ్వరీ |
కాంతా పతివ్రతా సాక్షీ సుచక్షుః కుండవాసినీ || ౧౧ ||
ఉమా కుమారీ లోకేశీ సుకేశీ పద్మరాగిణీ |
ఇంద్రాణీ బ్రహ్మచండాలీ చండికా వాయువల్లభా || ౧౨ ||
సర్వధాతుమయీ-మూర్తి-ర్జలరూపా జలోదరీ |
ఆకాశీ రణగా చైవ నృకపాలవిభూషణా || ౧౩ ||
నర్మదా మోక్షదా చైవ కామధర్మార్థదాయినీ |
గాయత్రీ చాఽథ సావిత్రీ త్రిసంధ్యా తీర్థగామినీ || ౧౪ ||
అష్టమీ నవమీ చైవ దశమ్యైకాదశీ తథా |
పౌర్ణమాసీ కుహూరూపా తిథిమూర్తిస్వరూపిణీ || ౧౫ ||
సురారినాశకారీ చ ఉగ్రరూపా చ వత్సలా |
అనలా అర్ధమాత్రా చ అరుణా పీతలోచనా || ౧౬ ||
లజ్జా సరస్వతీ విద్యా భవానీ పాపనాశినీ |
నాగపాశధరా మూర్తి-రగాధా ధృతకుండలా || ౧౭ ||
క్షతరూపీ క్షయకరీ తేజస్వినీ శుచిస్మితా |
అవ్యక్తా-వ్యక్తలోకా చ శంభురూపా మనస్వినీ || ౧౮ ||
మాతంగీ మత్తమాతంగీ మహాదేవప్రియా సదా |
దైత్యహన్త్రీ చ వారాహీ సర్వశాస్త్రమయీ శుభా || ౧౯ ||
య ఇదం పఠతే భక్త్యా శృణుయాద్వా సమాహితః |
అపుత్రో లభతే పుత్రం నిర్ధనో ధనవాన్ భవేత్ || ౨౦ ||
మూర్ఖోఽపి లభతే శాస్త్రం చోరోఽపి లభతే గతిమ్ |
వేదానాం పాఠకో విప్రః క్షత్రియో విజయీ భవేత్ || ౨౧ ||
వైశ్యస్తు ధనవాన్భూయాచ్ఛూద్రస్తు సుఖమేధతే |
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః || ౨౨ ||
యే పఠంతి సదా భక్త్యా న తే వై దుఃఖభాగినః |
ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం వా చతుర్థకమ్ || ౨౩ ||
యే పఠంతి సదా భక్త్యా స్వర్గలోకే చ పూజితాః |
రుద్రం దృష్ట్వా యథా దేవాః పన్నగా గరుడం యథా || ౨౪ ||
శత్రవః ప్రపలాయంతే తస్య వక్త్రవిలోకనాత్ || ౨౫ ||
ఇతి శ్రీరుద్రయామలే దేవీశంకరసంవాదే భువనేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *