Ganapathi Sahasranama Stotram in Telugu

Ganapathi e1695533090405
image_print

Ganapathi Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం

వ్యాస ఉవాచ |
కథం నామ్నాం సహస్రం స్వం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ |
శివాయ తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర || ౧ ||
బ్రహ్మోవాచ |
దేవదేవః పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే |
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల || ౨ ||
మనసా స వినిర్ధార్య తతస్తద్విఘ్నకారణమ్ |
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || ౩ ||
విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరాజితః |
సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ || ౪ ||
సర్వవిఘ్నైకహరణం సర్వకామఫలప్రదమ్ |
తతస్తస్మై స్వకం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ || ౫ ||
అస్య శ్రీమహాగణపతి సహస్రనామమాలామంత్రస్య మహాగణపతి ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీమహాగణపతిర్దేవతా గం బీజం హుం శక్తిః స్వాహా కీలకం శ్రీమహాగణపతి ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
ధ్యానమ్ |
గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణమ్ |
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ||
శ్రీ మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం |
ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః |
ఏకదంష్ట్రో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః || ౧ ||
లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాయకః |
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః || ౨ ||
భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానందో మదోత్కటః |
హేరంబః శంబరః శంభుర్లంబకర్ణో మహాబలః || ౩ ||
నందనోఽలంపటోఽభీరుర్మేఘనాదో గణంజయః |
వినాయకో విరూపాక్షో ధీరశూరో వరప్రదః || ౪ ||
మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః |
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రోఽఘనాశనః || ౫ ||
కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః |
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః || ౬ ||
అవిఘ్నస్తుంబురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః |
కటంకటో రాజపుత్రః శాలకః సమ్మితోఽమితః || ౭ ||
కూష్మాండసామసంభూతిర్దుర్జయో ధూర్జయో జయః |
భూపతిర్భువనపతిర్భూతానాంపతిరవ్యయః || ౮ ||
విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్ఘృణిః |
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మణస్పతిః || ౯ ||
జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః |
హిరణ్మయపురాంతఃస్థః సూర్యమండలమధ్యగః || ౧౦ ||
కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలః పూషదంతభిత్ |
ఉమాంకకేలికుతుకీ ముక్తిదః కులపాలనః || ౧౧ ||
కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః |
వైముఖ్యహతదైత్యశ్రీః పాదాహతిజితక్షితిః || ౧౨ ||
సద్యోజాతస్వర్ణముంజమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ |
దుఃస్వప్నహృత్ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః || ౧౩ ||
సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః |
పీతాంబరః ఖండరదః ఖండేందుకృతశేఖరః || ౧౪ ||
చిత్రాంకశ్యామదశనో ఫాలచంద్రశ్చతుర్భుజః |
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః || ౧౫ ||
గణాధిరాజో విజయస్థిరో గజపతిధ్వజీ |
దేవదేవః స్మరప్రాణదీపకో వాయుకీలకః || ౧౬ ||
విపశ్చిద్వరదో నాదోన్నాదభిన్నబలాహకః |
వరాహరదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః || ౧౭ ||
ఇచ్ఛాశక్తిధరో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః |
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపహా శంభుహాస్యభూః || ౧౮ ||
శంభుతేజాః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః |
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః || ౧౯ ||
యజ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః |
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకుప్ఛ్రుతిః || ౨౦ ||
బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమఫాలః సత్యశిరోరుహః |
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషోఽగ్న్యర్కసోమదృక్ || ౨౧ ||
గిరీంద్రైకరదో ధర్మాధర్మోష్ఠః సామబృంహితః |
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః || ౨౨ ||
కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః |
నదీనదభుజః సర్పాంగుళీకస్తారకానఖః || ౨౩ ||
భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోత్కటః |
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠోఽర్ణవోదరః || ౨౪ ||
కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః |
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరుర్దస్రజానుకః || ౨౫ ||
పాతాళజంఘో మునిపాత్కాలాంగుష్ఠస్త్రయీతనుః |
జ్యోతిర్మండలలాంగూలో హృదయాలాననిశ్చలః || ౨౬ ||
హృత్పద్మకర్ణికాశాలివియత్కేలిసరోవరః |
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారీనివారితః || ౨౭ ||
ప్రతాపీ కశ్యపసుతో గణపో విష్టపీ బలీ |
యశస్వీ ధార్మికః స్వోజాః ప్రథమః ప్రథమేశ్వరః || ౨౮ ||
చింతామణిద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః |
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః || ౨౯ ||
తీవ్రాశిరోధృతపదో జ్వాలినీమౌలిలాలితః |
నందానందితపీఠశ్రీర్భోగదాభూషితాసనః || ౩౦ ||
సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః |
తేజోవతీశిరోరత్నం సత్యానిత్యావతంసితః || ౩౧ ||
సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాశ్రయః |
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాశ్రయః || ౩౨ ||
ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృత్తపార్ష్ణికః |
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః || ౩౩ ||
నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః |
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః || ౩౪ ||
భగ్నవామరదస్తుంగసవ్యదంతో మహాహనుః |
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః || ౩౫ ||
స్తబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌళిర్నిరంకుశః |
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయజ్ఞోపవీతవాన్ || ౩౬ ||
సర్పకోటీరకటకః సర్పగ్రైవేయకాంగదః |
సర్పకక్ష్యోదరాబంధః సర్పరాజోత్తరీయకః || ౩౭ ||
రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాల్యవిభూషణః |
రక్తేక్షణో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః || ౩౮ ||
శ్వేతః శ్వేతాంబరధరః శ్వేతమాల్యవిభూషణః |
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః || ౩౯ ||
సర్వావయవసంపూర్ణసర్వలక్షణలక్షితః |
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః || ౪౦ ||
సర్వమంగళమాంగళ్యః సర్వకారణకారణమ్ |
సర్వదైకకరః శార్‍ఙ్గీ బీజాపూరీ గదాధరః || ౪౧ ||
ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ |
పాశీ ధృతోత్పలః శాలీమంజరీభృత్ స్వదంతభృత్ || ౪౨ ||
కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ |
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః || ౪౩ ||
పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధృతాలిసముద్గకః |
మాతులుంగధరశ్చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ || ౪౪ ||
పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః |
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః || ౪౫ ||
మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః |
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః || ౪౬ ||
మహీవరాహవామాంగో రతికందర్పపశ్చిమః |
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః || ౪౭ ||
సమేధితసమృద్ధశ్రీరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః |
దత్తసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందళితాశ్రయః || ౪౮ ||
మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృత్తదౌర్ముఖ్యదుర్ముఖః |
విఘ్నసంపల్లవోపఘ్నసేవోన్నిద్రమదద్రవః || ౪౯ ||
విఘ్నకృన్నిఘ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః |
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలితైకదృక్ || ౫౦ ||
మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండితః |
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః || ౫౧ ||
వసుంధరామదోన్నద్ధమహాశంఖనిధిప్రభుః |
నమద్వసుమతీమౌలిమహాపద్మనిధిప్రభుః || ౫౨ ||
సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః |
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖా పవననందనః || ౫౩ ||
అగ్రప్రత్యగ్రనయనో దివ్యాస్త్రాణాంప్రయోగవిత్ |
ఐరావతాదిసర్వాశావారణావరణప్రియః || ౫౪ ||
వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః |
జయాజయపరీవారో విజయావిజయావహః || ౫౫ ||
అజితార్చితపాదాబ్జో నిత్యానిత్యావతంసితః |
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీసౌందర్యమండితః || ౫౬ ||
అనంతానంతసుఖదః సుమంగళసుమంగళః |
ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తినిషేవితః || ౫౭ ||
సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః |
కామినీకామనః కామమాలినీకేళిలాలితః || ౫౮ ||
సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః |
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః || ౫౯ ||
నలినీకాముకో వామారామో జ్యేష్ఠామనోరమః |
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః || ౬౦ ||
విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః |
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః || ౬౧ ||
ఉచ్ఛిష్టగణ ఉచ్ఛిష్టగణేశో గణనాయకః |
సార్వకాలికసంసిద్ధిర్నిత్యశైవో దిగంబరః || ౬౨ ||
అనపాయోఽనంతదృష్టిరప్రమేయోఽజరామరః |
అనావిలోఽప్రతిరథో హ్యచ్యుతోఽమృతమక్షరమ్ || ౬౩ ||
అప్రతర్క్యోఽక్షయోఽజయ్యోఽనాధారోఽనామయోఽమలః |
అమోఘసిద్ధిరద్వైతమఘోరోఽప్రమితాననః || ౬౪ ||
అనాకారోఽబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నోఽవ్యక్తలక్షణః |
ఆధారపీఠ ఆధార ఆధారాధేయవర్జితః || ౬౫ ||
ఆఖుకేతన ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః |
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థ ఇక్షుభక్షణలాలసః || ౬౬ ||
ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీరిక్షుచాపనిషేవితః |
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమద్యుతిః || ౬౭ ||
ఇందీవరదలశ్యామః ఇందుమండలనిర్మలః |
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగ ఇడాధామేందిరాప్రియః || ౬౮ ||
ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః |
ఈశానమౌలిరీశాన ఈశానసుత ఈతిహా || ౬౯ ||
ఈషణాత్రయకల్పాంత ఈహామాత్రవివర్జితః |
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌలిరుండేరకబలిప్రియః || ౭౦ ||
ఉన్నతానన ఉత్తుంగః ఉదారత్రిదశాగ్రణీః |
ఊర్జస్వానూష్మలమద ఊహాపోహదురాసదః || ౭౧ ||
ఋగ్యజుఃసామసంభూతిరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకః |
ఋజుచిత్తైకసులభః ఋణత్రయవిమోచకః || ౭౨ ||
లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషామ్ |
లుప్తశ్రీర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోటనాశనః || ౭౩ ||
ఏకారపీఠమధ్యస్థః ఏకపాదకృతాసనః |
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః || ౭౪ ||
ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్యమైహికాముష్మికప్రదః |
ఐరమ్మదసమోన్మేషః ఐరావతనిభాననః || ౭౫ ||
ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః |
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధుర్య ఔన్నత్యనిస్వనః || ౭౬ ||
అంకుశఃసురనాగానామంకుశఃసురవిద్విషామ్ |
అఃసమస్తవిసర్గాంతపదేషుపరికీర్తితః || ౭౭ ||
కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః |
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః || ౭౮ ||
కదంబగోలకాకారః కూష్మాండగణనాయకః |
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటిసూత్రభృత్ || ౭౯ ||
ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గఖాతాంతస్థః ఖనిర్మలః |
ఖల్వాటశృంగనిలయః ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః || ౮౦ ||
గుణాఢ్యో గహనో గస్థో గద్యపద్యసుధార్ణవః |
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః || ౮౧ ||
గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమనిరూపితః |
గుహాశయో గుహాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురోర్గురుః || ౮౨ ||
ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘటకుంభో ఘటోదరః |
చండశ్చండేశ్వరసుహృచ్చండీశశ్చండవిక్రమః || ౮౩ ||
చరాచరపతిశ్చింతామణిచర్వణలాలసః |
ఛందశ్ఛందోవపుశ్ఛందోదుర్లక్ష్యశ్ఛందవిగ్రహః || ౮౪ ||
జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః |
జపో జపపరో జప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః || ౮౫ ||
ఝలజ్ఝలోల్లసద్దానఝంకారిభ్రమరాకులః |
టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారిమణినూపురః || ౮౬ ||
ఠద్వయీపల్లవాంతఃస్థసర్వమంత్రైకసిద్ధిదః |
డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః || ౮౭ ||
ఢక్కానినాదముదితో ఢౌకో ఢుంఢివినాయకః |
తత్త్వానాం పరమం తత్త్వం తత్త్వం పదనిరూపితః || ౮౮ ||
తారకాంతరసంస్థానస్తారకస్తారకాంతకః |
స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జంగమం జగత్ || ౮౯ ||
దక్షయజ్ఞప్రమథనో దాతా దానవమోహనః |
దయావాన్ దివ్యవిభవో దండభృద్దండనాయకః || ౯౦ ||
దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః |
దంష్ట్రాలగ్నద్విపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః || ౯౧ ||
ధనధాన్యపతిర్ధన్యో ధనదో ధరణీధరః |
ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యానపరాయణః || ౯౨ ||
నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః |
నిష్కళో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః || ౯౩ ||
పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదమ్ |
పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశవిమోచకః || ౯౪ ||
పూర్ణానందః పరానందః పురాణపురుషోత్తమః |
పద్మప్రసన్ననయనః ప్రణతాఽజ్ఞానమోచనః || ౯౫ ||
ప్రమాణప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తినివారణః |
ఫలహస్తః ఫణిపతిః ఫేత్కారః ఫాణితప్రియః || ౯౬ ||
బాణార్చితాంఘ్రియుగళో బాలకేళికుతూహలీ |
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః || ౯౭ ||
బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః |
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః || ౯౮ ||
భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః |
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః || ౯౯ ||
భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః |
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తమనోరమః || ౧౦౦ ||
మేఖలావాన్ మందగతిర్మతిమత్కమలేక్షణః |
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః || ౧౦౧ ||
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞగోప్తా యజ్ఞఫలప్రదః |
యశస్కరో యోగగమ్యో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః || ౧౦౨ ||
రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః |
రక్షోరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః || ౧౦౩ ||
లక్ష్యం లక్షప్రదో లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః |
లానప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః || ౧౦౪ ||
వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః |
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః || ౧౦౫ ||
వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః |
విశ్వబంధనవిష్కంభాధారో విశ్వేశ్వరప్రభుః || ౧౦౬ ||
శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శంభుశక్తిగణేశ్వరః |
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శిఖరీశ్వరః || ౧౦౭ ||
షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః |
సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞః సర్వభేషజభేషజమ్ || ౧౦౮ ||
సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదనః |
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్వ్యక్తిదాయకః || ౧౦౯ ||
సాక్షీ సముద్రమథనః స్వసంవేద్యః స్వదక్షిణః |
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ || ౧౧౦ ||
హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనం హవ్యకవ్యభుక్ |
హవ్యో హుతప్రియో హర్షో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః || ౧౧౧ ||
క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాపరపరాయణః |
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానందః క్షోణీసురద్రుమః || ౧౧౨ ||
ధర్మప్రదోఽర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః |
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || ౧౧౩ ||
ఆభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః |
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః || ౧౧౪ ||
మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః |
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః || ౧౧౫ ||
పరాభిచారశమనో దుఃఖభంజనకారాకః |
లవస్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేషస్తత్పరః క్షణః || ౧౧౬ ||
ఘటీ ముహూర్తం ప్రహరో దివానక్తమహర్నిశమ్ |
పక్షో మాసోఽయనం వర్షం యుగం కల్పో మహాలయః || ౧౧౭ ||
రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణమంశకమ్ |
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః || ౧౧౮ ||
రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః |
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వం స్థావరం జంగమం చ యత్ || ౧౧౯ ||
భూరాపోఽగ్నిర్మరుద్వ్యోమాహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ |
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్రః ఈశః శక్తిః సదాశివః || ౧౨౦ ||
త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః |
సాధ్యా విద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః || ౧౨౧ ||
సముద్రాః సరితః శైలాః భూతం భవ్యం భవోద్భవః |
సాంఖ్యం పాతంజలం యోగః పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః || ౧౨౨ ||
వేదాంగాని సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః |
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వం కావ్యనాటకమ్ || ౧౨౩ ||
వైఖానసం భాగవతం సాత్వతం పాంచరాత్రకమ్ |
శైవం పాశుపతం కాలాముఖం భైరవశాసనమ్ || ౧౨౪ ||
శాక్తం వైనాయకం సౌరం జైనమార్హతసంహితా |
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం సచేతనమచేతనమ్ || ౧౨౫ ||
బంధో మోక్షః సుఖం భోగోఽయోగః సత్యమణుర్మహాన్ |
స్వస్తి హుం ఫట్ స్వధా స్వాహా శ్రౌషడ్వౌషడ్వషణ్ణమః || ౧౨౬ ||
జ్ఞానం విజ్ఞానమానందో బోధః సంవిచ్ఛమో యమః |
ఏక ఏకాక్షరాధారః ఏకాక్షరపరాయణః || ౧౨౭ ||
ఏకాగ్రధీరేకవీరః ఏకానేకస్వరూపధృక్ |
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః || ౧౨౮ ||
ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వంద్వాతీతో ద్వయాతిగః |
త్రిధామా త్రికరస్త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః || ౧౨౯ ||
త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాదిస్త్రిశక్తీశస్త్రిలోచనః |
చతుర్బాహుశ్చతుర్దంతశ్చతురాత్మా చతుర్ముఖః || ౧౩౦ ||
చతుర్విధోపాయమయశ్చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః |
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః || ౧౩౧ ||
చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః |
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యః పంచకృత్యకృత్ || ౧౩౨ ||
పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః |
పంచతాలః పంచకరః పంచప్రణవభావితః || ౧౩౩ ||
పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః |
పంచభక్ష్యప్రియః పంచబాణః పంచశివాత్మకః || ౧౩౪ ||
షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః |
షడధ్వధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగులమహాహ్రదః || ౧౩౫ ||
షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్ఛక్తిపరివారితః |
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః || ౧౩౬ ||
షట్తర్కదూరః షట్కర్మనిరతః షడ్రసాశ్రయః |
సప్తపాతాలచరణః సప్తద్వీపోరుమండలః || ౧౩౭ ||
సప్తస్వర్లోకముకుటః సప్తసప్తివరప్రదః |
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణమండితః || ౧౩౮ ||
సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తహోతా సప్తస్వరాశ్రయః |
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః || ౧౩౯ ||
సప్తచ్ఛందోమోదమదః సప్తచ్ఛందోమఖప్రభుః |
అష్టమూర్తిధ్యేయమూర్తిరష్టప్రకృతికారణమ్ || ౧౪౦ ||
అష్టాంగయోగఫలభూరష్టపత్రాంబుజాసనః |
అష్టశక్తిసమృద్ధశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రదాయకః || ౧౪౧ ||
అష్టపీఠోపపీఠశ్రీరష్టమాతృసమావృతః |
అష్టభైరవసేవ్యోఽష్టవసువంద్యోఽష్టమూర్తిభృత్ || ౧౪౨ ||
అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తిరష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః |
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితా || ౧౪౩ ||
నవద్వారపురాధారో నవాధారనికేతనః |
నవనారాయణస్తుత్యో నవదుర్గానిషేవితః || ౧౪౪ ||
నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషణః |
నవరత్నవిచిత్రాంగో నవశక్తిశిరోధృతః || ౧౪౫ ||
దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః |
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః || ౧౪౬ ||
దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః |
ఏకాదశాదిభీరుద్రైఃస్తుత ఏకాదశాక్షరః || ౧౪౭ ||
ద్వాదశోద్దండదోర్దండో ద్వాదశాంతనికేతనః |
త్రయోదశాభిదాభిన్నవిశ్వేదేవాధిదైవతమ్ || ౧౪౮ ||
చతుర్దశేంద్రవరదశ్చతుర్దశమనుప్రభుః |
చతుర్దశాదివిద్యాఢ్యశ్చతుర్దశజగత్ప్రభుః || ౧౪౯ ||
సామపంచదశః పంచదశీశీతాంశునిర్మలః |
షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః || ౧౫౦ ||
షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకళాత్మకః |
కళాసప్తదశీ సప్తదశః సప్తదశాక్షరః || ౧౫౧ ||
అష్టాదశద్వీపపతిరష్టాదశపురాణకృత్ |
అష్టాదశౌషధీసృష్టిరష్టాదశవిధిస్మృతః || ౧౫౨ ||
అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిజ్ఞానకోవిదః |
ఏకవింశఃపుమానేకవింశత్యంగుళిపల్లవః || ౧౫౩ ||
చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః |
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ || ౧౫౪ ||
ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశశ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః |
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతిరష్టత్రింశత్కళాతనుః || ౧౫౫ ||
నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గళః |
పంచాశదక్షరశ్రేణీ పంచాశద్రుద్రవిగ్రహః || ౧౫౬ ||
పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః |
ద్విపంచాశద్వపుఃశ్రేణీ త్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః || ౧౫౭ ||
చతుఃషష్ట్యర్ణనిర్ణేతా చతుఃషష్టికళానిధిః |
చతుఃషష్టిమహాసిద్ధయోగినీబృందవందితః || ౧౫౮ ||
అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవభావనః |
చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః || ౧౫౯ ||
శతానందః శతధృతిః శతపత్రాయతేక్షణః |
శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధః || ౧౬౦ ||
సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణభూషణః |
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౧౬౧ ||
సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః |
దశసాహస్రఫణభృత్ఫణిరాజకృతాసనః || ౧౬౨ ||
అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రయంత్రితః |
లక్షాధీశప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః || ౧౬౩ ||
చతుర్లక్షజపప్రీతశ్చతుర్లక్షప్రకాశితః |
చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః || ౧౬౪ ||
కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః |
శివాభవాధ్యుష్టకోటివినాయకధురంధరః || ౧౬౫ ||
సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః |
త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః || ౧౬౬ ||
అనంతనామాఽనంతశ్రీరనంతాఽనంతసౌఖ్యదః |
ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సహస్రమిదమీరితమ్ || ౧౬౭ ||
ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే వై యః పఠేత్ప్రత్యహం నరః |
కరస్థం తస్య సకలమైహికాముష్మికం సుఖమ్ || ౧౬౮ ||
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః |
మేధా ప్రజ్ఞా ధృతిః కాంతిః సౌభాగ్యమతిరూపతా || ౧౬౯ ||
సత్యం దయా క్షమా శాంతిర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా |
జగత్సంయమనం విశ్వసంవాదో వాదపాటవమ్ || ౧౭౦ ||
సభాపాండిత్యమౌదార్యం గాంభీర్యం బ్రహ్మవర్చసమ్ |
ఔన్నత్యం చ కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా || ౧౭౧ ||
జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాతిశాయితా |
ధనధాన్యాభివృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ || ౧౭౨ ||
వశ్యం చతుర్విధం నృణాం జపాదస్య ప్రజాయతే |
రాజ్ఞో రాజకలత్రస్య రాజపుత్రస్య మంత్రిణః || ౧౭౩ ||
జప్యతే యస్య వశ్యార్థం స దాసస్తస్య జాయతే |
ధర్మార్థకామమోక్షాణామనాయాసేన సాధనమ్ || ౧౭౪ ||
శాకినీడాకినీరక్షోయక్షోరగభయాపహమ్ |
సామ్రాజ్యసుఖదం చైవ సమస్తరిపుమర్దనమ్ || ౧౭౫ ||
సమస్తకలహధ్వంసి దగ్ధబీజప్రరోహణమ్ |
దుఃఖప్రశమనం క్రుద్ధస్వామిచిత్తప్రసాదనమ్ || ౧౭౬ ||
షట్కర్మాష్టమహాసిద్ధిత్రికాలజ్ఞానసాధనమ్ |
పరకృత్యోపశమనం పరచక్రవిమర్దనమ్ || ౧౭౭ ||
సంగ్రామరంగే సర్వేషామిదమేకం జయావహమ్ |
సర్వవంధ్యాత్వదోషఘ్నం గర్భరక్షైకకారణమ్ || ౧౭౮ ||
పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదమ్ |
దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ || ౧౭౯ ||
న తద్గృహం జహాతి శ్రీర్యత్రాయం పఠ్యతే స్తవః |
క్షయకుష్ఠప్రమేహార్శోభగందరవిషూచికాః || ౧౮౦ ||
గుల్మం ప్లీహానమశ్మానమతిసారం మహోదరమ్ |
కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలశోకాదిసంభవమ్ || ౧౮౧ ||
శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గండమాలామరోచకమ్ |
వాతపిత్తకఫద్వంద్వత్రిదోషజనితజ్వరమ్ || ౧౮౨ ||
ఆగంతుం విషమం శీతముష్ణం చైకాహికాదికమ్ |
ఇత్యాద్యుక్తమనుక్తం వా రోగం దోషాదిసంభవమ్ || ౧౮౩ ||
సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపాత్ |
సకృత్పాఠేన సంసిద్ధిః స్త్రీశూద్రపతితైరపి || ౧౮౪ ||
సహస్రనామమంత్రోఽయం జపితవ్యః శుభాప్తయే |
మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదమ్ || ౧౮౫ ||
ఇచ్ఛితాన్సకలాన్ భోగానుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ |
మనోరథఫలైర్దివ్యైర్వ్యోమయానైర్మనోరమైః || ౧౮౬ ||
చంద్రేంద్రభాస్కరోపేంద్రబ్రహ్మశర్వాదిసద్మసు |
కామరూపః కామగతిః కామతో విచరన్నిహ || ౧౮౭ ||
భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగానభీష్టాన్ సహ బంధుభిః |
గణేశానుచరో భూత్వా మహాగణపతేః ప్రియః || ౧౮౮ ||
నందీశ్వరాదిసానందీనందితః సకలైర్గణైః |
శివాభ్యాం కృపయా పుత్రనిర్విశేషం చ లాలితః || ౧౮౯ ||
శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వరవరాత్పునః |
జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమోఽభిజాయతే || ౧౯౦ ||
నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశతత్పరః |
యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య జ్ఞానవైరాగ్యసంస్థితః || ౧౯౧ ||
నిరంతరోదితానందే పరమానందసంవిది |
విశ్వోత్తీర్ణే పరే పారే పునరావృత్తివర్జితే || ౧౯౨ ||
లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్యనిర్వృతః |
యో నామభిర్హునేదేతైరర్చయేత్పూజయేన్నరః || ౧౯౩ ||
రాజానో వశ్యతాం యాంతి రిపవో యాంతి దాసతామ్ |
మంత్రాః సిద్ధ్యంతి సర్వేఽపి సులభాస్తస్యసిద్ధయః || ౧౯౪ ||
మూలమంత్రాదపి స్తోత్రమిదం ప్రియతరం మమ |
నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని || ౧౯౫ ||
దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ |
అష్టద్రవ్యైర్విశేషేణ జుహుయాద్భక్తిసంయుతః || ౧౯౬ ||
తస్యేప్సితాని సర్వాణి సిద్ధ్యంత్యత్ర న సంశయః |
ఇదం ప్రజప్తం పఠితం పాఠితం శ్రావితం శ్రుతమ్ || ౧౯౭ ||
వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్టమభినందితమ్ |
ఇహాముత్ర చ సర్వేషాం విశ్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ || ౧౯౮ ||
స్వచ్ఛందచారిణాప్యేష యేనాయం ధార్యతే స్తవః |
స రక్ష్యతే శివోద్భూతైర్గణైరధ్యుష్టకోటిభిః || ౧౯౯ ||
పుస్తకే లిఖితం యత్ర గృహే స్తోత్రం ప్రపూజయేత్ |
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరంతరమ్ || ౨౦౦ ||
దానైరశేషైరఖిలైర్వ్రతైశ్చ
తీర్థైరశేషైరఖిలైర్మఖైశ్చ |
న తత్ఫలం విందతి యద్గణేశ-
సహస్రనామ్నాం స్మరణేన సద్యః || ౨౦౧ ||
ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహం ప్రోజ్జిహానే
సాయం మధ్యందినే వా త్రిషవణమథవా సంతతం వా జనో యః |
స స్యాదైశ్వర్యధుర్యః ప్రభవతి వచసాం కీర్తిముచ్చైస్తనోతి
ప్రత్యూహం హంతి విశ్వం వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః || ౨౦౨ ||
అకించనోఽపి మత్ప్రాప్తిచింతకో నియతాశనః |
జపేత్తు చతురో మాసాన్గణేశార్చనతత్పరః || ౨౦౩ ||
దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్తజన్మానుగామపి |
లభతే మహతీం లక్ష్మీమిత్యాజ్ఞా పారమేశ్వరీ || ౨౦౪ ||
ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతివిమలం సంపదశ్చార్తదానాః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భణితిరభినవా కాంతిరవ్యాధిభవ్యా |
పుత్రాః సంతః కలత్రం గుణవదభిమతం యద్యదేతచ్చ సత్యం
నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తమ్ || ౨౦౫ ||
గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః |
మహాగణపతిర్లక్షప్రదః క్షిప్రప్రసాదనః || ౨౦౬ ||
అమోఘసిద్ధిరమితో మంత్రశ్చింతామణిర్నిధిః |
సుమంగళో బీజమాశాపూరకో వరదః శివః || ౨౦౭ ||
కాశ్యపో నందనో వాచాసిద్ధో ఢుంఢివినాయకః |
మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్ || ౨౦౮ ||
యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః |
స్తుతో నామ్నాం సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః || ౨౦౯ ||
నమో నమః సురవరపూజితాంఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమమంగళాత్మనే |
నమో నమో విపులపదైకసిద్ధయే
నమో నమః కరికలభాననాయ తే || ౨౧౦ ||
కింకిణీగణరణితస్తవచరణః
ప్రకటితగురుమతిచరితవిశేషః |
మదజలలహరీకలితకపోలః
శమయతు దురితం గణపతిదేవః || ౨౧౧ ||
ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే మహాగణపతిప్రోక్తం శ్రీ మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *