Gopala Sahasranama Stotram in Telugu

KRISHNA
image_print

Gopala Sahasranama Stotram in Telugu – శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం

కైలాసశిఖరే రమ్యే గౌరీ పప్రచ్ఛ శంకరమ్ |
బ్రహ్మాండాఖిలనాథస్త్వం సృష్టిసంహారకారకః || ౧ ||
త్వమేవ పూజ్యసే లోకైర్బ్రహ్మవిష్ణుసురాదిభిః |
నిత్యం పఠసి దేవేశ కస్య స్తోత్రం మహేశ్వర || ౨ ||
ఆశ్చర్యమిదమత్యంతం జాయతే మమ శంకర |
తత్ప్రాణేశ మహాప్రాజ్ఞ సంశయం ఛింధి మే ప్రభో || ౩ ||
శ్రీ మహాదేవ ఉవాచ
ధన్యాసి కృతపుణ్యాసి పార్వతి ప్రాణవల్లభే |
రహస్యాతిరహస్యం చ యత్పృచ్ఛసి వరాననే || ౪ ||
స్త్రీస్వభావాన్మహాదేవి పునస్త్వం పరిపృచ్ఛసి |
గోపనీయం గోపనీయం గోపనీయం ప్రయత్నతః || ౫ ||
దత్తే చ సిద్ధిహానిః స్యాత్తస్మాద్యత్నేన గోపయేత్ |
ఇదం రహస్యం పరమం పురుషార్థప్రదాయకమ్ || ౬ ||
ధనరత్నౌఘమాణిక్యం తురంగం చ గజాదికమ్ |
దదాతి స్మరణాదేవ మహామోక్షప్రదాయకమ్ || ౭ ||
తత్తేఽహం సంప్రవక్ష్యామి శృణుష్వావహితా ప్రియే |
యోఽసౌ నిరంజనో దేవశ్చిత్స్వరూపీ జనార్దనః || ౮ ||
సంసారసాగరోత్తారకారణాయ నృణాం సదా |
శ్రీరంగాదికరూపేణ త్రైలోక్యం వ్యాప్య తిష్ఠతి || ౯ ||
తతో లోకా మహామూఢా విష్ణుభక్తివివర్జితాః |
నిశ్చయం నాధిగచ్ఛంతి పునర్నారాయణో హరిః || ౧౦ ||
నిరంజనో నిరాకారో భక్తానాం ప్రీతికామదః |
బృందావనవిహారాయ గోపాలం రూపముద్వహన్ || ౧౧ ||
మురళీవాదనాధారీ రాధాయై ప్రీతిమావహన్ |
అంశాంశేభ్యః సమున్మీల్య పూర్ణరూపకళాయుతః || ౧౨ ||
శ్రీకృష్ణచంద్రో భగవాన్ నందగోపవరోద్యతః |
ధరణీరూపిణీ మాతా యశోదా నందగేహినీ || ౧౩ ||
ద్వాభ్యాం ప్రయాచితో నాథో దేవక్యాం వసుదేవతః |
బ్రహ్మణాఽభ్యర్థితో దేవో దేవైరపి సురేశ్వరః || ౧౪ ||
జాతోఽవన్యాం చ ముదితో మురళీవాచనేచ్ఛయా |
శ్రియా సార్ధం వచః కృత్వా తతో జాతో మహీతలే || ౧౫ ||
సంసారసారసర్వస్వం శ్యామలం మహదుజ్జ్వలమ్ |
ఏతజ్జ్యోతిరహం వంద్యం చింతయామి సనాతనమ్ || ౧౬ ||
గౌరతేజో వినా యస్తు శ్యామతేజస్సమర్చయేత్ |
జపేద్వా ధ్యాయతే వాపి స భవేత్పాతకీ శివే || ౧౭ ||
స బ్రహ్మహా సురాపీ చ స్వర్ణస్తేయీ చ పంచమః |
ఏతైర్దోషైర్విలిప్యేత తేజోభేదాన్మహీశ్వరి || ౧౮ ||
తస్మాజ్జ్యోతిరభూద్ద్వేధా రాధామాధవరూపకమ్ |
తస్మాదిదం మహాదేవి గోపాలేనైవ భాషితమ్ || ౧౯ ||
దుర్వాససో మునేర్మోహే కార్తిక్యాం రాసమండలే |
తతః పృష్టవతీ రాధా సందేహం భేదమాత్మనః || ౨౦ ||
నిరంజనాత్సముత్పన్నం మాయాతీతం జగన్మయం |
శ్రీకృష్ణేన తతః ప్రోక్తం రాధాయై నారదాయ చ || ౨౧ ||
తతో నారదతస్సర్వం విరళా వైష్ణవాస్తథా |
కలౌ జానంతి దేవేశి గోపనీయం ప్రయత్నతః || ౨౨ ||
శఠాయ కృపణాయాథ డాంభికాయ సురేశ్వరి |
బ్రహ్మహత్యామవాప్నోతి తస్మాద్యత్నేన గోపయేత్ || ౨౩ ||
ఓం అస్య శ్రీగోపాలసహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య శ్రీనారద ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీగోపాలో దేవతా, కామో బీజం, మాయా శక్తిః, చంద్రః కీలకం, శ్రీకృష్ణచంద్ర భక్తిరూపఫలప్రాప్తయే శ్రీగోపాలసహస్రనామస్తోత్రజపే వినియోగః |
ఓం ఐం క్లీం బీజం, శ్రీం హ్రీం శక్తిః, శ్రీ బృందావననివాసః కీలకం, శ్రీరాధాప్రియం పరం బ్రహ్మేతి మంత్రః, ధర్మాది చతుర్విధ పురుషార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |
న్యాసః |
ఓం నారద ఋషయే నమః శిరసి |
అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ముఖే |
శ్రీగోపాలదేవతాయై నమః హృదయే |
క్లీం కీలకాయ నమః నాభౌ |
హ్రీం శక్తయే నమః గుహ్యే |
శ్రీం కీలకాయ నమః ఫాలయోః |
ఓం క్లీం కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీజనవల్లభాయ స్వాహా ఇతి మూలమంత్రః |
కరన్యాసః |
ఓం క్లాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్లూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం క్లైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం క్లౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం క్లః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
హృదయాదిన్యాసః |
ఓం క్లాం హృదయాయ నమః |
ఓం క్లీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్లూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం క్లైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం క్లౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం క్లః అస్త్రాయ ఫట్ |
మూలమంత్రన్యాసః |
క్లీం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
కృష్ణాయ తర్జనీభ్యాం నమః |
గోవిందాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |
గోపీజన అనామికాభ్యాం నమః |
వల్లభాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
స్వాహా కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
క్లీం హృదయాయ నమః |
కృష్ణాయ శిరసే స్వాహా |
గోవిందాయ శిఖాయై వషట్ |
గోపీజన కవచాయ హుమ్ |
వల్లభాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
స్వాహా అస్త్రాయ ఫట్ |
ధ్యానమ్ |
ఫుల్లేందీవరకాంతిమిందువదనం బర్హావతంసప్రియం
శ్రీవత్సాంకముదారకౌస్తుభధరం పీతాంబరం సుందరమ్ |
గోపీనాం నయనోత్పలార్చితతనుం గోగోపసంఘావృతం
గోవిందం కలవేణువాదనపరం దివ్యాంగభూషం భజే || ౧ ||
కస్తూరీతిలకం లలాటఫలకే వక్షస్స్థలే కౌస్తుభం
నాసాగ్రే వరమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే కంకణమ్ |
సర్వాంగే హరిచందనం చ కలయన్ కంఠే చ ముక్తావలిం
గోపస్త్రీపరివేష్టితో విజయతే గోపాలచూడామణిః || ౨ ||
ఓం క్లీం దేవః కామదేవః కామబీజశిరోమణిః |
శ్రీగోపాలో మహీపాలో వేదవేదాంగపారగః || ౧ ||
కృష్ణః కమలపత్రాక్షః పుండరీకః సనాతనః |
గోపతిర్భూపతిః శాస్తా ప్రహర్తా విశ్వతోముఖః || ౨ ||
ఆదికర్తా మహాకర్తా మహాకాలః ప్రతాపవాన్ |
జగజ్జీవో జగద్ధాతా జగద్భర్తా జగద్వసుః || ౩ ||
మత్స్యో భీమః కుహూభర్తా హర్తా వారాహమూర్తిమాన్ |
నారాయణో హృషీకేశో గోవిందో గరుడధ్వజః || ౪ ||
గోకులేశో మహాచంద్రః శర్వరీప్రియకారకః |
కమలాముఖలోలాక్షః పుండరీకః శుభావహః || ౫ ||
దుర్వాసాః కపిలో భౌమః సింధుసాగరసంగమః |
గోవిందో గోపతిర్గోత్రః కాళిందీప్రేమపూరకః || ౬ ||
గోపస్వామీ గోకులేంద్రః గోవర్ధనవరప్రదః |
నందాదిగోకులత్రాతా దాతా దారిద్ర్యభంజనః || ౭ ||
సర్వమంగళదాతా చ సర్వకామవరప్రదః |
ఆదికర్తా మహీభర్తా సర్వసాగరసింధుజః || ౮ ||
గజగామీ గజోద్ధారీ కామీ కామకలానిధిః |
కళంకరహితశ్చంద్రో బింబాస్యో బింబసత్తమః || ౯ ||
మాలాకారః కృపాకారః కోకిలస్వరభూషణః |
రామో నీలాంబరో దేహీ హలీ ద్వివిదమర్దనః || ౧౦ ||
సహస్రాక్షపురీభేత్తా మహామారీవినాశనః |
శివః శివతమో భేత్తా బలారాతిప్రపూజకః || ౧౧ ||
కుమారీవరదాయీ చ వరేణ్యో మీనకేతనః |
నరో నారాయణో ధీరో ధరాపతిరుదారధీః || ౧౨ ||
శ్రీపతిః శ్రీనిధిః శ్రీమాన్ మాపతిః ప్రతిరాజహా |
బృందాపతిః కులం గ్రామీ ధామ బ్రహ్మసనాతనః || ౧౩ ||
రేవతీరమణో రామః ప్రియశ్చంచలలోచనః |
రామాయణశరీరశ్చ రామో రామః శ్రియఃపతిః || ౧౪ ||
శర్వరః శర్వరీ శర్వః సర్వత్ర శుభదాయకః |
రాధారాధయితారాధీ రాధాచిత్తప్రమోదకః || ౧౫ ||
రాధారతిసుఖోపేతో రాధామోహనతత్పరః |
రాధావశీకరో రాధాహృదయాంభోజషట్పదః || ౧౬ ||
రాధాలింగనసమ్మోదో రాధానర్తనకౌతుకః |
రాధాసంజాతసంప్రీతో రాధాకామఫలప్రదః || ౧౭ ||
బృందాపతిః కోకనిధిః కోకశోకవినాశనః |
చంద్రాపతిశ్చంద్రపతిశ్చండకోదండభంజనః || ౧౮ ||
రామో దాశరథీ రామో భృగువంశసముద్భవః |
ఆత్మారామో జితక్రోధో మోహో మోహాంధభంజనః || ౧౯ ||
వృషభానుభవో భావీ కాశ్యపిః కరుణానిధిః |
కోలాహలో హలో హాలీ హలీ హలధరప్రియః || ౨౦ ||
రాధాముఖాబ్జమార్తాండో భాస్కరో రవిజో విధుః |
విధిర్విధాతా వరుణో వారుణో వారుణీప్రియః || ౨౧ ||
రోహిణీహృదయానందీ వసుదేవాత్మజో బలిః |
నీలాంబరో రౌహిణేయో జరాసంధవధోఽమలః || ౨౨ ||
నాగో జవాంభో విరుదో వీరహా వరదో బలీ |
గోపదో విజయీ విద్వాన్ శిపివిష్టః సనాతనః || ౨౩ ||
పరశురామవచోగ్రాహీ వరగ్రాహీ సృగాలహా |
దమఘోషోపదేష్టా చ రథగ్రాహీ సుదర్శనః || ౨౪ ||
వీరపత్నీయశస్త్రాతా జరావ్యాధివిఘాతకః |
ద్వారకావాసతత్త్వజ్ఞో హుతాశనవరప్రదః || ౨౫ ||
యమునావేగసంహారీ నీలాంబరధరః ప్రభుః |
విభుః శరాసనో ధన్వీ గణేశో గణనాయకః || ౨౬ ||
లక్ష్మణో లక్షణో లక్ష్యో రక్షోవంశవినాశకః |
వామనో వామనీభూతో వమనో వమనారుహః || ౨౭ ||
యశోదానందనః కర్తా యమళార్జునముక్తిదః |
ఉలూఖలీ మహామానో దామబద్ధాహ్వయీ శమీ || ౨౮ ||
భక్తానుకారీ భగవాన్ కేశవోఽచలధారకః |
కేశిహా మధుహా మోహీ వృషాసురవిఘాతకః || ౨౯ ||
అఘాసురవిఘాతీ చ పూతనామోక్షదాయకః |
కుబ్జావినోదీ భగవాన్ కంసమృత్యుర్మహాముఖీ || ౩౦ ||
అశ్వమేధో వాజపేయో గోమేధో నరమేధవాన్ |
కందర్పకోటిలావణ్యశ్చంద్రకోటిసుశీతలః || ౩౧ ||
రవికోటిప్రతీకాశో వాయుకోటిమహాబలః |
బ్రహ్మా బ్రహ్మాండకర్తా చ కమలావాంఛితప్రదః || ౩౨ ||
కమలీ కమలాక్షశ్చ కమలాముఖలోలుపః |
కమలావ్రతధారీ చ కమలాభః పురందరః || ౩౩ ||
సౌభాగ్యాధికచిత్తశ్చ మహామాయీ మదోత్కటః |
తాటకారిః సురత్రాతా మారీచక్షోభకారకః || ౩౪ ||
విశ్వామిత్రప్రియో దాంతో రామో రాజీవలోచనః |
లంకాధిపకులధ్వంసీ విభీషణవరప్రదః || ౩౫ ||
సీతానందకరో రామో వీరో వారిధిబంధనః |
ఖరదూషణసంహారీ సాకేతపురవాసవాన్ || ౩౬ ||
చంద్రావళిపతిః కూలః కేశికంసవధోఽమరః |
మాధవో మధుహా మాధ్వీ మాధ్వీకో మాధవీ విభుః || ౩౭ ||
ముంజాటవీగాహమానో ధేనుకారిర్దశాత్మజః |
వంశీవటవిహారీ చ గోవర్ధనవనాశ్రయః || ౩౮ ||
తథా తాళవనోద్దేశీ భాండీరవనశంకరః |
తృణావర్తకృపాకారీ వృషభానుసుతాపతిః || ౩౯ ||
రాధాప్రాణసమో రాధావదనాబ్జమధూత్కటః |
గోపీరంజనదైవజ్ఞః లీలాకమలపూజితః || ౪౦ ||
క్రీడాకమలసందోహో గోపికాప్రీతిరంజనః |
రంజకో రంజనో రంగో రంగీ రంగమహీరుహః || ౪౧ ||
కామః కామారిభక్తశ్చ పురాణపురుషః కవిః |
నారదో దేవలో భీమో బాలో బాలముఖాంబుజః || ౪౨ ||
అంబుజో బ్రహ్మసాక్షీ చ యోగీ దత్తవరో మునిః |
ఋషభః పర్వతో గ్రామో నదీపవనవల్లభః || ౪౩ ||
పద్మనాభః సురజ్యేష్ఠో బ్రహ్మా రుద్రోఽహిభూషితః |
గణానాం త్రాణకర్తా చ గణేశో గ్రహిళో గ్రహిః || ౪౪ ||
గణాశ్రయో గణాధ్యక్షో క్రోడీకృతజగత్త్రయః |
యాదవేంద్రో ద్వారకేంద్రో మథురావల్లభో ధురీ || ౪౫ ||
భ్రమరః కుంతలీ కుంతీసుతరక్షీ మహామనాః |
యమునావరదాతా చ కాశ్యపస్య వరప్రదః || ౪౬ ||
శంఖచూడవధోద్దామో గోపీరక్షణతత్పరః |
పాంచజన్యకరో రామీ త్రిరామీ వనజో జయః || ౪౭ ||
ఫాల్గుణః ఫల్గునసఖో విరాధవధకారకః |
రుక్మిణీప్రాణనాథశ్చ సత్యభామాప్రియంకరః || ౪౮ ||
కల్పవృక్షో మహావృక్షో దానవృక్షో మహాఫలః |
అంకుశో భూసురో భావో భామకో భ్రామకో హరిః || ౪౯ ||
సరళః శాశ్వతో వీరో యదువంశశివాత్మకః |
ప్రద్యుమ్నో బలకర్తా చ ప్రహర్తా దైత్యహా ప్రభుః || ౫౦ ||
మహాధనో మహావీరో వనమాలావిభూషణః |
తులసీదామశోభాఢ్యో జాలంధరవినాశనః || ౫౧ ||
సూరః సూర్యో మృకండుశ్చ భాస్వరో విశ్వపూజితః |
రవిస్తమోహా వహ్నిశ్చ బాడబో బడబానలః || ౫౨ ||
దైత్యదర్పవినాశీ చ గరుడో గరుడాగ్రజః |
గోపీనాథో మహీనాథో బృందానాథోఽవరోధకః || ౫౩ ||
ప్రపంచీ పంచరూపశ్చ లతాగుల్మశ్చ గోమతిః |
గంగా చ యమునారూపో గోదా వేత్రవతీ తథా || ౫౪ ||
కావేరీ నర్మదా తాపీ గండకీ సరయూ రజః |
రాజసస్తామసస్సత్త్వీ సర్వాంగీ సర్వలోచనః || ౫౫ ||
సుధామయోఽమృతమయో యోగినాం వల్లభః శివః |
బుద్ధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠో విష్ణుర్జిష్ణుః శచీపతిః || ౫౬ ||
వంశీ వంశధరో లోకో విలోకో మోహనాశనః |
రవరావో రవో రావో వలో వాలో వలాహకః || ౫౭ ||
శివో రుద్రో నలో నీలో లాంగలీ లాంగలాశ్రయః |
పారదః పావనో హంసో హంసారూఢో జగత్పతిః || ౫౮ ||
మోహినీమోహనో మాయీ మహామాయో మహాసుఖీ |
వృషో వృషాకపిః కాలః కాలీదమనకారకః || ౫౯ ||
కుబ్జాభాగ్యప్రదో వీరో రజకక్షయకారకః |
కోమలో వారుణీ రాజా జలజో జలధారకః || ౬౦ ||
హారకః సర్వపాపఘ్నః పరమేష్ఠీ పితామహః |
ఖడ్గధారీ కృపాకారీ రాధారమణసుందరః || ౬౧ ||
ద్వాదశారణ్యసంభోగీ శేషనాగఫణాలయః |
కామః శ్యామః సుఖశ్రీదః శ్రీపతిః శ్రీనిధిః కృతిః || ౬౨ ||
హరిర్హరో నరో నారో నరోత్తమ ఇషుప్రియః |
గోపాలచిత్తహర్తా చ కర్తా సంసారతారకః || ౬౩ ||
ఆదిదేవో మహాదేవో గౌరీగురురనాశ్రయః |
సాధుర్మధుర్విధుర్ధాతా త్రాతాఽక్రూరపరాయణః || ౬౪ ||
రోలంబీ చ హయగ్రీవో వానరారిర్వనాశ్రయః |
వనం వనీ వనాధ్యక్షో మహావంద్యో మహామునిః || ౬౫ ||
స్యమంతకమణిప్రాజ్ఞః విజ్ఞో విఘ్నవిఘాతకః |
గోవర్ధనో వర్ధనీయో వర్ధనీ వర్ధనప్రియః || ౬౬ ||
వార్ధన్యో వర్ధనో వర్ధీ వర్ధిష్ణస్తు సుఖప్రియః |
వర్ధితో వర్ధకో వృద్ధో బృందారకజనప్రియః || ౬౭ ||
గోపాలరమణీభర్తా సాంబకుష్ఠవినాశనః |
రుక్మిణీహరణప్రేమా ప్రేమీ చంద్రావలీపతిః || ౬౮ ||
శ్రీకర్తా విశ్వభర్తా చ నారాయణ నరో బలీ |
గణో గణపతిశ్చైవ దత్తాత్రేయో మహామునిః || ౬౯ ||
వ్యాసో నారాయణో దివ్యో భవ్యో భావుకధారకః |
శ్వఃశ్రేయసం శివం భద్రం భావుకం భవుకం శుభమ్ || ౭౦ ||
శుభాత్మకః శుభః శాస్తా ప్రశస్తో మేఘనాదహా |
బ్రహ్మణ్యదేవో దీనానాముద్ధారకరణక్షమః || ౭౧ ||
కృష్ణః కమలపత్రాక్షః కృష్ణః కమలలోచనః |
కృష్ణః కామీ సదా కృష్ణః సమస్తప్రియకారకః || ౭౨ ||
నందో నందీ మహానందీ మాదీ మాదనకః కిలీ |
మీలీ హిలీ గిలీ గోలీ గోలో గోలాలయో గులీ || ౭౩ ||
గుగ్గులీ మారకీ శాఖీ వటః పిప్పలకః కృతీ |
మ్లేచ్ఛహా కాలహర్తా చ యశోదా యశ ఏవ చ || ౭౪ ||
అచ్యుతః కేశవో విష్ణుః హరిః సత్యో జనార్దనః |
హంసో నారాయణో నీలో లీనో భక్తిపరాయణః || ౭౫ ||
జానకీవల్లభో రామో విరామో విషనాశనః |
సింహభానుర్మహాభాను-ర్వీరభానుర్మహోదధిః || ౭౬ ||
సముద్రోఽబ్ధిరకూపారః పారావారః సరిత్పతిః |
గోకులానందకారీ చ ప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః || ౭౭ ||
సదారామః కృపారామో మహారామో ధనుర్ధరః |
పర్వతః పర్వతాకారో గయో గేయో ద్విజప్రియః || ౭౮ ||
కమలాశ్వతరో రామో రామాయణప్రవర్తకః |
ద్యౌర్దివో దివసో దివ్యో భవ్యో భాగీ భయాపహః || ౭౯ ||
పార్వతీభాగ్యసహితో భర్తా లక్ష్మీసహాయవాన్ | [విలాసవాన్]
విలాసీ సాహసీ సర్వీ గర్వీ గర్వితలోచనః || ౮౦ ||
సురారిర్లోకధర్మజ్ఞో జీవనో జీవనాంతకః |
యమో యమారిర్యమనో యమీ యామవిఘాతకః || ౮౧ ||
వంశులీ పాంశులీ పాంసుః పాండురర్జునవల్లభః |
లలితా చంద్రికామాలా మాలీ మాలాంబుజాశ్రయః || ౮౨ ||
అంబుజాక్షో మహాయక్షో దక్షశ్చింతామణిప్రభుః |
మణిర్దినమణిశ్చైవ కేదారో బదరీశ్రయః || ౮౩ ||
బదరీవనసంప్రీతో వ్యాసః సత్యవతీసుతః |
అమరారినిహంతా చ సుధాసింధువిధూదయః || ౮౪ ||
చంద్రో రవిః శివః శూలీ చక్రీ చైవ గదాధరః |
శ్రీకర్తా శ్రీపతిః శ్రీదః శ్రీదేవో దేవకీసుతః || ౮౫ ||
శ్రీపతిః పుండరీకాక్షః పద్మనాభో జగత్పతిః |
వాసుదేవోఽప్రమేయాత్మా కేశవో గరుడధ్వజః || ౮౬ ||
నారాయణః పరం ధామ దేవదేవో మహేశ్వరః |
చక్రపాణిః కళాపూర్ణో వేదవేద్యో దయానిధిః || ౮౭ ||
భగవాన్ సర్వభూతేశో గోపాలః సర్వపాలకః |
అనంతో నిర్గుణో నిత్యో నిర్వికల్పో నిరంజనః || ౮౮ ||
నిరాధారో నిరాకారో నిరాభాసో నిరాశ్రయః |
పురుషః ప్రణవాతీతో ముకుందః పరమేశ్వరః || ౮౯ ||
క్షణావనిః సార్వభౌమో వైకుంఠో భక్తవత్సలః |
విష్ణుర్దామోదరః కృష్ణో మాధవో మథురాపతిః || ౯౦ ||
దేవకీగర్భసంభూతో యశోదావత్సలో హరిః |
శివః సంకర్షణః శంభుర్భూతనాథో దివస్పతిః || ౯౧ ||
అవ్యయః సర్వధర్మజ్ఞో నిర్మలో నిరుపద్రవః |
నిర్వాణనాయకో నిత్యో నీలజీమూతసన్నిభః || ౯౨ ||
కలాక్షయశ్చ సర్వజ్ఞః కమలారూపతత్పరః |
హృషీకేశః పీతవాసా వసుదేవప్రియాత్మజః || ౯౩ ||
నందగోపకుమారార్యో నవనీతాశనో విభుః |
పురాణః పురుషశ్రేష్ఠః శంఖపాణిః సువిక్రమః || ౯౪ ||
అనిరుద్ధశ్చక్రధరః శార్ఙ్గపాణిశ్చతుర్భుజః |
గదాధరః సురార్తిఘ్నో గోవిందో నందకాయుధః || ౯౫ ||
బృందావనచరః శౌరిర్వేణువాద్యవిశారదః |
తృణావర్తాంతకో భీమసాహసో బహువిక్రమః || ౯౬ ||
శకటాసురసంహారీ బకాసురవినాశనః |
ధేనుకాసురసంహారీ పూతనారిర్నృకేసరీ || ౯౭ ||
పితామహో గురుస్సాక్షీ ప్రత్యగాత్మా సదాశివః |
అప్రమేయః ప్రభుః ప్రాజ్ఞోఽప్రతర్క్యః స్వప్నవర్ధనః || ౯౮ ||
ధన్యో మాన్యో భవో భావో ధీరః శాంతో జగద్గురుః |
అంతర్యామీశ్వరో దివ్యో దైవజ్ఞో దేవసంస్తుతః || ౯౯ ||
క్షీరాబ్ధిశయనో ధాతా లక్ష్మీవాన్ లక్ష్మణాగ్రజః |
ధాత్రీపతిరమేయాత్మా చంద్రశేఖరపూజితః || ౧౦౦ ||
లోకసాక్షీ జగచ్చక్షుః పుణ్యచారిత్రకీర్తనః |
కోటిమన్మథసౌందర్యో జగన్మోహనవిగ్రహః || ౧౦౧ ||
మందస్మితతనుర్గోపగోపికాపరివేష్టితః |
ఫుల్లారవిందనయనశ్చాణూరాంధ్రనిషూదనః || ౧౦౨ ||
ఇందీవరదళశ్యామో బర్హిబర్హావతంసకః |
మురళీనినదాహ్లాదో దివ్యమాలాంబరావృతః || ౧౦౩ ||
సుకపోలయుగః సుభ్రూయుగళః సులలాటకమ్ |
కంబుగ్రీవో విశాలాక్షో లక్ష్మీవాఞ్ఛుభలక్షణః || ౧౦౪ ||
పీనవక్షాశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్మూర్తిస్త్రివిక్రమః |
కళంకరహితః శుద్ధో దుష్టశత్రునిబర్హణః || ౧౦౫ ||
కిరీటకుండలధరః కటకాంగదమండితః |
ముద్రికాభరణోపేతః కటిసూత్రవిరాజితః || ౧౦౬ ||
మంజీరరంజితపదః సర్వాభరణభూషితః |
విన్యస్తపాదయుగళో దివ్యమంగళవిగ్రహః || ౧౦౭ ||
గోపికానయనానందః పూర్ణచంద్రనిభాననః |
సమస్తజగదానందః సుందరో లోకనందనః || ౧౦౮ ||
యమునాతీరసంచారీ రాధామన్మథవైభవః |
గోపనారీప్రియో దాంతో గోపీవస్త్రాపహారకః || ౧౦౯ ||
శృంగారమూర్తిః శ్రీధామా తారకో మూలకారణమ్ |
సృష్టిసంరక్షణోపాయః క్రూరాసురవిభంజనః || ౧౧౦ ||
నరకాసురసంహారీ మురారిర్వైరిమర్దనః |
ఆదితేయప్రియో దైత్యభీకరో యదుశేఖరః || ౧౧౧ ||
జరాసంధకులధ్వంసీ కంసారాతిః సువిక్రమః |
పుణ్యశ్లోకః కీర్తనీయో యాదవేంద్రో జగన్నుతః || ౧౧౨ ||
రుక్మిణీరమణః సత్యభామాజాంబవతీప్రియః |
మిత్రవిందానాగ్నజితీలక్ష్మణాసముపాసితః || ౧౧౩ ||
సుధాకరకులే జాతోఽనంతః ప్రబలవిక్రమః |
సర్వసౌభాగ్యసంపన్నో ద్వారకాపట్టణస్థితః || ౧౧౪ ||
భద్రాసూర్యసుతానాథో లీలామానుషవిగ్రహః |
సహస్రషోడశస్త్రీశో భోగమోక్షైకదాయకః || ౧౧౫ ||
వేదాంతవేద్యః సంవేద్యో వైద్యో బ్రహ్మాండనాయకః |
గోవర్ధనధరో నాథః సర్వజీవదయాపరః || ౧౧౬ ||
మూర్తిమాన్ సర్వభూతాత్మా ఆర్తత్రాణపరాయణః |
సర్వజ్ఞః సర్వసులభః సర్వశాస్త్రవిశారదః || ౧౧౭ ||
షడ్గుణైశ్వర్యసంపన్నః పూర్ణకామో ధురంధరః |
మహానుభావః కైవల్యదాయకో లోకనాయకః || ౧౧౮ ||
ఆదిమధ్యాంతరహితః శుద్ధసాత్త్వికవిగ్రహః |
అసమానః సమస్తాత్మా శరణాగతవత్సలః || ౧౧౯ ||
ఉత్పత్తిస్థితిసంహారకారణం సర్వకారణమ్ |
గంభీరః సర్వభావజ్ఞః సచ్చిదానందవిగ్రహః || ౧౨౦ ||
విష్వక్సేనః సత్యసంధః సత్యవాక్ సత్యవిక్రమః |
సత్యవ్రతః సత్యరతః సత్యధర్మపరాయణః || ౧౨౧ ||
ఆపన్నార్తిప్రశమనః ద్రౌపదీమానరక్షకః |
కందర్పజనకః ప్రాజ్ఞో జగన్నాటకవైభవః || ౧౨౨ ||
భక్తివశ్యో గుణాతీతః సర్వైశ్వర్యప్రదాయకః |
దమఘోషసుతద్వేషీ బాణబాహువిఖండనః || ౧౨౩ ||
భీష్మభక్తిప్రదో దివ్యః కౌరవాన్వయనాశనః |
కౌంతేయప్రియబంధుశ్చ పార్థస్యందనసారథిః || ౧౨౪ ||
నారసింహో మహావీరః స్తంభజాతో మహాబలః |
ప్రహ్లాదవరదః సత్యో దేవపూజ్యోఽభయంకరః || ౧౨౫ ||
ఉపేంద్ర ఇంద్రావరజో వామనో బలిబంధనః |
గజేంద్రవరదః స్వామీ సర్వదేవనమస్కృతః || ౧౨౬ ||
శేషపర్యంకశయనో వైనతేయరథో జయీ |
అవ్యాహతబలైశ్వర్యసంపన్నః పూర్ణమానసః || ౧౨౭ ||
యోగీశ్వరేశ్వరః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞో జ్ఞానదాయకః |
యోగిహృత్పంకజావాసో యోగమాయాసమన్వితః || ౧౨౮ ||
నాదబిందుకళాతీతశ్చతుర్వర్గఫలప్రదః |
సుషుమ్నామార్గసంచారీ దేహస్యాంతరసంస్థితః || ౧౨౯ ||
దేహేంద్రియమనఃప్రాణసాక్షీ చేతఃప్రసాదకః |
సూక్ష్మః సర్వగతో దేహీ జ్ఞానదర్పణగోచరః || ౧౩౦ ||
తత్త్వత్రయాత్మకోఽవ్యక్తః కుండలీ సముపాశ్రితః |
బ్రహ్మణ్యః సర్వధర్మజ్ఞః శాంతో దాంతో గతక్లమః || ౧౩౧ ||
శ్రీనివాసః సదానందో విశ్వమూర్తిర్మహాప్రభుః |
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ || ౧౩౨ ||
సమస్తభువనాధారః సమస్తప్రాణరక్షకః |
సమస్తస్సర్వభావజ్ఞో గోపికాప్రాణవల్లభః || ౧౩౩ ||
నిత్యోత్సవో నిత్యసౌఖ్యో నిత్యశ్రీర్నిత్యమంగళమ్ |
వ్యూహార్చితో జగన్నాథః శ్రీవైకుంఠపురాధిపః || ౧౩౪ ||
పూర్ణానందఘనీభూతో గోపవేషధరో హరిః |
కలాపకుసుమశ్యామః కోమలః శాంతవిగ్రహః || ౧౩౫ ||
గోపాంగనావృతోఽనంతో బృందావనసమాశ్రయః |
వేణునాదరతః శ్రేష్ఠో దేవానాం హితకారకః || ౧౩౬ ||
జలక్రీడాసమాసక్తో నవనీతస్య తస్కరః |
గోపాలకామినీజారశ్చోరజారశిఖామణిః || ౧౩౭ ||
పరంజ్యోతిః పరాకాశః పరావాసః పరిస్ఫుటః |
అష్టాదశాక్షరో మంత్రో వ్యాపకో లోకపావనః || ౧౩౮ ||
సప్తకోటిమహామంత్రశేఖరో దేవశేఖరః |
విజ్ఞానజ్ఞానసంధానస్తేజోరాశిర్జగత్పతిః || ౧౩౯ ||
భక్తలోకప్రసన్నాత్మా భక్తమందారవిగ్రహః |
భక్తదారిద్ర్యశమనో భక్తానాం ప్రీతిదాయకః || ౧౪౦ ||
భక్తాధీనమనాః పూజ్యో భక్తలోకశివంకరః |
భక్తాభీష్టప్రదః సర్వభక్తాఘౌఘనికృంతకః || ౧౪౧ ||
అపారకరుణాసింధుర్భగవాన్ భక్తతత్పరః || ౧౪౨ ||
[ఇతి శ్రీరాధికానాథ నామ్నాం సాహస్రమీరితం | ]
స్మరణాత్పాపరాశీనాం ఖండనం మృత్యునాశనమ్ || ౧ ||
వైష్ణవానాం ప్రియకరం మహాదారిద్ర్యనాశనమ్ |
బ్రహ్మహత్యాసురాపానం పరస్త్రీగమనం తథా || ౨ ||
పరద్రవ్యాపహరణం పరద్వేషసమన్వితమ్ |
మానసం వాచికం కాయం యత్పాపం పాపసంభవమ్ || ౩ ||
సహస్రనామపఠనాత్సర్వే నశ్యంతి తత్క్షణాత్ |
మహాదారిద్ర్యయుక్తో వై వైష్ణవో విష్ణుభక్తిమాన్ || ౪ ||
కార్తిక్యాం యః పఠేద్రాత్రౌ శతమష్టోత్తరం క్రమాత్ |
పీతాంబరధరో ధీమాన్ సుగంధీ పుష్పచందనైః || ౫ ||
పుస్తకం పూజయిత్వా చ నైవేద్యాదిభిరేవ చ |
రాధాధ్యానాంకితో ధీరో వనమాలావిభూషితః || ౬ ||
శతమష్టోత్తరం దేవి పఠేన్నామసహస్రకమ్ |
చైత్రే కృష్ణే చ శుక్లే చ కుహూసంక్రాంతివాసరే || ౭ ||
పఠితవ్యం ప్రయత్నేన త్రైలోక్యం మోహయేత్ క్షణాత్ |
తులసీమాలయా యుక్తో వైష్ణవో భక్తితత్పరః || ౮ ||
రవివారే చ శుక్రే చ ద్వాదశ్యాం శ్రాద్ధవాసరే |
బ్రాహ్మణం పూజయిత్వా చ భోజయిత్వా విధానతః || ౯ ||
పఠేన్నామసహస్రం చ తతః సిద్ధిః ప్రజాయతే |
మహానిశాయాం సతతం వైష్ణవో యః పఠేత్సదా || ౧౦ ||
దేశాంతరగతా లక్ష్మీః సమాయాతి న సంశయః |
త్రైలోక్యే తు మహాదేవి సుందర్యః కామమోహితాః || ౧౧ ||
ముగ్ధాః స్వయం సమాయాంతి వైష్ణవం చ భజంతి తాః |
రోగీ రోగాత్ప్రముచ్యేత బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ || ౧౨ ||
గర్భిణీ జనయేత్పుత్రం కన్యా విందతి సత్పతిమ్ |
రాజానో వశతాం యాంతి కిం పునః క్షుద్రమానుషాః || ౧౩ ||
సహస్రనామశ్రవణాత్ పఠనాత్ పూజనాత్ ప్రియే |
ధారణాత్ సర్వమాప్నోతి వైష్ణవో నాత్ర సంశయః || ౧౪ ||
వంశీవటే చాన్యవటే తథా పిప్పలకేఽథ వా |
కదంబపాదపతలే శ్రీగోపాలస్య సన్నిధౌ || ౧౫ ||
యః పఠేద్వైష్ణవో నిత్యం స యాతి హరిమందిరమ్ |
కృష్ణేనోక్తం రాధికాయై తయా ప్రోక్తం పురా శివే || ౧౬ ||
నారదాయ మయా ప్రోక్తం నారదేన ప్రకాశితమ్ |
మయా తవ వరారోహే ప్రోక్తమేతత్సుదుర్లభమ్ || ౧౭ ||
గోపనీయం ప్రయత్నేన న ప్రకాశ్యం కదాచన |
శఠాయ పాపినే చైవ లంపటాయ విశేషతః || ౧౮ ||
న దాతవ్యం న దాతవ్యం న దాతవ్యం కదాచన |
దేయం శాంతాయ శిష్యాయ విష్ణుభక్తిరతాయ చ || ౧౯ ||
గోదానబ్రహ్మయజ్ఞాదేర్వాజపేయశతస్య చ |
అశ్వమేధసహస్రస్య ఫలం పాఠే భవేద్ధ్రువమ్ || ౨౦ ||
మోహనం స్తంభనం చైవ మారణోచ్చాటనాదికమ్ |
యద్యద్వాంఛతి చిత్తేన తత్తత్ప్రాప్నోతి వైష్ణవః || ౨౧ ||
ఏకాదశ్యాం నరః స్నాత్వా సుగంధద్రవ్యతైలకైః |
ఆహారం బ్రాహ్మణే దత్త్వా దక్షిణాం స్వర్ణభూషణమ్ || ౨౨ ||
తతః ప్రారంభకర్తాసౌ సర్వం ప్రాప్నోతి మానవః |
శతావృత్త సహస్రం చ యః పఠేద్వైష్ణవో జనః || ౨౩ ||
శ్రీబృందావనచంద్రస్య ప్రసాదాత్సర్వమాప్నుయాత్ |
యద్గృహే పుస్తకం దేవి పూజితం చైవ తిష్ఠతి || ౨౪ ||
న మారీ న చ దుర్భిక్షం నోపసర్గభయం క్వచిత్ |
సర్పాదిభూతయక్షాద్యా నశ్యంతే నాత్ర సంశయః || ౨౫ ||
శ్రీగోపాలో మహాదేవి వసేత్తస్య గృహే సదా |
యద్గృహే చ సహస్రం చ నామ్నాం తిష్ఠతి పూజితమ్ || ౨౬ ||
ఇతి శ్రీసమ్మోహనతంత్రే హరగౌరీసంవాదే శ్రీ గోపాల సహస్రనామ స్తోత్రం |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *