sri dattatreya ghora kashtodharana stotram telugu

Dattatreya 1

sri dattatreya ghora kashtodharana stotram telugu -ఘోర కష్టోద్ధారణ స్తోత్రం శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య శ్రీమద్వాసుదేవానందసరస్వతీ స్వామీ విరచితం ఘోరకష్టోద్ధారణ స్తోత్రం సకల వ్యాధులు నివారణ కోసం ఘోరకష్టోద్ధారణ స్తోత్రం శ్రీపాద శ్రీవల్లభ త్వం సదైవ శ్రీదత్తాస్మాన్పాహి దేవాధిదేవ | భావగ్రాహ్య క్లేశహారిన్సుకీర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౧ || త్వం నో మాతా త్వం పితాఽప్తోఽధిపస్త్వం త్రాతా యోగక్షేమకృత్సద్గురుస్త్వమ్ | త్వం సర్వస్వం నో ప్రభో విశ్వమూర్తే ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే || ౨ || పాపం తాపం వ్యాధిమాధిం …

annapurna stotram with meaning

Annapurna

Annapurna stotram with meaning – శ్రీ అన్నపూర్ణాస్తుతి మరియు తాత్పర్యం నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌన్దర్యరత్నాకరీ నిర్ధూతాఖిలఘొరపాపనికరీ ప్రత్యక్షమాహేశ్వరీ| ప్రాలేయాచలవంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి కృపావలమ్బనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ||౧|| నిత్యమైన ఆనందము నిచ్చుదానవు, వరములను- అభయమును ప్రసాదించు దానవు, సౌందర్య సముద్రమైన దానవు, ఘొరమైన పాపముల నన్నిటినీ కడిగి వేయుదానవు, హిమవంతుని వంశమును పవిత్రము చేయుదానవు, కాశి పట్టణమునకు రాణివి, దయామయివి, తల్లివి, అన్నపూర్ణేశ్వరివి అగు నీవు బిక్షపేట్టుము. నానారత్నవిచిత్రభూషణకరీ హేమామ్బరాడమ్బరీ ముక్తాహారవిడమ్బమానవిలసద్వక్షొజకుమ్భాన్తరీ| కాశ్మీరాగరువాసితాఙ్గరుచిరా కాశీపురాధీశ్వరీ భిక్షాం దేహి …

sri venkateswara stotram

Venkateswara

Sri Venkateswara Stotram  – శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో నియతారుణి తాతుల నీలతనో । కమలాయత లోచన లోకపతే విజయీభవ వేంకట శైలపతే ॥ సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే । శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే ॥ అతివేలతయా తవ దుర్విషహై రను వేలకృతై రపరాధశతైః । భరితం త్వరితం వృష శైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే ॥ అధి వేంకట శైల …

Abhilashaashtakam in Telugu

Shiv lingam Tripundra 1 e1694276682903

Abhilashaashtakam in Telugu – అభిలాషాష్టకం ఏకం బ్రహ్మైవఽఽద్వితీయం సమస్తం సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కించిత్ | ఏకో రుద్రో న ద్వితీయోవ తస్థే తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశం || ౧ || కర్తా హర్తా త్వం హి సర్వస్య శంభో నానా రూపేషు ఏకరూపోపి అరూపః | యద్వత్ ప్రత్యక్ ధర్మ ఏకోఽపి అనేకః తస్మాత్ నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే || ౨ || రజ్జౌ సర్పః శుక్తికాయాం చ రౌప్యం …

Aarthi Hara Stotram in Telugu

SHIVANANDA LAHARI e1694869161776

Aarthi Hara Stotram in Telugu – ఆర్తిహర స్తోత్రం శ్రీశంభో మయి కరుణాశిశిరాం దృష్టిం దిశన్ సుధావృష్టిమ్ | సంతాపమపాకురు మే మంతా పరమేశ తవ దయాయాః స్యామ్ || ౧ || అవసీదామి యదార్తిభిరనుగుణమిదమోకసోఽంహసాం ఖలు మే | తవ సన్నవసీదామి యదంతకశాసన న తత్తవానుగుణమ్ || ౨ || దేవ స్మరంతి తవ యే తేషాం స్మరతోఽపి నార్తిరితి కీర్తిమ్ | కలయసి శివ పాహీతి క్రందన్ సీదామ్యహం కిముచితమిదమ్ || ౩ …