Medha Suktam in Telugu

Medha Suktam in Telugu

Medha Suktam in Telugu – మేధా సూక్తం ఓం యశ్ఛన్ద॑సామృష॒భో వి॒శ్వరూ॑పః | ఛన్దో॒భ్యోఽధ్య॒మృతా”థ్సంబ॒భూవ॑ | స మేన్ద్రో॑ మే॒ధయా” స్పృణోతు | అ॒మృత॑స్య దేవ॒ధార॑ణో భూయాసమ్ | శరీ॑రం మే॒ విచ॑ర్షణమ్ | జి॒హ్వా మే॒ మధు॑మత్తమా | కర్ణా”భ్యా॒o భూరి॒విశ్రు॑వమ్ | బ్రహ్మ॑ణః కో॒శో॑ఽసి మే॒ధయా పి॑హితః | శ్రు॒తం మే॑ గోపాయ | ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ఓం మే॒ధాదే॒వీ జు॒షమా॑ణా న॒ ఆగా”ద్వి॒శ్వాచీ॑ భ॒ద్రా సు॑మన॒స్యమా॑నా | …

VISHNU SUKTAM

LORD VISHNU e1696153872232

VISHNU SUKTAM – విష్ణు సూక్తమ్ ఓం విష్ణోర్నుకం’ వీర్యా’ణి ప్రవో’చం యః పార్థి’వాని విమమే రాజాగ్^మ్’సి యో అస్క’భాయదుత్త’రగ్^మ్ సధస్థం’ విచక్రమాణస్త్రేధోరు’గాయో విష్ణో’రరాట’మసి విష్ణో”ః పృష్ఠమ’సి విష్ణోః శ్నప్త్రే”స్థో విష్ణోస్స్యూర’సి విష్ణో”ర్ధ్రువమ’సి వైష్ణవమ’సి విష్ణ’వే త్వా || తద’స్య ప్రియమభిపాథో’ అశ్యామ్ | నరో యత్ర’ దేవయవో మద’ంతి | ఉరుక్రమస్య స హి బంధు’రిత్థా | విష్ణో” పదే ప’రమే మధ్వ ఉథ్సః’ | ప్రతద్విష్ణు’స్స్తవతే వీర్యా’య | మృగో న భీమః కు’చరో గి’రిష్ఠాః | యస్యోరుషు’ త్రిషు విక్రమ’ణేషు | అధి’క్షయంతి భువ’నాని విశ్వా” | పరో మాత్ర’యా తనువా’ వృధాన | న తే’ మహిత్వమన్వ’శ్నువంతి || ఉభే తే’ విద్మా రజ’సీ పృథివ్యా విష్ణో’ దేవత్వమ్ | పరమస్య’ విథ్సే | …

DURGA SUKTAM TELUGU-దుర్గా సూక్తం

DURGA SUKTAM TELUGU-దుర్గా సూక్తం ఓం || జాతవే’దసే సునవామ సోమ’ మరాతీయతో నిద’హాతి వేదః’ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా’ నావేవ సింధుం’ దురితాఽత్యగ్నిః || తామగ్నివ’ర్ణాం తప’సా జ్వలంతీం వై’రోచనీం క’ర్మఫలేషు జుష్టా”మ్ | దుర్గాం దేవీగ్^మ్ శర’ణమహం ప్రప’ద్యే సుతర’సి తరసే’ నమః’ || అగ్నే త్వం పా’రయా నవ్యో’ అస్మాంథ్-స్వస్తిభిరతి’ దుర్గాణి విశ్వా” | పూశ్చ’ పృథ్వీ బ’హులా న’ ఉర్వీ భవా’ తోకాయ తన’యాయ శంయోః || విశ్వా’ని నో దుర్గహా’ జాతవేదః సింధున్న నావా దు’రితాఽతి’పర్-షి | అగ్నే’ అత్రివన్మన’సా గృణానో”ఽస్మాకం’ బోధ్యవితా తనూనా”మ్ || పృతనా జితగం సహ’మానముగ్రమగ్నిగ్^మ్ హు’వేమ పరమాథ్-సధస్థా”త్ | స నః’ పర్-షదతి’ దుర్గాణి విశ్వా క్షామ’ద్దేవో అతి’ దురితాఽత్యగ్నిః || ప్రత్నోషి’ కమీడ్యో’ అధ్వరేషు’ సనాచ్చ హోతా నవ్య’శ్చ సత్సి’ …