Medha Suktam in Telugu

Medha Suktam in Telugu
image_print

Medha Suktam in Telugu – మేధా సూక్తం

ఓం యశ్ఛన్ద॑సామృష॒భో వి॒శ్వరూ॑పః | ఛన్దో॒భ్యోఽధ్య॒మృతా”థ్సంబ॒భూవ॑ |
స మేన్ద్రో॑ మే॒ధయా” స్పృణోతు | అ॒మృత॑స్య దేవ॒ధార॑ణో భూయాసమ్ |
శరీ॑రం మే॒ విచ॑ర్షణమ్ | జి॒హ్వా మే॒ మధు॑మత్తమా |
కర్ణా”భ్యా॒o భూరి॒విశ్రు॑వమ్ | బ్రహ్మ॑ణః కో॒శో॑ఽసి మే॒ధయా పి॑హితః |
శ్రు॒తం మే॑ గోపాయ |
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||
ఓం మే॒ధాదే॒వీ జు॒షమా॑ణా న॒ ఆగా”ద్వి॒శ్వాచీ॑ భ॒ద్రా సు॑మన॒స్యమా॑నా |
త్వయా॒ జుష్టా॑ ను॒దమా॑నా దు॒రుక్తా”న్ బృ॒హద్వ॑దేమ వి॒దథే॑ సు॒వీరా”: | (య.వే.౧౦.౪౧.౧)
త్వయా॒ జుష్ట॑ ఋ॒షిర్భ॑వతి దేవి॒ త్వయా॒ బ్రహ్మా॑ఽఽగ॒తశ్రీ॑రు॒త త్వయా” |
త్వయా॒ జుష్ట॑శ్చి॒త్రం వి॑న్దతే వసు॒ సానో॑ జుషస్వ॒ ద్రవి॑ణో న మేధే ||
మే॒ధాం మ॒ ఇన్ద్రో॑ దదాతు మే॒ధాం దే॒వీ సర॑స్వతీ |
మే॒ధాం మే॑ అ॒శ్వినా॑వు॒భావాధ॑త్తా॒o పుష్క॑రస్రజా |
అ॒ప్స॒రాసు॑ చ॒ యా మే॒ధా గ॑న్ధ॒ర్వేషు॑ చ॒ యన్మన॑: |
దైవీ” మే॒ధా సర॑స్వతీ॒ సా మా”o మే॒ధా సు॒రభి॑ర్జుషతా॒గ్॒ స్వాహా” |
ఆ మా”o మే॒ధా సు॒రభి॑ర్వి॒శ్వరూ॑పా॒ హిర॑ణ్యవర్ణా॒ జగ॑తీ జగ॒మ్యా |
ఊర్జ॑స్వతీ॒ పయ॑సా॒ పిన్వ॑మానా॒ సా మా”o మే॒ధా సు॒ప్రతీ॑కా జుషన్తామ్ ||
మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయ్య॒గ్నిస్తేజో॑ దధాతు॒
మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయీన్ద్ర॑ ఇన్ద్రి॒యం ద॑ధాతు॒
మయి॑ మే॒ధాం మయి॑ ప్ర॒జాం మయి॒ సూర్యో॒ భ్రాజో॑ దధాతు ||
ఓం హ॒oస॒ హ॒oసాయ॑ వి॒ద్మహే॑ పరమహ॒oసాయ॑ ధీమహి | తన్నో॑ హంసః ప్రచో॒దయా”త్ || (హంస గాయత్రీ మంత్రం)
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *