NARAYANA KAVACHAM

LORD VISHNU e1696153872232

NARAYANA KAVACHAM – నారాయణ కవచమ్ న్యాసః% అంగన్యాసః ఓం ఓం పాదయోః నమః | ఓం నం జానునోః నమః | ఓం మోం ఊర్వోః నమః | ఓం నాం ఉదరే నమః | ఓం రాం హృది నమః | ఓం యం ఉరసి నమః | ఓం ణాం ముఖే నమః | ఓం యం శిరసి నమః | కరన్యాసః ఓం ఓం దక్షిణతర్జన్యామ్ నమః | ఓం నం …