Remedies for the marriage

Remedies for the marriage – వివాహం జరగటం కోసం కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్రశోభిత కంథరా శ్రీ మాతా, శ్రీ మహారాజ్ఞీ , శ్రీమత్-సింహాసనేశ్వరీ | కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్రశోభిత కంథరా చిదగ్ని కుండసంభూతా, దేవకార్యసముద్యతా || 1 || కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్రశోభిత కంథరా ఉద్యద్భాను సహస్రాభా, చతుర్బాహు సమన్వితా | కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్రశోభిత కంథరా రాగస్వరూప పాశాఢ్యా , క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా || 2 | కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్రశోభిత కంథరా మనోరూపేక్షుకోదండా, పంచతన్మాత్ర …