Medha Suktam in Telugu

Medha Suktam in Telugu

Medha Suktam in Telugu – మేధా సూక్తం ఓం యశ్ఛన్ద॑సామృష॒భో వి॒శ్వరూ॑పః | ఛన్దో॒భ్యోఽధ్య॒మృతా”థ్సంబ॒భూవ॑ | స మేన్ద్రో॑ మే॒ధయా” స్పృణోతు | అ॒మృత॑స్య దేవ॒ధార॑ణో భూయాసమ్ | శరీ॑రం మే॒ విచ॑ర్షణమ్ | జి॒హ్వా మే॒ మధు॑మత్తమా | కర్ణా”భ్యా॒o భూరి॒విశ్రు॑వమ్ | బ్రహ్మ॑ణః కో॒శో॑ఽసి మే॒ధయా పి॑హితః | శ్రు॒తం మే॑ గోపాయ | ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: || ఓం మే॒ధాదే॒వీ జు॒షమా॑ణా న॒ ఆగా”ద్వి॒శ్వాచీ॑ భ॒ద్రా సు॑మన॒స్యమా॑నా | …