sri kamala stotram

sri kamala

sri kamala stotram – కమలా స్తోత్రం ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ || దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ || తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ | త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨ || దేవదానవగంధర్వయక్షరాక్షసకిన్నరః | స్తూయసే త్వం సదా లక్ష్మీ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩ || లోకాతీతా ద్వైతాతీతా సమస్తభూతవేష్టితా | విద్వజ్జనని కీర్తితా చ ప్రసన్నా భవ …