sri kamala stotram

sri kamala
image_print

sri kamala stotram – కమలా స్తోత్రం

ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్త్వరూపిణీ ||
దేవానాం జననీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧ ||
తన్మాత్రంచైవ భూతాని తవ వక్షస్థలం స్మృతమ్ |
త్వమేవ వేదగమ్యా తు ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨ ||
దేవదానవగంధర్వయక్షరాక్షసకిన్నరః |
స్తూయసే త్వం సదా లక్ష్మీ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩ ||
లోకాతీతా ద్వైతాతీతా సమస్తభూతవేష్టితా |
విద్వజ్జనని కీర్తితా చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౪ ||
పరిపూర్ణా సదా లక్ష్మి త్రాత్రీ తు శరణార్థిషు |
విశ్వాద్యా విశ్వకర్త్రీ చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౫ ||
బ్రహ్మరూపా చ సావిత్రీ త్వద్దీప్త్యా భాసతే జగత్ |
విశ్వరూపా వరేణ్యా చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౬ ||
క్షిత్యప్తేజోమరూద్ధయోమపంచభూతస్వరూపిణీ |
బంధాదేః కారణం త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౭ ||
మహేశే త్వం హేమవతీ కమలా కేశవేఽపి చ |
బ్రహ్మణః ప్రేయసీ త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౮ ||
చండీ దుర్గా కాళికా చ కౌశికీ సిద్ధిరూపిణీ |
యోగినీ యోగగమ్యా చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౯ ||
బాల్యే చ బాలికా త్వం హి యౌవనే యువతీతి చ |
స్థవిరే వృద్ధరూపా చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧౦ ||
గుణమయీ గుణాతీతా ఆద్యా విద్యా సనాతనీ |
మహత్తత్త్వాదిసంయుక్తా ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧౧ ||
తపస్వినీ తపఃసిద్ధి స్వర్గసిద్ధిస్తదర్థిషు |
చిన్మయీ ప్రకృతిస్త్వం తు ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧౨ ||
త్వమాదిర్జగతాం దేవి త్వమేవ స్థితికారణమ్ |
త్వమంతే నిధనస్థానం స్వేచ్ఛాచారా త్వమేవహి || ౧౩ ||
చరాచరాణాం భూతానాం బహిరంతస్త్వమేవ హి |
వ్యాప్యవాక్యరూపేణ త్వం భాసి భక్తవత్సలే || ౧౪ ||
త్వన్మాయయా హృతజ్ఞానా నష్టాత్మానో విచేతసః |
గతాగతం ప్రపద్యంతే పాపపుణ్యవశాత్సదా || ౧౫ ||
తావత్సత్యం జగద్భాతి శుక్తికారజతం యథా |
యావన్న జ్ఞాయతే జ్ఞానం చేతసా నాన్వగామినీ || ౧౬ ||
త్వజ్జ్ఞానాత్తు సదా యుక్తః పుత్రదారగృహాదిషు |
రమంతే విషయాన్సర్వానంతే దుఖప్రదం ధ్రువమ్ || ౧౭ ||
త్వదాజ్ఞయా తు దేవేశి గగనే సూర్యమండలమ్ |
చంద్రశ్చ భ్రమతే నిత్యం ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧౮ ||
బ్రహ్మేశవిష్ణుజననీ బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంశ్రయా |
వ్యక్తాఽవ్యక్త చ దేవేశి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౧౯ ||
అచలా సర్వగా త్వం హి మాయాతీతా మహేశ్వరి |
శివాత్మా శాశ్వతా నిత్యా ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౦ ||
సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూతేశ్వరీ |
అనంతా నిష్కాలా త్వం హి ప్రసన్నా భవసుందరి || ౨౧ ||
సర్వేశ్వరీ సర్వవంద్యా అచింత్యా పరమాత్మికా |
భుక్తిముక్తిప్రదా త్వం హి ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౨ ||
బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మలోకే త్వం వైకుంఠే సర్వమంగళా |
ఇంద్రాణీ అమరావత్యామంబికా వరూణాలయే || ౨౩ ||
యమాలయే కాలరూపా కుబేరభవనే శుభా |
మహానందాగ్నికోణే చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౪ ||
నైరృత్యాం రక్తదంతా త్వం వాయవ్యాం మృగవాహినీ |
పాతాళే వైష్ణవీరూపా ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౫ ||
సురసా త్వం మణిద్వీపే ఐశాన్యాం శూలధారిణీ |
భద్రకాళీ చ లంకాయాం ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౬ ||
రామేశ్వరీ సేతుబంధే సింహలే దేవమోహినీ |
విమలా త్వం చ శ్రీక్షేత్రే ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౭ ||
కాళికా త్వం కాళిఘాటే కామాఖ్యా నీలపర్వతే |
విరజా ఓడ్రదేశే త్వం ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౮ ||
వారాణస్యామన్నపూర్ణా అయోధ్యాయాం మహేశ్వరీ |
గయాసురీ గయాధామ్ని ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౨౯ ||
భద్రకాళీ కురుక్షేత్రే త్వం చ కాత్యాయనీ వ్రజే |
మహామాయా ద్వారకాయాం ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩౦ ||
క్షుధా త్వం సర్వజీవానాం వేలా చ సాగరస్య హి |
మహేశ్వరీ మథురాయాం చ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩౧ ||
రామస్య జానకీ త్వం చ శివస్య మనమోహినీ |
దక్షస్య దుహితా చైవ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩౨ ||
విష్ణుభక్తిప్రదాం త్వం చ కంసాసురవినాశినీ |
రావణనాశినీం చైవ ప్రసన్నా భవ సుందరి || ౩౩ ||
ఫలశ్రుతి ||
లక్ష్మీస్తోత్రమిదం పుణ్యం యః పఠేద్భక్తిసంయుతః |
సర్వజ్వరభయం నశ్యేత్సర్వవ్యాధినివారణమ్ ||
ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యమాపదుద్ధారకారణమ్ |
త్రిసంధ్యమేకసంధ్యం వా యః పఠేత్సతతం నరః ||
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో తథా తు సర్వసంకటాత్ |
ముచ్యతే నాత్ర సందేహో భువి స్వర్గే రసాతలే ||
సమస్తం చ తథా చైకం యః పఠేద్భక్తిత్పరః |
స సర్వదుష్కరం తీర్థ్వా లభతే పరమాం గతిమ్ ||
సుఖదం మోక్షదం స్తోత్రం యః పఠేద్భక్తిసంయుతః |
స తు కోటితీర్థఫలం ప్రాప్నోతి నాత్ర సంశయః ||
ఏకా దేవీ తు కమలా యస్మింతుష్టా భవేత్సదా |
తస్యాఽసాధ్యం తు దేవేశి నాస్తికించిజ్జగత్త్రయే ||
పఠనాదపి స్తోత్రస్య కిం న సిద్ధ్యతి భూతలే |
తస్మాత్స్తోత్రవరం ప్రోక్తం సత్యం బ్రూహి పార్వతి ||
|| ఇతి శ్రీకమలా స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *