Sri Sita Rama Kalyana Ghattam

image_print

Sri Sita Rama Kalyana Ghattam  – శ్రీ సీతా రామ కళ్యాణ ఘట్టం

యస్మింస్తు దివసే రాజా చక్రే గోదానముత్తమమ్ |
తస్మింస్తు దివసే శూరో యుధాజిత్సముపేయివాన్ || ౧-౭౩-౧
పుత్రః కేకయరాజస్య సాక్షాద్భరతమాతులః |
దృష్ట్వా పృష్ట్వా చ కుశలం రాజానమిదమబ్రవీత్ || ౧-౭౩-౨
కేకయాధిపతీ రాజా స్నేహాత్ కుశలమబ్రవీత్ |
యేషాం కుశలకామోఽసి తేషాం సంప్రత్యనామయమ్ || ౧-౭౩-౩
స్వస్రీయం మమ రాజేంద్ర ద్రష్టుకామో మహీపతిః |
తదర్థముపయాతోఽహమయోధ్యాం రఘునందన || ౧-౭౩-౪
శ్రుత్వా త్వహమయోధ్యాయాం వివాహార్థం తవాత్మజాన్ |
మిథిలాముపయాతాంస్తు త్వయా సహ మహీపతే || ౧-౭౩-౫
త్వరయాభ్యుపయాతోఽహం ద్రష్టుకామస్స్వసుస్సుతమ్ |
అథ రాజా దశరథః ప్రియాతిథిముపస్థితమ్ || ౧-౭౩-౬
దృష్ట్వా పరమసత్కారైః పూజార్హం సమపూజయత్ |
తతస్తాముషితో రాత్రిం సహ పుత్రైర్మహాత్మభిః || ౧-౭౩-౭
ప్రభాతే పునరుత్థాయ కృత్వా కర్మాణి కర్మవిత్ |
ఋషీంస్తదా పురస్కృత్య యజ్ఞవాటముపాగమత్ || ౧-౭౩-౮
యుక్తే ముహూర్తే విజయే సర్వాభరణభూషితైః |
భ్రాతృభిస్సహితో రామః కృతకౌతుకమంగలః || ౧-౭౩-౯
వసిష్ఠం పురతః కృత్వా మహర్షీనపరానపి |
పితుస్సమీపమాశ్రిత్య తస్థౌ భ్రాతృభిరావృతః || ౧-౭౩-౧౦
వసిష్ఠో భగవానేత్య వైదేహమిదమబ్రవీత్ |
రాజా దశరథో రాజన్ కృతకౌతుకమంగలైః || ౧-౭౩-౧౧
పుత్రైర్నరవర శ్రేష్ఠ దాతారమభికాంక్షతే |
దాతృప్రతిగ్రహీతృభ్యాం సర్వార్థాః ప్రభవంతి హి || ౧-౭౩-౧౨
స్వధర్మం ప్రతిపద్యస్వ కృత్వా వైవాహ్యముత్తమమ్ |
ఇత్యుక్తః పరమోదారో వసిష్ఠేన మహాత్మనా || ౧-౭౩-౧౩
ప్రత్యువాచ మహాతేజా వాక్యం పరమధర్మవిత్ |
కస్స్థితః ప్రతిహారో మే కస్యాజ్ఞా సంప్రతీక్ష్యతే || ౧-౭౩-౧౪
స్వగృహే కో విచారోఽస్తి యథా రాజ్యమిదం తవ |
కృతకౌతుకసర్వస్వా వేదిమూలముపాగతాః || ౧-౭౩-౧౫
మమ కన్యా మునిశ్రేష్ఠ దీప్తా వహ్నేరివార్చిషః |
సజ్జోఽహం త్వత్ప్రతీక్షోఽస్మి వేద్యామస్యాం ప్రతిషితః || ౧-౭౩-౧౬
అవిఘ్నం కురుతాం రాజా కిమర్థమవలంబతే |
తద్వాక్యం జనకేనోక్తం శ్రుత్వా దశరథస్తదా || ౧-౭౩-౧౭
ప్రవేశయామాస సుతాన్ సర్వానృషిగణానపి |
తతో రాజా విదేహానాం వసిష్ఠమిదమబ్రవీత్ || ౧-౭౩-౧౮
కారయస్వ ఋషే సర్వమృషిభిః సహ ధార్మిక |
రామస్య లోకరామస్య క్రియాం వైవాహికీం ప్రభో || ౧-౭౩-౧౯
తథేత్యుక్త్వా తు జనకం వసిష్ఠో భగవానృషిః |
విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య శతానందం చ ధార్మికమ్ || ౧-౭౩-౨౦
ప్రపామధ్యే తు విధివత్వేదిం కృత్వా మహాతపాః |
అలఞ్చకార తాం వేదిం గంధపుష్పైస్సమన్తతః || ౧-౭౩-౨౧
సువర్ణపాలికాభిశ్చ ఛిద్రకుమ్భైశ్చ సాంకురైః |
అంకురాఢ్యైశ్శరావైశ్చ ధూపపాత్రైస్సధూపకైః || ౧-౭౩-౨౨
శంఖపాత్రై-స్స్రువై-స్స్రుగ్భిః పాత్రైరర్ఘ్యాభిపూరితైః |
లాజపూర్ణైశ్చ పాత్రీభిరక్షతైరభిసంస్కృతైః || ౧-౭౩-౨౩
దర్భైస్సమైస్సమాస్తీర్య విధివన్మంత్రపూర్వకమ్ |
అగ్నిమాదాయ వేద్యాం తు విధిమంత్రపురస్కృతమ్ || ౧-౭౩-౨౪
జుహావాగ్నౌ మహాతేజా వసిష్ఠో భగవానృషిః |
తతస్సీతాం సమానీయ సర్వాభరణభుషితామ్ || ౧-౭౩-౨౫
సమక్షమగ్నేస్సంస్థాప్య రాఘవాభిముఖే తదా |
అబ్రవీజ్జనకో రాజా కౌసల్యానందవర్ధనమ్ || ౧-౭౩-౨౬
ఇయం సీతా మమ సుతా సహధర్మచరీ తవ |
ప్రతీచ్ఛ చైనాం భద్రం తే పాణిం గృహ్ణీష్వ పాణినా || ౧-౭౩-౨౭
పతివ్రతా మహభాగా ఛాయేవానుగతా సదా |
ఇత్యుక్త్వా ప్రాక్షిపద్రాజా మంత్రపూతం జలం తదా || ౧-౭౩-౨౮
సాధు సాధ్వితి దేవానామృషీణాం వదతాం తదా |
దేవదున్దుభిర్నిర్ఘోషః పుష్పవర్షో మహానభూత్ || ౧-౭౩-౨౯
ఏవం దత్త్వా తదా సీతాం మంత్రోదకపురస్కృతామ్ |
అబ్రవీజ్జనకో రాజా హర్షేణాభిపరిప్లుతః || ౧-౭౩-౩౦
లక్ష్మణాగచ్ఛ భద్రం తే ఊర్మిలాముద్యతాం మయా |
ప్రతీచ్ఛ పాణిం గృహ్ణీష్వ మాభూత్కాలస్య పర్యయః || ౧-౭౩-౩౧
తమేవముక్త్వా జనకో భరతం చాభ్యభాషత |
గృహాణ పాణిం మాండవ్యాః పాణినా రఘునందన || ౧-౭౩-౩౨
శత్రుఘ్నం చాపి ధర్మాత్మా అబ్రవీజ్జనకేశ్వరః |
శ్రుతకీర్త్యా మహాబాహో పాణిం గృహ్ణీష్వ పాణినా || ౧-౭౩-౩౩
సర్వే భవంతస్సౌమ్యాశ్చ సర్వే సుచరితవ్రతాః |
పత్నీభిస్సంతు కాకుత్స్థా మాభూత్కాలస్య పర్యయః || ౧-౭౩-౩౪
జనకస్య వచశ్శృత్వా పాణీన్ పాణిభిరాస్పృశన్ |
చత్వారస్తే చతసృణాం వసిష్ఠస్య మతే స్థితాః || ౧-౭౩-౩౫
అగ్నిం ప్రదక్షిణీకృత్య వేదిం రాజానమేవ చ |
ఋషీంశ్చైవ మహాత్మానస్సభార్యా రఘుసత్తమాః || ౧-౭౩-౩౬
యథోక్తేన తథా చక్రుర్వివాహం విధిపూర్వకమ్ |
కాకుత్స్థైశ్చ గృహీతేషు లలితేషు చ పాణిషు || ౧-౭౩-౩౭
పుష్పవృష్టిర్మహత్యాసీ-దంతరిక్షాత్సుభాస్వరా |
దివ్యదున్దుభినిర్ఘోషై-ర్గీతవాదిత్రనిస్వనైః || ౧-౭౩-౩౮
ననృతుశ్చాప్సరస్సంఘా గంధర్వాశ్చ జగుః కలమ్ |
వివాహే రఘుముఖ్యానాం తదద్భుతమదృశ్యత || ౧-౭౩-౩౯
ఈదృశే వర్తమానే తు తూర్యోద్ఘుష్టనినాదితే |
త్రిరగ్నిం తే పరిక్రమ్య ఊహుర్భార్యాం మహౌజసః || ౧-౭౩-౪౦
అథోపకార్యాం జగ్ముస్తే సభార్యా రఘునందనాః |
రాజాఽప్యనుయయౌ పశ్యంత్సర్షిసంఘ-స్సబాంధవః || ౧-౭౩-౪౧
ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయ ఆదికావ్యే బాలకాండే త్రిసప్తతితమస్సర్గః ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *