Sri Mahishasura Mardini Stotram – మహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం

image_print

Sri Mahishasura Mardini Stotram – మహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం

అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే

గిరివరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే

భగవతి హే శితికంఠకుటుంబిని భూరికుటుంబిని భూరికృతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧ ||

సురవరవర్షిణి దుర్ధరధర్షిణి దుర్ముఖమర్షిణి హర్షరతే

త్రిభువనపోషిణి శంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే

దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దుర్మదశోషిణి సింధుసుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౨ ||

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే

శిఖరిశిరోమణితుంగహిమాలయశృంగనిజాలయమధ్యగతే

మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౩ ||

అయి శతఖండ విఖండితరుండ వితుండితశుండ గజాధిపతే

రిపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశుండ మృగాధిపతే

నిజభుజదండ నిపాతితఖండవిపాతితముండభటాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౪ ||

అయి రణదుర్మద శత్రువధోదిత దుర్ధరనిర్జర శక్తిభృతే

చతురవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే

దురితదురీహదురాశయదుర్మతిదానవదూతకృతాంతమతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౫ ||

అయి శరణాగతవైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరే

త్రిభువన మస్తక శూలవిరోధిశిరోధికృతామల శూలకరే

దుమిదుమితామర దుందుభినాద మహో ముఖరీకృత తిగ్మకరే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౬ ||

అయి నిజహుంకృతిమాత్ర నిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశతే

సమరవిశోషిత శోణితబీజ సముద్భవశోణిత బీజలతే

శివ శివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాచరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౭ ||

ధనురనుసంగ రణక్షణసంగ పరిస్ఫురదంగ నటత్కటకే

కనక పిశంగపృషత్కనిషంగరసద్భట శృంగ హతావటుకే

కృతచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్బహురంగ రటద్బటుకే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౮ ||

సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతాభినయోదర నృత్యరతే

కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతాల కుతూహల గానరతే

ధుధుకుట ధుక్కుట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగ నినాదరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౯ ||

జయ జయ జప్య జయే జయ శబ్దపరస్తుతి తత్పర విశ్వనుతే

భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే

నటితనటార్ధ నటీనటనాయక నాటితనాట్య సుగానరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧౦ ||

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కాంతియుతే

శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్త్రవృతే

సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧౧ ||

సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రల్లక మల్లరతే

విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లిక భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వృతే

సితకృత పుల్లిసముల్లసితారుణ తల్లజ పల్లవ సల్లలితే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧౨ ||

అవిరలగండగలన్మదమేదుర మత్తమతంగజ రాజపతే

త్రిభువనభూషణభూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే

అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహనమన్మథ రాజసుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧౩ ||

కమలదలామల కోమలకాంతి కలాకలితామల భాలలతే

సకలవిలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలత్కల హంసకులే

అలికుల సంకుల కువలయ మండల మౌలిమిలద్భకులాలి కులే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧౪ ||

కరమురళీరవవీజితకూజిత లజ్జితకోకిల మంజుమతే

మిళిత పులింద మనోహర గుంజిత రంజితశైల నికుంజగతే

నిజగుణభూత మహాశబరీగణ సద్గుణసంభృత కేళితలే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧౫ ||

కటితటపీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరస్కృత చంద్రరుచే

ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశులసన్నఖ చంద్రరుచే

జితకనకాచల మౌళిపదోర్జిత నిర్భరకుంజర కుంభకుచే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧౬ ||

విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే

కృత సురతారక సంగరతారక సంగరతారక సూనునుతే

సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧౭ ||

పదకమలం కరుణానిలయే వరివస్యతి యోఽనుదినం స శివే

అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్

తవ పదమేవ పరంపదమిత్యనుశీలయతో మమ కిం న శివే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧౮ ||

కనకలసత్కల సింధుజలైరను సించినుతేగుణ రంగభువం

భజతి స కిం న శచీకుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవమ్

తవ చరణం శరణం కరవాణి నతామరవాణి నివాసి శివం

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౧౯ ||

తవ విమలేందుకులం వదనేందుమలం సకలం నను కూలయతే

కిము పురుహూత పురీందుముఖీ సుముఖీభిరసౌ విముఖీక్రియతే

మమ తు మతం శివనామధనే భవతీ కృపయా కిముత క్రియతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౨౦ ||

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ త్వయా భవితవ్యముమే

అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథాఽనుభితాసిరతే

యదుచితమత్ర భవత్యురరి కురుతాదురుతాపమపాకురుతే

జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే || ౨౧ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *