Sri Deepa Durga Kavacham – శ్రీ దీప దుర్గా కవచం

image_print

Sri Deepa Durga Kavacham – శ్రీ దీప దుర్గా కవచం

(పఠించే ముందు బీజక్షరాలు సరిచూసుకోండి)

శ్రీ భైరవ ఉవాచ |

శృణు దేవి జగన్మాతర్జ్వాలాదుర్గాం బ్రవీమ్యహం |

కవచం మంత్రగర్భం చ త్రైలోక్యవిజయాభిధమ్ || ౧ ||

అప్రకాశ్యం పరం గుహ్యం న కస్య కథితం మయా |

వినామునా న సిద్ధిః స్యాత్ కవచేన మహేశ్వరి || ౨ ||

అవక్తవ్యమదాతవ్యం దుష్టాయా సాధకాయ చ |

నిందకాయాన్యశిష్యాయ న వక్తవ్యం కదాచన || ౩ ||

శ్రీ దేవ్యువాచ |

త్రైలోక్యనాథ వద మే బహుధా కథితం మయా |

స్వయం త్వయా ప్రసాదోఽయం కృతః స్నేహేన మే ప్రభో || ౪ ||

శ్రీ భైరవ ఉవాచ |

ప్రభాతే చైవ మధ్యాహ్నే సాయంకాలేర్ధరాత్రకే |

కవచం మంత్రగర్భం చ పఠనీయం పరాత్పరం || ౫ ||

మధునా మత్స్యమాంసాదిమోదకేన సమర్చయేత్ |

దేవతాం పరయా భక్త్యా పఠేత్ కవచముత్తమమ్ || ౬ ||

ఓం హ్రీం మే పాతు మూర్ధానం జ్వాలా ద్వ్యక్షరమాతృకా |

ఓం హ్రీం శ్రీం మేఽవతాత్ ఫాలం త్ర్యక్షరీ విశ్వమాతృకా || ౭ ||

ఓం ఐం క్లీం సౌః మమావ్యాత్ సా దేవీ మాయా భ్రువౌ మమ |

ఓం అం ఆం ఇం ఈం సౌః పాయాన్నేత్రా మే విశ్వసుందరీ || ౮ ||

ఓం హ్రీం హ్రీం సౌః పుత్ర నాసాం ఉం ఊం కర్ణౌ చ మోహినీ |

ఋం ౠం లృం లౄం సౌః మే బాలా పాయాద్గండౌ చ చక్షుషీ || ౯ ||

ఓం ఐం ఓం ఔం సదాఽవ్యాన్మే ముఖం శ్రీ భగరూపిణీ |

అం అః ఓం హ్రీం క్లీం సౌః పాయద్గళం మే భగధారిణీ || ౧౦ ||

కం ఖం గం ఘం (ఓం హ్రీం) సౌః స్కంధౌ మే త్రిపురేశ్వరీ |

ఙం చం ఛం జం (హ్రీం) సౌః వక్షః పాయాచ్చ బైందవేశ్వరీ || ౧౧ ||

ఝం ఞం టం ఠం సౌః ఐం క్లీం హూం మమావ్యాత్ సా భుజాంతరమ్ |

డం ఢం ణం తం స్తనౌ పాయాద్భేరుండా మమ సర్వదా || ౧౨ ||

థం దం ధం నం కుక్షిం పాయాన్మమ హ్రీం శ్రీం పరా జయా |

పం ఫం బం శ్రీం హ్రీం సౌః పార్శ్వం మృడానీ పాతు మే సదా || ౧౩ ||

భం మం యం రం శ్రీం సౌః లం వం నాభిం మే పాంతు కన్యకాః |

శం షం సం హం సదా పాతు గుహ్యం మే గుహ్యకేశ్వరీ || ౧౪ ||

వృక్షః పాతు సదా లింగం హ్రీం శ్రీం లింగనివాసినీ |

ఐం క్లీం సౌః పాతు మే మేఢ్రం పృష్ఠం మే పాతు వారుణీ || ౧౫ ||

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం హుం హూం పాతు ఊరూ మే పాత్వమాసదా |

ఓం ఐం క్లీం సౌః యాం వాత్యాలీ జంఘే పాయాత్సదా మమ || ౧౬ ||

ఓం శ్రీం సౌః క్లీం సదా పాయాజ్జానునీ కులసుందరీ |

ఓం శ్రీం హ్రీం హూం కూవలీ చ గుల్ఫౌ ఐం శ్రీం మమాఽవతు || ౧౭ ||

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః పాయాత్ కుంఠీ క్లీం హ్రీం హ్రౌః మే తలమ్ |

ఓం హ్రీం శ్రీం పాదౌ సౌః పాయద్ హ్రీం శ్రీం క్లీం కుత్సితా మమ || ౧౮ ||

ఓం హ్రీం శ్రీం కుటిలా హ్రీం క్లీం పాదపృష్ఠం చ మేఽవతు |

ఓం శ్రీం హ్రీం శ్రీం చ మే పాతు పాదస్థా అంగులీః సదా || ౧౯ ||

ఓం హ్రీం సౌః ఐం కుహూః మజ్జాం ఓం శ్రీం కుంతీ మమాఽవతు |

రక్తం కుంభేశ్వరీ ఐం క్లీం శుక్లం పాయాచ్చ కూచరీ || ౨౦ ||

పాతు మేఽంగాని సర్వాణి ఓం హ్రీం శ్రీం క్లీం ఐం సౌః సదా |

పాదాదిమూర్ధపర్యంతం హ్రీం క్లీం శ్రీం కారుణీ సదా || ౨౧ ||

మూర్ధాదిపాదపర్యంతం పాతు క్లీం శ్రీం కృతిర్మమ |

ఊర్ధ్వం మే పాతు బ్రాం బ్రాహ్మీం అధః శ్రీం శాంభవీ మమ || ౨౨ ||

దుం దుర్గా పాతు మే పూర్వే వాం వారాహీ శివాలయే |

హ్రీం క్లీం హూం శ్రీం చ మాం పాతు ఉత్తరే కులకామినీ || ౨౩ ||

నారసింహీ సౌః ఐం (హ్రీం) క్లీం వాయావ్యే పాతు మాం సదా |

ఓం శ్రీం క్లీం ఐం చ కౌమారీ పశ్చిమే పాతు మాం సదా || ౨౪ ||

ఓం హ్రీం శ్రీం నిరృతౌ పాతు మాతంగీ మాం శుభంకరీ |

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం సదా పాతు దక్షిణే భద్రకాలికా || ౨౫ ||

ఓం శ్రీం ఐం క్లీం సదాఽగ్నేయ్యాముగ్రతారా తదాఽవతు |

ఓం వం దశదిశో రక్షేన్మాం హ్రీం దక్షిణకాళికా || ౨౬ ||

సర్వకాలం సదా పాతు ఐం సౌః త్రిపురసుందరీ |

మారీభయే చ దుర్భిక్షే పీడాయాం యోగినీభయే || ౨౭ ||

ఓం హ్రీం శ్రీం త్ర్యక్షరీ పాతు దేవీ జ్వాలాముఖీ మమ |

ఇతీదం కవచం పుణ్యం త్రిషు లోకేషు దుర్లభమ్ || ౨౮ ||

త్రైలోక్యవిజయం నామ మంత్రగర్భం మహేశ్వరీ |

అస్య ప్రసాదాదీశోఽహం భైరవాణాం జగత్త్రయే || ౨౯ ||

సృష్టికర్తాపహర్తా చ పఠనాదస్య పార్వతీ |

కుంకుమేన లిఖేద్భూర్జే ఆసవేనస్వరేతసా || ౩౦ ||

స్తంభయేదఖిలాన్ దేవాన్ మోహయేదఖిలాః ప్రజాః |

మారయేదఖిలాన్ శత్రూన్ వశయేదపి దేవతాః || ౩౧ ||

బాహౌ ధృత్వా చరేద్యుద్ధే శత్రూన్ జిత్వా గృహం వ్రజేత్ |

ప్రోతే రణే వివాదే చ కారాయాం రోగపీడనే || ౩౨ ||

గ్రహపీడాది కాలేషు పఠేత్ సర్వం శమం వ్రజేత్ |

ఇతీదం కవచం దేవి మంత్రగర్భం సురార్చితం || ౩౩ ||

యస్య కస్య న దాతవ్యం వినా శిష్యాయ పార్వతి |

మాసేనైకేన భవేత్ సిద్ధిర్దేవానాం యా చ దుర్లాభా |

పఠేన్మాసత్రయం మర్త్యో దేవీదర్శనమాప్నుయాత్ || ౩౪ ||

ఇతి శ్రీ రుద్రయామల తంత్రే శ్రీభైరవదేవి సంవాదే శ్రీదీపదుర్గా కవచ స్తోత్రం |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *