Mahagauri Stotram in Telugu

Mahagauri e1695691658966
image_print

Mahagauri Stotram in Telugu – మహాగౌరీ స్తోత్రం

సర్వసంకట హన్త్రీ త్వమ్హీ ధన ఐశ్వర్య ప్రదయానీమ్ ।
జ్ఞానదా చతుర్వేదమయీ మహాగౌరీ ప్రణమామ్యహం॥
సుఖ శాన్తిదాత్రీ ధన ధాన్య ప్రదయానీమ్ ।
డమరువాద్య ప్రియా ఆద్య మహాగౌరీ ప్రణమామ్యహం॥
త్రైలోక్యమంగళా త్వమ్హీ తాపత్రాయ హరిణీమ్ ।
వదదం చైతన్యమయీ మహాగౌరీ ప్రణమామ్యహం॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *