హరివరాసనం-Harivarasanam

image_print

హరివరాసనం-Harivarasanam

హరివరాసనం విశ్వమోహనమ్
హరిదధీశ్వరం ఆరాధ్యపాదుకమ్ |
అరివిమర్దనం నిత్యనర్తనమ్
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౧ ||
శరణకీర్తనం భక్తమానసమ్
భరణలోలుపం నర్తనాలసమ్ |
అరుణభాసురం భూతనాయకమ్
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౨ ||
ప్రణయసత్యకం ప్రాణనాయకమ్
ప్రణతకల్పకం సుప్రభాంచితమ్ |
ప్రణవమందిరం కీర్తనప్రియమ్
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౩ ||
తురగవాహనం సుందరాననమ్
వరగదాయుధం వేదవర్ణితమ్ |
గురుకృపాకరం కీర్తనప్రియమ్
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౪ ||
త్రిభువనార్చితం దేవతాత్మకమ్
త్రినయనప్రభుం దివ్యదేశికమ్ |
త్రిదశపూజితం చింతితప్రదమ్
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౫ ||
భవభయాపహం భావుకావకమ్
భువనమోహనం భూతిభూషణమ్ |
ధవళవాహనం దివ్యవారణమ్
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౬ ||
కళమృదుస్మితం సుందరాననమ్
కళభకోమలం గాత్రమోహనమ్ |
కళభకేసరీవాజివాహనమ్
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౭ ||
శ్రితజనప్రియం చింతితప్రదమ్
శ్రుతివిభూషణం సాధుజీవనమ్ |
శ్రుతిమనోహరం గీతలాలసమ్
హరిహరాత్మజం దేవమాశ్రయే || ౮ ||
శరణం అయ్యప్పా స్వామి శరణం అయ్యప్పా |
శరణం అయ్యప్పా స్వామి శరణం అయ్యప్పా ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *