శ్రీ సాయిబాబా ప్రార్థనాష్టకం

image_print

Sai Babaశ్రీ సాయిబాబా ప్రార్థనాష్టకం

శాంతచిత్తా మహాప్రజ్ఞా సాయినాథా దయాధనా

దయాసింధో సత్యస్వరూపా మాయాతమవినాశనా || 1

జాత గోతాతీతా సిద్ధా అచింత్యా కరుణాలయా

పాహిమాం పాహిమాం నాథా శిరిడీ గ్రామనివాసియా || 2

శ్రీ జ్ఞానార్క జ్ఞానదాత్యా సర్వమంగళకారకా

భక్త చిత్త మరాళా హే శరణాగత రక్షక || 3

సృష్టికర్తా విరించీ తూ పాతాతూ ఇందిరాపతి

జగత్రయాలయానేతా రుద్రతో తూచ నిశ్చితీ || 4

తుజవీణే రతాకోఠె ఠావనాయా మహీవరీ

సర్వజ్ఞాతూ సాయినాథా సర్వాంచ్యా హృదయాంతరీ || 5

క్షమా సర్వపరాథాంచీ కరానీ హేచీమాగణే

అభక్తి సంశయాచ్యాత్యాలాటా శీఘ్రనివారణే || 6

తూధేను వత్సమీతాన్హే తూ ఇందుచంద్రకాంత మీ

స్వర్నదీరూప త్వత్పాదా ఆదరేదాసహా నమీ || 7

ఠేవ ఆతా శిరీమాజ్యా కృపేచాకర పంజర

శోకచింతా నివారా గణూహా తవకింకరః || 8

జయ జయ సాయి సద్గురు పరమాత్మ సాయి ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *