శ్రీ అయ్యప్ప శరణుఘోష

image_print

శ్రీ అయ్యప్ప శరణుఘోష

ఓం శ్రీ స్వామియే
హరిహర సుతనే
కన్నిమూల గణపతి భగవానే
శక్తి వడివేలన్ సోదరనే
మాలికైప్పురత్తు మంజమ్మ దేవి లోకమాతావే
వావరన్ స్వామియే
కరుప్పన్న స్వామియే
పెరియ కడుత్త స్వామియే
తిరియ కడుత్త స్వామియే
వన దేవతమారే
దుర్గా భగవతి మారే
అచ్చన్ కోవిల్ అరసే
అనాధ రక్షగనే
అన్నదాన ప్రభువే
అచ్చం తవిర్పవనే
అంబలతు అరసే
అభయ దాయకనే
అహందై అళిప్పవనే
అష్టసిద్ధి దాయగనే
అన్ద్మోరై ఆదరిక్కుమ్ దైవమే
అళుథయిల్ వాసనే
ఆర్యంగావు అయ్యావే
ఆపద్బాంధవనే
ఆనంద జ్యోతియే
ఆత్మ స్వరూపియే
ఆనైముఖన్ తంబియే
ఇరుముడి ప్రియనే
ఇన్నలై తీర్పవనే
ఇహ పర సుఖ దాయకనే
హృదయ కమల వాసనే
ఈడిలా ఇన్బమ్ అలిప్పవనే
ఉమైయవల్ బాలగనే
ఊమైక్కు అరుల్ పురిన్దవనే
ఊళ్వినై అకట్రువోనే
ఊక్కమ్ అళిప్పవనే
ఎన్గుమ్ నిరైన్దోనే
ఎనిల్లా రూపనే
ఎన్ కుల దైవమే
ఎన్ గురునాథనే
ఎరుమేలి వాళుమ్ కిరాత -శాస్తావే
ఎన్గుమ్ నిరైన్ద నాద బ్రహ్మమే
ఎల్లోర్కుమ్ అరుల్ పురిబవనే
ఎట్రుమానూరప్పన్ మగనే
ఏకాన్త వాసియే
ఏళైక్కరుల్ పురియుమ్ ఈసనే
ఐన్దుమలై వాసనే
ఐయ్యన్గళ్ తీర్పవనే
ఒప్పిలా మాణిక్కమే
ఓంకార పరబ్రహ్మమే
కలియుగ వరదనే
కన్కన్డ దైవమే
కమ్బన్కుడికుడైయ నాథనే
కరుణా సముద్రమే
కర్పూర జ్యోతియే
శబరి గిరి వాసనే
శత్రు సంహార మూర్తియే
శరణాగత రక్షగనే
శరణ ఘోష ప్రియనే
శబరిక్కు అరుళ్ పురిన్దవనే
శంభుకుమారనే
సత్య స్వరూపనే
సంకటమ్ తీర్పవనే
సంజలమ్ అళిప్పవనే
షణ్ముఖ సోదరనే
ధన్వన్తరి మూర్తియే
నంబిమొరై కాక్కుమ్ దైవమే
నర్తన ప్రియనే
పంధల రాజకుమారనే
పంబై బాలకనే
పరశురామ పూజితనే
భక్తజన రక్షగనే
భక్తవత్సలనే
పరమశివన్ పుత్రనే
పంబా వాసనే
పరమ దయాలనే
మణికన్ద పొరులే
మకర జ్యోతియే
వైక్కత్తప్పన్ మగనే
కానక వాసనే
కులత్తు పుళై బాలకనే
గురువాయూరప్పన్ మగనే
కైవల్య పద దాయకనే
జాతి మత భేదమ్ ఇల్లదవనే
శివశక్తి ఐక్య స్వరూపనే
సేవిప్పవర్కు ఆనంద మూర్తియే
దుష్టర్ భయమ్ నీక్కువోనే
దేవాది దేవనే
దేవర్గళ్ తుయరమ్ తీర్థవనే
దేవేన్ద్ర పూజితనే
నారాయణన్ మైన్దనే
నెయ్యభిషేక ప్రియనే
ప్రణవ స్వరూపనే
పాప సంహార మూర్తియే
పాయసన్న ప్రియనే
వన్పులి వాహననే
వరప్రదాయకనే
భాగవతోత్తమనే
పొన్నంబల వాసనే
మోహిని సుతనే
మోహన రూపనే
విల్లాడి వీరనే
వీరమణి కంఠనే
సద్గురు నాథనే
సర్వ రోగనివరకనే
సచ్చిదానంద స్వరూపనే
సర్వాభీష్ఠ దాయకనే
శాశ్వతపదమ్ అళిప్పవనే
పదినేట్టామ్ పడిక్కుడయనాధనే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *