Tripurasundari Manasa Puja Stotram

త్రిపురసుందరీ
image_print

Tripurasundari Manasa Puja Stotram – త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రం

మమ న భజనశక్తిః పాదయోస్తే న భక్తి-
ర్న చ విషయవిరక్తిర్ధ్యానయోగే న సక్తిః |
ఇతి మనసి సదాహం చింతయన్నాద్యశక్తే
రుచిరవచనపుష్పైరర్చనం సంచినోమి || ౧ ||
వ్యాప్తం హాటకవిగ్రహైర్జలచరైరారూఢదేవవ్రజైః
పోతైరాకులితాంతరం మణిధరైర్భూమీధరైర్భూషితమ్ |
ఆరక్తామృతసింధుముద్ధురచలద్వీచీచయవ్యాకుల-
వ్యోమానం పరిచింత్య సంతతమహో చేతః కృతార్థీభవ || ౨ ||
తస్మిన్నుజ్జ్వలరత్నజాలవిలసత్కాంతిచ్ఛటాభిః స్ఫుటం
కుర్వాణం వియదింద్రచాపనిచయైరాచ్ఛాదితం సర్వతః |
ఉచ్చైఃశృంగనిషణ్ణదివ్యవనితాబృందాననప్రోల్లస-
ద్గీతాకర్ణననిశ్చలాఖిలమృగం ద్వీపం నమస్కుర్మహే || ౩ ||
జాతీచమ్పకపాటలాదిసుమనఃసౌరభ్యసంభావితం
హ్రీంకారధ్వనికంఠకోకిలకుహూప్రోల్లాసిచూతద్రుమమ్ |
ఆవిర్భూతసుగంధిచందనవనం దృష్టిప్రియం నందనం
చంచచ్చంచలచంచరికచటులం చేతశ్చిరం చింతయ || ౪ ||
పరిపతితపరాగైః పాటలక్షోణిభాగో
వికసితకుసుమోచ్చైః పీతచంద్రార్కరశ్మిః |
అలిశుకపికరాజీకూజితైః శ్రోత్రహారీ
స్ఫురతు హృది మదీయే నూనముద్యానరాజః || ౫ ||
రమ్యద్వారపురప్రచారతమసాం సంహారకారిప్రభ
స్ఫూర్జత్తోరణభారహారకమహావిస్తారహారద్యుతే |
క్షోణీమండలహేమహారవిలసత్సంసారపారప్రద
ప్రోద్యద్భక్తమనోవిహార కనకప్రాకార తుభ్యం నమః || ౬ ||
ఉద్యత్కాంతికలాపకల్పితనభఃస్ఫూర్జద్వితానప్రభ
సత్కృష్ణాగరుధూపవాసితవియత్కాష్ఠాంతరే విశ్రుతః |
సేవాయాతసమస్తదైవతగణైరాసేవ్యమానోఽనిశం
సోఽయం శ్రీమణిమండపోఽనవరతం మచ్చేతసి ద్యోతతామ్ || ౭ ||
క్వాపి ప్రోద్భటపద్మరాగకిరణవ్రాతేన సంధ్యాయితం
కుత్రాపి స్ఫుటవిస్ఫురన్మరకతద్యుత్యా తమిస్రాయితమ్ |
మధ్యాలంబివిశాలమౌక్తికరుచా జ్యోత్స్నాయితం కుత్రచి-
న్మాతః శ్రీమణిమందిరం తవ సదా వందామహే సుందరమ్ || ౮ ||
ఉత్తుంగాలయవిస్ఫురన్మరకతప్రోద్యత్ప్రభామండలా-
న్యాలోక్యాంకురితోత్సవైర్నవతృణాకీర్ణస్థలీశంకయా |
నీతో వాజిభిరుత్పథం బత రథః సూతేన తిగ్మద్యుతే-
ర్వల్గావల్గిగతహస్తమస్తశిఖరం కష్టైరితః ప్రాప్యతే || ౯ ||
మణిసదనసముద్యత్కాంతిధారానురక్తే
వియతి చరమసంధ్యాశంకినో భానురథ్యాః |
శిథిలితగతకుప్యత్సూతహుంకారనాదైః
కథమపి మణిగేహాదుచ్చకైరుచ్చలంతి || ౧౦ ||
భక్త్యా కిం ను సమర్పితాని బహుధా రత్నాని పాథోధినా
కిం వా రోహణపర్వతేన సదనం యైర్విశ్వకర్మాకరోత్ |
ఆ జ్ఞాతం గిరిజే కటాక్షకలయా నూనం త్వయా తోషితే
శంభౌ నృత్యతి నాగరాజఫణినా కీర్ణా మణిశ్రేణయః || ౧౧ ||
విదూరముక్తవాహనైర్వినమ్రమౌలిమండలై-
ర్నిబద్ధహస్తసంపుటైః ప్రయత్నసంయతేంద్రియైః |
విరించివిష్ణుశంకరాదిభిర్ముదా తవాంబికే
ప్రతీక్ష్యమాణనిర్గమో విభాతి రత్నమండపః || ౧౨ ||
ధ్వనన్మృదంగకాహలః ప్రగీతకింనరీగణః
ప్రనృత్తదివ్యకన్యకః ప్రవృత్తమంగళక్రమః |
ప్రకృష్టసేవకవ్రజః ప్రహృష్టభక్తమండలో
ముదే మమాస్తు సంతతం త్వదీయరత్నమండపః || ౧౩ ||
ప్రవేశనిర్గమాకులైః స్వకృత్యరక్తమానసై-
ర్బహిఃస్థితామరావలీవిధీయమానభక్తిభిః |
విచిత్రవస్త్రభూషణైరుపేతమంగనాజనైః
సదా కరోతు మంగళం మమేహ రత్నమండపః || ౧౪ ||
సువర్ణరత్నభూషితైర్విచిత్రవస్త్రధారిభి-
ర్గృహీతహేమయష్టిభిర్నిరుద్ధసర్వదైవతైః |
అసంఖ్యసుందరీజనైః పురస్థితైరధిష్ఠితో
మదీయమేతు మానసం త్వదీయతుంగతోరణః || ౧౫ ||
ఇంద్రాదీంశ్చ దిగీశ్వరాన్సహపరీవారానథో సాయుధా-
న్యోషిద్రూపధరాన్స్వదిక్షు నిహితాన్సంచింత్య హృత్పంకజే |
శంఖే శ్రీవసుధారయా వసుమతీయుక్తం చ పద్మం స్మర-
న్కామం నౌమి రతిప్రియం సహచరం ప్రీత్యా వసంతం భజే || ౧౬ ||
గాయంతీః కలవీణయాతిమధురం హుంకారమాతన్వతీ-
ర్ద్వారాభ్యాసకృతస్థితీరిహ సరస్వత్యాదికాః పూజయన్ |
ద్వారే నౌమి మదోన్మదం సురగణాధీశం మదేనోన్మదాం
మాతంగీమసితాంబరాం పరిలసన్ముక్తావిభూషాం భజే || ౧౭ ||
కస్తూరికాశ్యామలకోమలాంగీం
కాదంబరీపానమదాలసాంగీమ్ |
వామస్తనాలింగితరత్నవీణాం
మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి || ౧౮ ||
వికీర్ణచికురోత్కరే విగలితాంబరాడంబరే
మదాకులితలోచనే విమలభూషణోద్భాసిని |
తిరస్కరిణి తావకం చరణపంకజం చింతయ-
న్కరోమి పశుమండలీమలికమోహదుగ్ధాశయామ్ || ౧౯ ||
ప్రమత్తవారుణీరసైర్విఘూర్ణమానలోచనాః
ప్రచండదైత్యసూదనాః ప్రవిష్టభక్తమానసాః |
ఉపోఢకజ్జలచ్ఛవిచ్ఛటావిరాజివిగ్రహాః
కపాలశూలధారిణీః స్తువే త్వదీయదూతికాః || ౨౦ ||
స్ఫూర్జన్నవ్యయవాంకురోపలసితాభోగైః పురః స్థాపితై-
ర్దీపోద్భాసిశరావశోభితముఖైః కుంభైర్నవైః శోభినా |
స్వర్ణాబద్ధవిచిత్రరత్నపటలీచంచత్కపాటశ్రియా
యుక్తం ద్వారచతుష్టయేన గిరిజే వందే మణీ మందిరమ్ || ౨౧ ||
ఆస్తీర్ణారుణకంబలాసనయుతం పుష్పోపహారాన్వితం
దీప్తానేకమణిప్రదీపసుభగం రాజద్వితానోత్తమమ్ |
ధూపోద్గారిసుగంధిసంభ్రమమిలద్భృంగావలీగుంజితం
కళ్యాణం వితనోతు మేఽనవరతం శ్రీమండపాభ్యంతరమ్ || ౨౨ ||
కనకరచితే పంచప్రేతాసనేన విరాజితే
మణిగణచితే రక్తశ్వేతాంబరాస్తరణోత్తమే |
కుసుమసురభౌ తల్పే దివ్యోపధానసుఖావహే
హృదయకమలే ప్రాదుర్భూతాం భజే పరదేవతామ్ || ౨౩ ||
సర్వాంగస్థితిరమ్యరూపరుచిరాం ప్రాతః సమభ్యుత్థితాం
జృంభామంజుముఖాంబుజాం మధుమదవ్యాఘూర్ణదక్షిత్రయామ్ |
సేవాయాతసమస్తసంనిధిసఖీః సంమానయంతీం దృశా
సంపశ్యన్పరదేవతాం పరమహో మన్యే కృతార్థం జనుః || ౨౪ ||
ఉచ్చైస్తోరణవర్తివాద్యనివహధ్వానే సముజ్జృంభితే
భక్తైర్భూమివిలగ్నమౌలిభిరలం దండప్రణామే కృతే |
నానారత్నసమూహనద్ధకథనస్థాలీసముద్భాసితాం
ప్రాతస్తే పరికల్పయామి గిరిజే నీరాజనాముజ్జ్వలామ్ || ౨౫ ||
పాద్యం తే పరికల్పయామి పదయోరర్ఘ్యం తథా హస్తయోః
సౌధీభిర్మధుపర్కమంబ మధురం ధారాభిరాస్వాదయ |
తోయేనాచమనం విధేహి శుచినా గాంగేన మత్కల్పితం
సాష్టాంగం ప్రణిపాతమీశదయితే దృష్ట్యా కృతార్థీ కురు || ౨౬ ||
మాతః పశ్య ముఖాంబుజం సువిమలే దత్తే మయా దర్పణే
దేవి స్వీకురు దంతధావనమిదం గంగాజలేనాన్వితమ్ |
సుప్రక్షాలితమాననం విరచయన్స్నిగ్ధాంబరప్రోంఛనం
ద్రాగంగీకురు తత్త్వమంబ మధురం తాంబూలమాస్వాదయ || ౨౭ ||
నిధేహి మణిపాదుకోపరి పదాంబుజం మజ్జనా-
లయం వ్రజ శనైః సఖీకృతకరాంబుజాలంబనమ్ |
మహేశి కరుణానిధే తవ దృగంతపాతోత్సుకా-
న్విలోకయ మనాగమూనుభయసంస్థితాందైవతాన్ || ౨౮ ||
హేమరత్నవరణేన వేష్టితం
విస్తృతారుణవితానశోభితమ్ |
సజ్జసర్వపరిచారికాజనం
పశ్య మజ్జనగృహం మనో మమ || ౨౯ ||
కనకకలశజాలస్ఫాటికస్నానపీఠా-
ద్యుపకరణవిశాలం గంధమత్తాలిమాలమ్ |
స్ఫురదరుణవితానం మంజుగంధర్వగానం
పరమశివమహేలే మజ్జనాగారమేహి || ౩౦ ||
పీనోత్తుంగపయోధరాః పరిలసత్సంపూర్ణచంద్రాననా
రత్నస్వర్ణవినిర్మితాః పరిలసత్సూక్ష్మాంబరప్రావృతాః |
హేమస్నానఘటీస్తథా మృదుపటిరుద్వర్తనం కౌసుమం
తైలం కంకతికాం కరేషు దధతీర్వందేఽంబ తే దాసికాః || ౩౧ ||
తత్ర స్ఫాటికపీఠమేత్య శనకైరుత్తారితాలంకృతి-
ర్నీచైరుజ్ఝితకంచుకోపరిహితారక్తోత్తరీయాంబరా |
వేణీబంధమపాస్య కంకతికయా కేశప్రసాదం మనా-
క్కుర్వాణా పరదేవతా భగవతీ చిత్తే మమ ద్యోతతామ్ || ౩౨ ||
అభ్యంగం గిరిజే గృహాణ మృదునా తైలేన సంపాదితం
కాశ్మీరైరగరుద్రవైర్మలయజైరుద్వర్తనం కారయ |
గీతే కింనరకామినీభిరభితో వాద్యే ముదా వాదితే
నృత్యంతీమిహ పశ్య దేవి పురతో దివ్యాంగనామండలీమ్ || ౩౩ ||
కృతపరికరబంధాస్తుంగపీనస్తనాఢ్యా
మణినివహనిబద్ధా హేమకుంభీర్దధానాః |
సురభిసలిలనిర్యద్గంధలుబ్ధాలిమాలాః
సవినయముపతస్థుః సర్వతః స్నానదాస్యః || ౩౪ ||
ఉద్గంధైరగరుద్రవైః సురభిణా కస్తూరికావారిణా
స్ఫూర్జత్సౌరభయక్షకర్దమజలైః కాశ్మీరనీరైరపి |
పుష్పాంభోభిరశేషతీర్థసలిలైః కర్పూరపాథోభరైః
స్నానం తే పరికల్పయామి గిరిజే భక్త్యా తదంగీకురు || ౩౫ ||
ప్రత్యంగం పరిమార్జయామి శుచినా వస్త్రేణ సంప్రోంఛనం
కుర్వే కేశకలాపమాయతతరం ధూపోత్తమైర్ధూపితమ్ |
ఆలీబృందవినిర్మితాం యవనికామాస్థాప్యరత్నప్రభం
భక్తత్రాణపరే మహేశగృహిణి స్నానాంబరం ముచ్యతామ్ || ౩౬ ||
పీతం తే పరికల్పయామి నిబిడం చండాతకం చండికే
సూక్ష్మం స్నిగ్ధమురీకురుష్వ వసనం సిందూరపూరప్రభమ్ |
ముక్తారత్నవిచిత్రహేమరచనాచారుప్రభాభాస్వరం
నీలం కంచుకమర్పయామి గిరిశప్రాణప్రియే సుందరి || ౩౭ ||
విలులితచికురేణ చ్ఛాదితాంసప్రదేశే
మణినికరవిరాజత్పాదుకాన్యస్తపాదే |
సులలితమవలంబ్య ద్రాక్సఖీమంసదేశే
గిరిశగృహిణి భూషామంటపాయ ప్రయాహి || ౩౮ ||
లసత్కనకకుట్టిమస్ఫురదమందముక్తావలీ-
సముల్లసితకాంతిభిః కలితశక్రచాపవ్రజే |
మహాభరణమండపే నిహితహేమసింహాసనం
సఖీజనసమావృతం సమధితిష్ఠ కాత్యాయని || ౩౯ ||
స్నిగ్ధం కంకతికాముఖేన శనకైః సంశోధ్య కేశోత్కరం
సీమంతం విరచయ్య చారు విమలం సిందూరరేఖాన్వితమ్ |
ముక్తాభిర్గ్రథితాలకాం మణిచితైః సౌవర్ణసూత్రైః స్ఫుటం
ప్రాంతే మౌక్తికగుచ్ఛకోపలతికాం గ్రథ్నామి వేణీమిమామ్ || ౪౦ ||
విలంబివేణీభుజగోత్తమాంగ-
స్ఫురన్మణిభ్రాంతిముపానయంతమ్ |
స్వరోచిషోల్లాసితకేశపాశం
మహేశి చూడామణిమర్పయామి || ౪౧ ||
త్వామాశ్రయద్భిః కబరీతమిస్రై-
ర్బందీకృతం ద్రాగివ భానుబింబమ్ |
మృడాని చూడామణిమాదధానం
వందామహే తావతముత్తమాంగమ్ || ౪౨ ||
స్వమధ్యనద్ధహాటకస్ఫురన్మణిప్రభాకులం
విలంబిమౌక్తికచ్ఛటావిరాజితం సమంతతః |
నిబద్ధలక్షచక్షుషా భవేన భూరి భావితం
సమర్పయామి భాస్వరం భవాని ఫాలభూషణమ్ || ౪౩ ||
మీనాంభోరుహఖంజరీటసుషమావిస్తారవిస్మారకే
కుర్వాణే కిల కామవైరిమనసః కందర్పబాణప్రభామ్ |
మాధ్వీపానమదారుణేఽతిచపలే దీర్ఘే దృగంభోరుహే
దేవి స్వర్ణశలాకయోర్జితమిదం దివ్యాంజనం దీయతామ్ || ౪౪ ||
మధ్యస్థారుణరత్నకాంతిరుచిరాం ముక్తాముగోద్భాసితాం
దైవాద్భార్గవజీవమధ్యగరవేర్లక్ష్మీమధః కుర్వతీమ్ |
ఉత్సిక్తాధరబింబకాంతివిసరైర్భౌమీభవన్మౌక్తికాం
మద్దత్తామురరీకురుష్వ గిరిజే నాసావిభూషామిమామ్ || ౪౫ ||
ఉడుకృతపరివేషస్పర్ధయా శీతభానో-
రివ విరచితదేహద్వంద్వమాదిత్యబింబమ్ |
అరుణమణిసముద్యత్ప్రాంతవిభ్రాజిముక్తం
శ్రవసి పరినిధేహి స్వర్ణతాటంకయుగ్మమ్ || ౪౬ ||
మరకతవరపద్మరాగహీరో-
త్థితగులికాత్రితయావనద్ధమధ్యమ్ |
వితతవిమలమౌక్తికం చ
కంఠాభరణమిదం గిరిజే సమర్పయామి || ౪౭ ||
నానాదేశసముత్థితైర్మణిగణప్రోద్యత్ప్రభామండల-
వ్యాప్తైరాభరణైర్విరాజితగలాం ముక్తాచ్ఛటాలంకృతామ్ |
మధ్యస్థారుణరత్నకాంతిరుచిరాం ప్రాంతస్థముక్తాఫల-
వ్రాతామంబ చతుష్కికాం పరశివే వక్షఃస్థలే స్థాపయ || ౪౮ ||
అన్యోన్యం ప్లావయంతీ సతతపరిచలత్కాంతికల్లోలజాలైః
కుర్వాణా మజ్జదంతఃకరణవిమలతాం శోభితేవ త్రివేణీ |
ముక్తాభిః పద్మరాగైర్మరకతమణిభిర్నిర్మితా దీప్యమానై-
ర్నిత్యం హారత్రయీ తే పరశివరసికే చేతసి ద్యోతతాం నః || ౪౯ ||
కరసరసిజనాలే విస్ఫురత్కాంతిజాలే
విలసదమలశోభే చంచదీశాక్షిలోభే |
వివిధమణిమయూఖోద్భాసితం దేవి దుర్గే
కనకకటకయుగ్మం బాహుయుగ్మే నిధేహి || ౫౦ ||
వ్యాలంబమానసితపట్టకగుచ్ఛశోభి
స్ఫూర్జన్మణీఘటితహారవిరోచమానమ్ |
మాతర్మహేశమహిలే తవ బాహుమూలే
కేయూరకద్వయమిదం వినివేశయామి || ౫౧ ||
వితతనిజమయూఖైర్నిర్మితామింద్రనీలై-
ర్విజితకమలనాలాలీనమత్తాలిమాలామ్ |
మణిగణఖచితాభ్యాం కంకణాభ్యాముపేతాం
కలయ వలయరాజీం హస్తమూలే మహేశి || ౫౨ ||
నీలపట్టమృదుగుచ్ఛశోభితా-
బద్ధనైకమణిజాలమంజులామ్ |
అర్పయామి వలయాత్పురఃసరే
విస్ఫురత్కనకతైతృపాలికామ్ || ౫౩ ||
ఆలవాలమివ పుష్పధన్వనా
బాలవిద్రుమలతాసు నిర్మితమ్ |
అంగులీషు వినిధీయతాం శనై-
రంగులీయకమిదం మదర్పితమ్ || ౫౪ ||
విజితహరమనోభూమత్తమాతంగకుంభ-
స్థలవిలులితకూజత్కింకిణీజాలతుల్యామ్ |
అవిరతకలనదైరీశచేతో హరంతీం
వివిధమణినిబద్ధాం మేఖలామర్పయామి || ౫౫ ||
వ్యాలంబమానవరమౌక్తికగుచ్ఛశోభి
విభ్రాజిహాటకపుటద్వయరోచమానమ్ |
హేమ్నా వినిర్మితమనేకమణిప్రబంధం
నీవీనిబంధనగుణం వినివేదయామి || ౫౬ ||
వినిహతనవలాక్షాపంకబాలాతపౌఘే
మరకతమణిరాజీమంజుమంజీరఘోషే |
అరుణమణిసముద్యత్కాంతిధారావిచిత్ర-
స్తవ చరణసరోజే హంసకః ప్రీతిమేతు || ౫౭ ||
నిబద్ధశితిపట్టకప్రవరగుచ్ఛసంశోభితాం
కలక్వణితమంజులాం గిరిశచిత్తసంమోహనీమ్ |
అమందమణిమండలీవిమలకాంతికిమ్మీరితాం
నిధేహి పదపంకజే కనకఘుంఘురూమంబికే || ౫౮ ||
విస్ఫురత్సహజరాగరంజితే
శింజితేన కలితాం సఖీజనైః |
పద్మరాగమణినూపురద్వయీ-
మర్పయామి తవ పాదపంకజే || ౫౯ ||
పదాంబుజముపాసితుం పరిగతేన శీతాంశునా
కృతాం తనుపరమ్పరామివ దినాంతరాగారుణామ్ |
మహేశి నవయావకద్రవభరేణ శోణీకృతాం
నమామి నఖమండలీం చరణపంకజస్థాం తవ || ౬౦ ||
ఆరక్తశ్వేతపీతస్ఫురదురుకసుమైశ్చిత్రితాం పట్టసూత్రై-
ర్దేవస్త్రీభిః ప్రయత్నాదగరుసముదితైర్ధూపితాం దివ్యధూపైః |
ఉద్యద్గంధాంధపుష్పంధయనివహసమారబ్ధఝాంకారగీతాం
చంచత్కహ్లారమాలాం పరశివరసికే కంఠపీఠేఽర్పయామి || ౬౧ ||
గృహాణ పరమామృతం కనకపాత్రసంస్థాపితం
సమర్పయ ముఖాంబుజే విమలవీటికామంబికే |
విలోకయ ముఖాంబుజం ముకురమండలే నిర్మలే
నిధేహి మణిపాదుకోపరి పదాంబుజం సుందరి || ౬౨ ||
ఆలంబ్య స్వసఖీం కరేణ శనకైః సింహాసనాదుత్థితా
కూజన్మందమరాలమంజులగతిప్రోల్లాసిభూషాంబర |
ఆనందప్రతిపాదకైరుపనిషద్వాక్యైః స్తుతా వేధసా
మచ్చిత్తే స్థిరతాముపైతు గిరిజా యాంతీ సభామండపమ్ || ౬౩ ||
చలంత్యామంబాయాం ప్రచలతి సమస్తే పరిజనే
సవేగం సంయాతే కనకలతికాలంకృతిభరే |
సమతాదుత్తాలస్ఫురితపదసంపాతజనితై-
ర్ఝణత్కారైస్తారైర్ఝణఝణితమాసీన్మణిగృహమ్ || ౬౪ ||
చంచద్వేత్రకరాభిరంగవిలసద్భూషాంబరాభిః పురో-
యాంతీభిః పరిచారికాభిరమరవ్రాతే సముత్సారితే |
రుద్ధే నిర్జరసుందరీభిరభితః కక్షాంతరే నిర్గతం
వందే నందితశంభు నిర్మలచిదానందైకరూపం మహః || ౬౫ ||
వేధాః పాదతలే పతత్యయమసౌ విష్ణుర్నమత్యగ్రతః
శంభుర్దేహి దృగంచలం సురపతిం దూరస్థమాలోకయ |
ఇత్యేవం పరిచారికాభిరుదితే సంమాననాం కుర్వతీ
దృగ్ద్వంద్వేన యథోచితం భగవతీ భూయాద్విభూత్యై మమ || ౬౬ ||
మందం చారణసుందరీభిరభితో యాంతీభిరుత్కంఠయా
నామోచ్చారణపూర్వకం ప్రతిదిశం ప్రత్యేకమావేదితాన్ |
వేగాదక్షిపథం గతాన్సురగణానాలోకయంతీ శనై-
ర్దిత్సంతీ చరణాంబుజం పథి జగత్పాయాన్మహేశప్రియా || ౬౭ ||
అగ్రే కేచన పార్శ్వయోః కతిపయే పృష్ఠే పరే ప్రస్థితా
ఆకాశే సమవస్థితాః కతిపయే దిక్షు స్థితాశ్చాపరే |
సంమర్దం శనకైరపాస్య పురతో దండప్రణామాన్ముహుః
కుర్వాణాః కతిచిత్సురా గిరిసుతే దృక్పాతమిచ్ఛంతి తే || ౬౮ ||
అగ్రే గాయతి కింనరీ కలపదం గంధర్వకాంతాః శనై-
రాతోద్యాని చ వాదయంతి మధురం సవ్యాపసవ్యస్థితాః |
కూజన్నూపురనాద మంజు పురతో నృత్యంతి దివ్యాంగనా
గచ్ఛంతః పరితః స్తువంతి నిగమస్తుత్యా విరించ్యాదయః || ౬౯ ||
కస్మైచిత్సుచిరాదుపాసితమహామంత్రౌఘసిద్ధిం క్రమా-
దేకస్మై భవనిఃస్పృహాయ పరమానందస్వరూపాం గతిమ్ |
అన్యస్మై విషయానురక్తమనసే దీనాయ దుఃఖాపహం
ద్రవ్యం ద్వారసమాశ్రితాయ దదతీం వందామహే సుందరీమ్ || ౭౦ ||
నమ్రీభూయ కృతాంజలిప్రకటితప్రేమప్రసన్నాననే
మందం గచ్ఛతి సంనిధౌ సవినయాత్సోత్కంఠమోఘత్రయే |
నానామంత్రగణం తదర్థమఖిలం తత్సాధనం తత్ఫలం
వ్యాచక్షాణముదగ్రకాంతి కలయే యత్కించిదాద్యం మహః || ౭౧ ||
తవ దహనసదృక్షైరీక్షణైరేవ చక్షు-
ర్నిఖిలపశుజనానాం భీషయద్భీషణాస్యమ్ |
కృతవసతి పరేశప్రేయసి ద్వారి నిత్యం
శరభమిథునముచ్చైర్భక్తియుక్తో నతోఽస్మి || ౭౨ ||
కల్పాంతే సరసైకదాసముదితానేకార్కతుల్యప్రభాం
రత్నస్తంభనిబద్ధకాంచనగుణస్ఫూర్జద్వితానోత్తమామ్ |
కర్పూరాగరుగర్భవర్తికలికాప్రాప్తప్రదీపావలీం
శ్రీచక్రాకృతిముల్లసన్మణిగణాం వందామహే వేదికామ్ || ౭౩ ||
స్వస్థానస్థితదేవతాగణవృతే బిందౌ ముదా స్థాపితం
నానారత్నవిరాజిహేమవిలసత్కాంతిచ్ఛటాదుర్దినమ్ |
చంచత్కౌసుమతూలికాసనయుతం కామేశ్వరాధిష్ఠితం
నిత్యానందనిదానమంబ సతతం వందే చ సింహాసనమ్ || ౭౪ ||
వదద్భిరభితో ముదా జయ జయేతి బృందారకైః
కృతాంజలిపరంపరా విదధతి కృతార్థా దృశా |
అమందమణిమండలీఖచితహేమసింహాసనం
సఖీజనసమావృతం సమధితిష్ఠ దాక్షాయణి || ౭౫ ||
కర్పూరాదికవస్తుజాతమఖిలం సౌవర్ణభృంగారకం
తాంబూలస్య కరండకం మణిమయం చైలాంచలం దర్పణమ్ |
విస్ఫూర్జన్మణిపాదుకే చ దధతీః సింహాసనస్యాభిత-
స్తిష్ఠంతీః పరిచారికాస్తవ సదా వందామహే సుందరి || ౭౬ ||
త్వదమలవపురుద్యత్కాంతికల్లోలజాలైః
స్ఫుటమివ దధతీభిర్బాహువిక్షేపలీలామ్ |
ముహురపి చ విధూతే చామరగ్రాహిణీభిః
సితకరకరశుభ్రే చామరే చాలయామి || ౭౭ ||
ప్రాంతస్ఫురద్విమలమౌక్తికగుచ్ఛజాలం
చంచన్మహామణివిచిత్రితహేమదండమ్ |
ఉద్యత్సహస్రకరమండలచారు హేమ-
చ్ఛత్రం మహేశమహిలే వినివేశయామి || ౭౮ ||
ఉద్యత్తావకదేహకాంతిపటలీసిందూరపూరప్రభా-
శోణీభూతముదగ్రలోహితమణిచ్ఛేదానుకారిచ్ఛవి |
దూరాదాదరనిర్మితాంజలిపుటైరాలోకమానం సుర-
వ్యూహైః కాంచనమాతపత్రమతులం వందామహే సుందరమ్ || ౭౯ ||
సంతుష్టాం పరమామృతేన విలసత్కామేశ్వరాంకస్థితాం
పుష్పౌఘైరభిపూజితాం భగవతీం త్వాం వందమానా ముదా |
స్ఫూర్జత్తావకదేహరశ్మికలనాప్రాప్తస్వరూపాభిదాః
శ్రీచక్రావరణస్థితాః సవినయం వందామహే దేవతాః || ౮౦ ||
ఆధారశక్త్యాదికమాకలయ్య
మధ్యే సమస్తాధికయోగినీం చ |
మిత్రేశనాథాదికమత్ర నాథ-
చతుష్టయం శైలసుతే నతోఽస్మి || ౮౧ ||
త్రిపురాసుధార్ణవాసన-
మారభ్య త్రిపురమాలినీ యావత్ |
ఆవరణాష్టకసంస్థిత-
మాసనషట్కం నమామి పరమేశి || ౮౨ ||
ఈశానే గణపం స్మరామి విచరద్విఘ్నాంధకారచ్ఛిదం
వాయవ్యే వటుకం చ కజ్జలరుచిం వ్యాలోపవీతాన్వితమ్ |
నైరృత్యే మహిషాసురప్రమథినీం దుర్గాం చ సంపూజయ-
న్నాగ్నేయేఽఖిలభక్తరక్షణపరం క్షేత్రాధినాథం భజే || ౮౩ ||
ఉడ్యానజాలంధరకామరూప-
పీఠానిమాన్పూర్ణగిరిప్రసక్తాన్ |
త్రికోణదక్షాగ్రిమసవ్యభాగ-
మధ్యస్థితాన్సిద్ధికరాన్నమామి || ౮౪ ||
లోకేశః పృథివీపతిర్నిగదితో విష్ణుర్జలానాం ప్రభు-
స్తేజోనాథ ఉమాపతిశ్చ మరుతామీశస్తథా చేశ్వరః |
ఆకాశాధిపతిః సదాశివ ఇతి ప్రేతాభిధామాగతా-
నేతాంశ్చక్రబహిఃస్థితాన్సురగణాన్వందామహే సాదరమ్ || ౮౫ ||
తారానాథకలాప్రవేశనిగమవ్యాజాద్గతాసుప్రథం
త్రైలోక్యే తిథిషు ప్రవర్తితకలాకాష్ఠాదికాలక్రమమ్ |
రత్నాలంకృతిచిత్రవస్త్రలలితం కామేశ్వరీపూర్వకం
నిత్యాషోడశకం నమామి లసితం చక్రాత్మనోరంతరే || ౮౬ ||
హృది భావితదైవతం ప్రయత్నా-
భ్యుపదేశానుగృహీతభక్తసంఘమ్ |
స్వగురుక్రమసంజ్ఞచక్రరాజ-
స్థితమోఘత్రయమానతోఽస్మి మూర్ధ్నా || ౮౭ ||
హృదయమథ శిరః శిఖాఖిలాద్యే
కవచమథో నయనత్రయం చ దేవి |
మునిజనపరిచింతితం తథాస్త్రం
స్ఫురతు సదా హృదయే షడంగమేతత్ || ౮౮ ||
త్రైలోక్యమోహనమితి ప్రథితే తు చక్రే
చంచద్విభూషణగణత్రిపురాధివాసే |
రేఖాత్రయే స్థితవతీరణిమాదిసిద్ధీ-
ర్ముద్రా నమామి సతతం ప్రకటాభిధాస్తాః || ౮౯ ||
సర్వాశాపరిపూరకే వసుదలద్వంద్వేన విభ్రాజితే
విస్ఫూర్జంత్రిపురేశ్వరీనివసతౌ చక్రే స్థితా నిత్యశః |
కామాకర్షణికాదయో మణిగణభ్రాజిష్ణుదివ్యాంబరా
యోగిన్యః ప్రదిశంతు కాంక్షితఫలం విఖ్యాతగుప్తాభిధాః || ౯౦ ||
మహేశి వసుభిర్దలైర్లసతి సర్వసంక్షోభణే
విభూషణగణస్ఫురంత్రిపురసుందరీసద్మని |
అనంగకుసుమాదయో వివిధభూషణోద్భాసితా
దిశంతు మమ కాంక్షితం తనుతరాశ్చ గుప్తాభిధాః || ౯౧ ||
లసద్యుగదృశారకే స్ఫురతి సర్వసౌభాగ్యదే
శుభాభరణభూషితత్రిపురవాసినీమందిరే |
స్థితా దధతు మంగళం సుభగసర్వసంక్షోభిణీ-
ముఖాః సకలసిద్ధయో విదితసంప్రదాయాభిధాః || ౯౨ ||
బహిర్దశారే సర్వార్థసాధకే త్రిపురాశ్రయాః |
కులకౌలాభిధాః పాంతు సర్వసిద్ధిప్రదాయికాః || ౯౩ ||
అంతఃశోభిదశారకేఽతిలలితే సర్వాదిరక్షాకరే
మాలిన్యా త్రిపురాద్యయా విరచితావాసే స్థితం నిత్యశః |
నానారత్నవిభూషణం మణిగణభ్రాజిష్ణు దివ్యాంబరం
సర్వజ్ఞాదికశక్తిబృందమనిశం వందే నిగర్భాభిధమ్ || ౯౪ ||
సర్వరోగహరేఽష్టారే త్రిపురాసిద్ధయాన్వితే |
రహస్యయోగినీర్నిత్యం వశిన్యాద్యా నమామ్యహమ్ || ౯౫ ||
చూతాశోకవికాసికేతకరజఃప్రోద్భాసినీలాంబుజ-
ప్రస్ఫూర్జన్నవమల్లికాసముదితైః పుష్పైః శరాన్నిర్మితాన్ |
రమ్యం పుష్పశరాసనం సులలితం పాశం తథా చాంకుశం
వందే తావకమాయుధం పరశివే చక్రాంతరాలేస్థితమ్ || ౯౬ ||
త్రికోణ ఉదితప్రభే జగతి సర్వసిద్ధిప్రదే
యుతే త్రిపురయాంబయా స్థితవతీ చ కామేశ్వరీ |
తనోతు మమ మంగళం సకలశర్మ వజ్రేశ్వరీ
కరోతు భగమాలినీ స్ఫురతు మామకే చేతసి || ౯౭ ||
సర్వానందమయే సమస్తజగతామాకాంక్షితే బైందవే
భైరవ్యా త్రిపురాద్యయా విరచితావాసే స్థితా సుందరీ |
ఆనందోల్లసితేక్షణా మణిగణభ్రాజిష్ణుభూషాంబరా
విస్ఫూర్జద్వదనా పరాపరరహః సా మాం పాతు యోగినీ || ౯౮ ||
ఉల్లసత్కనకకాంతిభాసురం
సౌరభస్ఫురణవాసితాంబరమ్ |
దూరతః పరిహృతం మధువ్రతై-
రర్పయామి తవ దేవి చంపకమ్ || ౯౯ ||
వైరముద్ధతమపాస్య శంభునా
మస్తకే వినిహితం కలాచ్ఛలాత్ |
గంధలుబ్ధమధుపాశ్రితం సదా
కేతకీకుసుమమర్పయామి తే || ౧౦౦ ||
చూర్ణీకృతం ద్రాగివ పద్మజేన
త్వదాననస్పర్ధిసుధాంశుబింబమ్ |
సమర్పయామి స్ఫుటమంజలిస్థం
వికాసిజాతీకుసుమోత్కరం తే || ౧౦౧ ||
అగరుబహలధూపాజస్రసౌరభ్యరమ్యాం
మరకతమణిరాజీరాజిహారిస్రగాభామ్ |
దిశి విదిశి విసర్పద్గంధలుబ్ధాలిమాలాం
వకులకుసుమమాలాం కంఠపీఠేఽర్పయామి || ౧౦౨ ||
ఈంకారోర్ధ్వగబిందురాననమధోబిందుద్వయం చ స్తనౌ
త్రైలోక్యే గురుగమ్యమేతదఖిలం హార్దం చ రేఖాత్మకమ్ |
ఇత్థం కామకలాత్మికాం భగవతీమంతః సమారాధయ-
న్నానందాంబుధిమజ్జనే ప్రలభతామానందథుం సజ్జనః || ౧౦౩ ||
ధూపం తేఽగరుసంభవం భగవతి ప్రోల్లాసిగంధోద్ధురం
దీపం చైవ నివేదయామి మహసా హార్దాంధకారచ్ఛిదమ్ |
రత్నాస్వర్ణవినిర్మితేషు పరితః పాత్రేషు సంస్థాపితం
నైవేద్యం వినివేదయామి పరమానందాత్మికే సుందరి || ౧౦౪ ||
జాతీకోరకతుల్యమోదనమిదం సౌవర్ణపాత్రే స్థితం
శుద్ధాన్నం శుచి ముద్గమాషచణకోద్భూతాస్తథా సూపకాః |
ప్రాజ్యం మాహిషమాజ్యముత్తమమిదం హైయంగవీనం పృథ-
క్పాత్రేషు ప్రతిపాదితం పరశివే తత్సర్వమంగీకురు || ౧౦౫ ||
శింబీసూరణశాకబింబబృహతీకూశ్మాండకోశాతకీ-
వృంతాకాని పటోలకాని మృదునా సంసాధితాన్యగ్నినా |
సంపన్నాని చ వేసవారవిసరైర్దివ్యాని భక్త్యా కృతా-
న్యగ్రే తే వినివేదయామి గిరిజే సౌవర్ణపాత్రవ్రజే || ౧౦౬ ||
నింబూకార్ద్రకచూతకందకదలీకౌశాతకీకర్కటీ-
ధాత్రీబిల్వకరీరకైర్విరచితాన్యానందచిద్విగ్రహే |
రాజీభిః కటుతైలసైంధవహరిద్రాభిః స్థితాన్పాతయే
సంధానాని నివేదయామి గిరిజే భూరిప్రకారాణి తే || ౧౦౭ ||
సితయాంచితలడ్డుకవ్రజా-
న్మృదుపూపాన్మృదులాశ్చ పూరికాః |
పరమాన్నమిదం చ పార్వతి
ప్రణయేన ప్రతిపాదయామి తే || ౧౦౮ ||
దిగ్ధమేతదనలే సుసాధితం
చంద్రమండలనిభం తథా దధి |
ఫాణితం శిఖరిణీం సితాసితాం
సర్వమంబ వినివేదయామి తే || ౧౦౯ ||
అగ్రే తే వినివేద్య సర్వమమితం నైవేద్యమంగీకృతం
జ్ఞాత్వా తత్త్వచతుష్టయం ప్రథమతో మన్యే సుతృప్తాం తతః |
దేవీం త్వాం పరిశిష్టమంబ కనకామత్రేషు సంస్థాపితం
శక్తిభ్యః సముపాహారామి సకలం దేవేశి శంభుప్రియే || ౧౧౦ ||
వామేన స్వర్ణపాత్రీమనుపమపరమాన్నేన పూర్ణాం దధానా-
మన్యేన స్వర్ణదర్వీం నిజజనహృదయాభీష్టదాం ధారయంతీమ్ |
సిందూరారక్తవస్త్రాం వివిధమణిలసద్భూషణాం మేచకాంగీం
తిష్ఠంతీమగ్రతస్తే మధుమదముదితామన్నపూర్ణాం నమామి || ౧౧౧ ||
పంక్త్యోపవిష్టాన్పరితస్తు చక్రం
శక్త్యా స్వయాలింగితవామభాగాన్ |
సర్వోపచారైః పరిపూజ్య భక్త్యా
తవాంబికే పారిషదాన్నమామి || ౧౧౨ ||
పరమామృతమత్తసుందరీ-
గణమధ్యస్థితమర్కభాసురమ్ |
పరమామృతఘూర్ణితేక్షణం
కిమపి జ్యోతిరుపాస్మహే పరమ్ || ౧౧౩ ||
దృశ్యతే తవ ముఖాంబుజం శివే
శ్రూయతే స్ఫుటమనాహతధ్వనిః |
అర్చనే తవ గిరామగోచరే
న ప్రయాతి విషయాంతరం మనః || ౧౧౪ ||
త్వన్ముఖాంబుజవిలోకనోల్లస-
త్ప్రేమనిశ్చలవిలోచనద్వయీమ్ |
ఉన్మనీముపగతాం సభామిమాం
భావయామి పరమేశి తావకీమ్ || ౧౧౫ ||
చక్షుః పశ్యతు నేహ కించన పరం ఘ్రాణం న వా జిఘ్రతు
శ్రోత్రం హంత శ్రుణోతు న త్వగపి న స్పర్శం సమాలంబతామ్ |
జిహ్వా వేత్తు న వా రసం మమ పరం యుష్మత్స్వరూపామృతే
నిత్యానందవిఘూర్ణమాననయనే నిత్యం మనో మజ్జతు || ౧౧౬ ||
యస్త్వాం పశ్యతి పార్వతి ప్రతిదినం ధ్యానేన తేజోమయీం
మన్యే సుందరి తత్త్వమేతదఖిలం వేదేషు నిష్ఠాం గతమ్ |
యస్తస్మిన్సమయే తవార్చనవిధావానందసాంద్రాశయో
యాతోఽహం తదభిన్నతాం పరశివే సోఽయం ప్రసాదస్తవ || ౧౧౭ ||
గణాధినాథం వటుకం చ యోగినీః
క్షేత్రాధినాథం చ విదిక్చతుష్టయే |
సర్వోపచారైః పరిపూజ్య భక్తితో
నివేదయామో బలిముక్తయుక్తిభిః || ౧౧౮ ||
వీణాముపాంతే ఖలు వాదయంత్యై
నివేద్య శేషం ఖలు శేషికాయై |
సౌవర్ణభృంగారవినిర్గతేన
జలేన శుద్ధాచమనం విధేహి || ౧౧౯ ||
తాంబూలం వినివేదయామి విలసత్కర్పూరకస్తూరికా-
జాతీపూగలవంగచూర్ణఖదిరైర్భక్త్యా సముల్లాసితమ్ |
స్ఫూర్జద్రత్నసముద్గకప్రణిహితం సౌవర్ణపాత్రే స్థితై-
ర్దీపైరుజ్జ్వలమాన్నచూర్ణరచితైరారార్తికం గృహ్యతామ్ || ౧౨౦ ||
కాచిద్గాయతి కింనరీ కలపదం వాద్యం దధానోర్వశీ
రంభా నృత్యతి కేలిమంజులపదం మాతః పురస్తాత్తవ |
కృత్యం ప్రోజ్ఝ్య సురస్త్రియో మధుమదవ్యాఘూర్ణమానేక్షణం
నిత్యానందసుధాంబుధిం తవ ముఖం పశ్యంతి దృశ్యంతి చ || ౧౨౧ ||
తాంబూలోద్భాసివక్త్రైస్త్వదమలవదనాలోకనోల్లాసినేత్రై-
శ్చక్రస్థైః శక్తిసంఘైః పరిహృతవిషయాసంగమాకర్ణ్యమానమ్
గీతజ్ఞాభిః ప్రకామం మధురసమధురం వాదితం కింనరీభి-
ర్వీణాఝంకారనాదం కలయ పరశివానందసంధానహేతోః || ౧౨౨ ||
అర్చావిధౌ జ్ఞానలవోఽపి దూరే
దూరే తదాపాదకవస్తుజాతమ్ |
ప్రదక్షిణీకృత్య తతోఽర్చనం తే
పంచోపచారాత్మకమర్పయామి || ౧౨౩ ||
యథేప్సితమనోగతప్రకటితోపచారార్చితం
నిజావరణదేవతాగణవృతాం సురేశస్థితామ్ |
కృతాంజలిపుటో ముహుః కలితభూమిరష్టాంగకై-
ర్నమామి భగవత్యహం త్రిపురసుందరి త్రాహి మామ్ || ౧౨౪ ||
విజ్ఞప్తీరవధేహి మే సుమహతా యత్నేన తే సంనిధిం
ప్రాప్తం మామిహ కాందిశీకమధునా మాతర్న దూరీకురు |
చిత్తం త్వత్పదభావనే వ్యభిచరేద్దృగ్వాక్చ మే జాతు చే-
త్తత్సౌమ్యే స్వగుణైర్బధాన న యథా భూయో వినిర్గచ్ఛతి || ౧౨౫ ||
క్వాహం మందమతిః క్వ చేదమఖిలైరేకాంతభక్తైః స్తుతం
ధ్యాతం దేవి తథాపి తే స్వమనసా శ్రీపాదుకాపూజనమ్ |
కాదాచిత్కమదీయచింతనవిధౌ సంతుష్టయా శర్మదం
స్తోత్రం దేవతయా తయా ప్రకటితం మన్యే మదీయాననే || ౧౨౬ ||
నిత్యార్చమిదం చిత్తే భావ్యమానం సదా మయా |
నిబద్ధం వివిధైః పద్యైరనుగృహ్ణాతు సుందరీ || ౧౨౭ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *