Sri Tripura Sundari Stotram

త్రిపురసుందరీ
image_print

Sri Tripura Sundari Stotram – శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం

ధ్యానం |
బాలార్కమండలాభాసాం చతుర్బాహాం త్రిలోచనామ్ |
పాశాంకుశ శరాఞ్శ్చాపాన్ ధారయంతీం శివాం భజే || ౧ ||
బాలార్కయుతతైజసాం త్రినయనాం రక్తాంబరోల్లాసినీం |
నానాలంకృతిరాజమానవపుషం బాలేందు యుక్ శేఖరాం |
హస్తైరిక్షుధనుః సృణిం సుమశరాం పాశం ముదాబిభ్రతీం
శ్రీచక్రస్థిత సుందరీం త్రిజగతామాధారభూతాం భజే || ౨ ||
పద్మరాగ ప్రతీకాశాం సునేత్రాం చంద్రశేఖరామ్
నవరత్నలసద్భూషాం భూషితాపాదమస్తకామ్ || ౩ ||
పాశాంకుశౌ పుష్ప శరాన్ దధతీం పుండ్రచాపకమ్
పూర్ణ తారుణ్య లావణ్య తరంగిత కళేబరామ్ || ౪ ||
స్వ సమానాకారవేషకామేశాశ్లేష సుందరామ్ |
చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే
కుచోన్నతే కుంకుమ రాగ శ్రోణే
పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణ హస్తే
నమస్తే జగదేక మాతః ||
స్తోత్రం ||
శ్రీం బీజే నాద బిందుద్వితయ శశి కళాకారరూపే స్వరూపే
మాతర్మే దేహి బుద్దిం జహి జహి జడతాం పాహిమాం దీన దీనమ్ |
అజ్ఞాన ధ్వాంత నాశక్షమరుచిరుచిర ప్రోల్లసత్పాద పద్మే
బ్రహ్మేశాద్యఃసురేంద్రైః సురగణ వినతైః సంస్తుతాం త్వాం నమామి || ౧ ||
కల్పో సంపరణ కల్పిత తాండవస్య
దేవస్య ఖండపరశోః పరభైరవస్య |
పాశాంకుశైక్షవశరాసన పుష్పబాణా
ససాక్షిణీ విజయతే తవ మూర్తిరేకా || ౨ ||
హ్రీంకారమేవ తవనామ గృణంతి యేవా
మాతః త్రికోణనిలయే త్రిపురే త్రినేత్రే |
త్వత్సంస్మృతౌ యమభటాభి భవం విహాయ
దీవ్యంతి నందన వనే సహలోకపాలైః || ౩ ||
ఋణాంకానల భానుమండలలసచ్ఛ్రీచక్రమధ్యేస్థితామ్
బాలార్కద్యుతి భాసురాం కరతలైః పాశాంకుశౌ బిభ్రతీం |
చాపం బాణమపి ప్రసన్నవదనాం కౌసుంభవస్త్రాన్వితాం
తాం త్వాం చంద్రకళావతంసముకుటాం చారుస్మితాం భావయే || ౪ ||
సర్వజ్ఞతాం సదసివాక్పటుతాం ప్రసూతే
దేవి త్వదంఘ్రి నరసిరుహయోః ప్రణామః |
కించిత్స్ఫురన్ముకుటముజ్వలమాతపత్రం
ద్వౌచామరే చ మహతీం వసుధాం దధాతి || ౫ ||
కళ్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభిః
లక్ష్మీ స్వయంవరణమంగళదీపకాభిః |
సేవాభిరంబ తవపాదసరోజమూలే
నాకారికిమ్మనసి భక్తిమతాం జనానాం || ౬ ||
శివశక్తిః కామః క్షితిరథరవిః శాంత కిరణః
స్మరో హంసః శక్రస్తదను చ పరామారహరయః |
అమీ హృల్లేఖాభిస్తి సృభిరవసానేషు ఘటితా
భజంతే వర్ణాస్తే తవజనని నామవయవతామ్ || ౭ ||
కదాకాలే మాతః కథయకలితా లక్తకరసం
పిబేయం విద్యార్ధీ తవ చరణ నిర్ణేజనజలం |
ప్రకృత్యా మూకానామపి చ కవితా కారణతయా
సదాధత్తే వాణీ ముఖకమల తాంబూల రసతామ్ || ౮ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *