SUBRAHMANYA PANCHA RATNA STOTRAM – సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రమ్

Subramanya

SUBRAHMANYA PANCHA RATNA STOTRAM – సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రమ్ షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ | రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 1 || జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ | కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 2 || ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ | శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే || 3 || సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ | …