Sri Venkatesha Ashtakam

Sri Venkatesha Ashtakam – శ్రీ వేంకటేశ అష్టకం వేంకటేశో వాసుదేవః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః | సంకర్షణోఽనిరుద్ధశ్చ శేషాద్రిపతిరేవ చ || ౧ || జనార్దనః పద్మనాభో వేంకటాచలవాసనః | సృష్టికర్తా జగన్నథో మాధవో భక్తవత్సలః || ౨ || గోవిందో గోపతిః కృష్ణః కేశవో గరుడధ్వజః | వరాహో వామనశ్చైవ నారాయణ అధోక్షజః || ౩ || శ్రీధరః పుండరీకాక్షః సర్వదేవస్తుతో హరిః | శ్రీనృసింహో మహాసింహః సూత్రాకారః పురాతనః || ౪ || రమానాథో మహీభర్తా …