Sri Srinivasa Taravali

Sri Srinivasa Taravali – శ్రీ శ్రీనివాస తారావళీ (శ్రీదేవశర్మ కృతం) శ్రీవేంకటేశం లక్ష్మీశమనిష్టఘ్నమభీష్టదం | చతుర్ముఖాఖ్యతనయం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౧ || యదపాంగలవేనైవ బ్రహ్మాద్యాః స్వపదం యయుః | మహారాజాధిరాజం తం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౨ || అనంతవేదసంవేద్యం నిర్దోషం గుణసాగరమ్ | అతీంద్రియం నిత్యముక్తం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౩ || స్మరణాత్సర్వపాపఘ్నం స్తవనాదిష్టవర్షిణమ్ | దర్శనాత్ ముక్తిదం చేశం శ్రీనివాసం భజేఽనిశమ్ || ౪ || అశేషశయనం శేషశయనం శేషశాయినం …