Sri Matangi Stotram

Sri Matangi e1694871245465

Sri Matangi Stotram శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం ఈశ్వర ఉవాచ | ఆరాధ్య మాతశ్చరణాంబుజే తే బ్రహ్మాదయో విస్తృత కీర్తిమాయుః | అన్యే పరం వా విభవం మునీంద్రాః పరాం శ్రియం భక్తి పరేణ చాన్యే || ౧ నమామి దేవీం నవచంద్రమౌళే- ర్మాతంగినీ చంద్రకళావతంసాం | ఆమ్నాయప్రాప్తి ప్రతిపాదితార్థం ప్రబోధయంతీం ప్రియమాదరేణ || ౨ || వినమ్రదేవస్థిరమౌళిరత్నైః విరాజితం తే చరణారవిందం | అకృత్రిమాణం వచసాం విశుక్లాం పదాం పదం శిక్షితనూపురాభ్యామ్ || ౩ || …