Sri Bagalamukhi Hrudayam

Sri Bagalamukhi e1694868857353

Sri Bagalamukhi Hrudayam – శ్రీ బగళాముఖీ హృదయమ్ ఓం అస్య శ్రీబగళాముఖీహృదయమాలామంత్రస్య నారదఋషిః అనుష్టుప్ఛందః  శ్రీబగళాముఖీ దేవతా హ్లీం బీజమ్  క్లీం శక్తిః  ఐం కీలకమ్ శ్రీ బగళాముఖీ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః || అథ న్యాసః | ఓం నారదఋషయే నమః శిరసి | ఓం అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ముఖే | ఓం శ్రీబగళాముఖీ దేవతాయై నమః హృదయే | ఓం హ్లీం బీజాయ నమః గుహ్యే | ఓం క్లీం …