SHANI VAJRAPANJARA KAVACHAM

Shani 1 e1695534184440

SHANI VAJRAPANJARA KAVACHAM – శని వజ్రపంజర కవచమ్ నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్ | చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః || బ్రహ్మా ఉవాచ | శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్ | కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమం || కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంంగకమ్ | శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్ || అథ శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్ | ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు …