Sashti Devi Stotram

Sashti Devi e1695712438510

Sashti Devi Stotram in Telugu – షష్ఠీ దేవి స్తోత్రం ధ్యానం | శ్రీమన్మాతరమంబికాం విధిమనోజాతాం సదాభీష్టదాం స్కందేష్టాం చ జగత్ప్రసూం విజయదాం సత్పుత్ర సౌభాగ్యదాం | సద్రత్నాభరణాన్వితాం సకరుణాం శుభ్రాం శుభాం సుప్రభాం షష్ఠాంశాం ప్రకృతేః పరం భగవతీం శ్రీ దేవసేనాం భజే || షష్ఠాంశాం ప్రకృతేః శుద్ధాం సుప్రతిష్టాం చ సువ్రతాం సుపుత్రదాం చ శుభదాం దయారూపాం జగత్ప్రసూం | శ్వేతచంపకవర్ణాభాం రక్తభూషణభూషితాం పవిత్రరూపాం పరమం దేవసేనా పరాం భజే || స్తోత్రం …