శ్రీ సాయిబాబా ప్రార్థనాష్టకం

శ్రీ సాయిబాబా ప్రార్థనాష్టకం శాంతచిత్తా మహాప్రజ్ఞా సాయినాథా దయాధనా దయాసింధో సత్యస్వరూపా మాయాతమవినాశనా || 1 జాత గోతాతీతా సిద్ధా అచింత్యా కరుణాలయా పాహిమాం పాహిమాం నాథా శిరిడీ గ్రామనివాసియా || 2 శ్రీ జ్ఞానార్క జ్ఞానదాత్యా సర్వమంగళకారకా భక్త చిత్త మరాళా హే శరణాగత రక్షక || 3 సృష్టికర్తా విరించీ తూ పాతాతూ ఇందిరాపతి జగత్రయాలయానేతా రుద్రతో తూచ నిశ్చితీ || 4 తుజవీణే రతాకోఠె ఠావనాయా మహీవరీ సర్వజ్ఞాతూ సాయినాథా సర్వాంచ్యా హృదయాంతరీ …