Eka Shloki Ramayanam

Eka Shloki Ramayanam – ఏక శ్లోకీ రామాయణం ఆదౌ రామ తపోవనాదిగమనం హత్వా మృగం కాంచనమ్ | వైదేహీ హరణం జటాయు మరణం సుగ్రీవ సంభాషణమ్ || వాలీ నిగ్రహణం సముద్రతరణం లంకాపురీదాహనమ్ | పశ్చాద్రావణకుంభకర్ణహననం చేతద్ధి రామాయణమ్ ||