ఈ విధంగా నవగ్రహ ప్రదక్షిణ చేస్తే విశేష ఫలితమట!

Navagraha e1696334713723

ఈ విధంగా నవగ్రహ ప్రదక్షిణ చేస్తే విశేష ఫలితమట! జన్మ రాశుల్లోని గ్రహ సంచారం వల్ల ఎదురయ్యే సమస్యల నుంచి బయటపడేందుకు నవగ్రహ ప్రదక్షిణ సులభమైన ప్రక్రియగా ఆధ్యాత్మిక పండితులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ ప్రదక్షిణ వల్ల లభించే దైవికశక్తి సమస్యల నుంచి మనిషిని రక్షిస్తుందట. ఓ నిర్దిష్టమైన పద్ధతిలో నవగ్రహ ప్రదక్షిణలు చేస్తే విశేషఫలితం ఉంటుందట. చాలామంది ప్రదక్షిణలు చేసేటప్పుడు నవగ్రహాలను తాకుతూ నమస్కారం చేస్తారు….అయితే వీటిని తాకకుండా ప్రదక్షిణ చేయాలట. నవగ్రహాల మధ్యన దినకరుడైన సూర్యుడు …

Navagraha Peeda Parihara Stotram

Navagraha e1696334713723

Navagraha Peeda Parihara Stotram in Telugu – నవగ్రహ పీడా పరిహార స్తోత్రం గ్రహాణామాదిరాదిత్యో లోకరక్షణకారకః | విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే రవిః || 1 || రోహిణీశః సుధామూర్తిః సుధాగాత్రః సుధాశనః | విషమస్థానసంభూతాం పీడాం హరతు మే విధుః || 2 || భూమిపుత్రో మహాతేజా జగతాం భయకృత్ సదా | వృష్టికృద్వృష్టిహర్తా చ పీడాం హరతు మే కుజః || 3 || ఉత్పాతరూపో జగతాం చంద్రపుత్రో మహాద్యుతిః | …