Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram

Narasimha

Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram – శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం అజోమేశదేవం రజోత్కర్షవద్భూ- -ద్రజోత్కర్షవద్భూద్రజోద్ధూతభేదమ్ | ద్విజాధీశభేదం రజోపాలహేతిం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౧ || హిరణ్యాక్షరక్షోవరేణ్యాగ్రజన్మ స్థిరక్రూరవక్షో హరప్రౌఢదక్షః | భృతశ్రీనఖాగ్రం పరశ్రీసుఖోగ్రం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౨ || నిజారంభశుంభద్భుజా స్తంభడంభ- -ద్దృఢాఙ్గ స్రవద్రక్తసంయుక్తభూతమ్ | నిజాఘావనోద్వేల లీలానుభూతం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౩ || వటుర్జన్యజాస్యం స్ఫుటాలోలధాటీ- సటాఝూట మృత్యుర్బహిర్గాన శౌర్యమ్ | ఘటోద్ధూతపద్భూద్ఘటస్తూయమానం భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || …