BALA MUKUNDAASHTAKAM

BALA MUKUNDAASHTAKAM – బాల ముకుందాష్టకమ్ కరారవిందేన పదారవిందం ముఖారవిందే వినివేశయంతమ్ | వటస్య పత్రస్య పుటే శయానం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || 1 || సంహృత్య లోకాన్వటపత్రమధ్యే శయానమాద్యంతవిహీనరూపమ్ | సర్వేశ్వరం సర్వహితావతారం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || 2 || ఇందీవరశ్యామలకోమలాంగం ఇంద్రాదిదేవార్చితపాదపద్మమ్ | సంతానకల్పద్రుమమాశ్రితానాం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి || 3 || లంబాలకం లంబితహారయష్టిం శృంగారలీలాంకితదంతపంక్తిమ్ | బింబాధరం చారువిశాలనేత్రం బాలం ముకుందం మనసా స్మరామి …