GANESH PANCHARATNAM

Ganesh

GANESH PANCHARATNAM – శ్రీ గణేశ పంచరత్నం ముదా కరాత్తమోదకం సదా విముక్తిసాధకం కళాధరావతంసకం విలాసిలోకరక్షకమ్ | అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకం నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకమ్ || ౧ || నతేతరాతిభీకరం నవోదితార్కభాస్వరం నమత్సురారినిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరమ్ | సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || ౨ || సమస్తలోకశంకరం నిరస్తదైత్యకుంజరం దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్రమక్షరమ్ | కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || ౩ || …