Devi Suktam in Telugu

Devi

Devi Suktam in Telugu – దేవీ సూక్తం ఓం అ॒హం రు॒ద్రేభి॒ర్వసు॑భిశ్చరామ్య॒హమా”ది॒త్యైరు॒త వి॒శ్వదే”వైః | అ॒హం మి॒త్రావరు॑ణో॒భా బి॑భర్మ్య॒హమి”న్ద్రా॒గ్నీ అ॒హమ॒శ్వినో॒భా || ౧ || అ॒హం సోమ॑మాహ॒నసం” బిభర్మ్య॒హం త్వష్టా”రము॒త పూ॒షణ॒o భగమ్” | అ॒హం ద॑ధామి॒ ద్రవి॑ణం హ॒విష్మ॑తే సుప్రా॒వ్యే॒ ఏ॒ ౩॒॑ యజ॑మానాయ సున్వ॒తే || ౨ || అ॒హం రాష్ట్రీ” స॒oగమ॑నీ॒ వసూ”నాం చికి॒తుషీ” ప్రథ॒మా య॒జ్ఞియా”నామ్ | తాం మా” దే॒వా వ్య॑దధుః పురు॒త్రా భూరి॑స్థాత్రా॒o భూర్యా” వే॒శయన్”తీమ్ || …