Devi Atharvashirsha in Telugu

Devi

Devi Atharvashirsha in Telugu – శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం ఓం సర్వే వై దేవా దేవీముపతస్థుః కాసి త్వం మహాదేవీతి || ౧ || సాఽబ్రవీదహం బ్రహ్మస్వరూపిణీ | మత్తః ప్రకృతిపురుషాత్మకం జగత్ | శూన్యం చాశూన్యం చ || ౨ || అహమానన్దానానన్దౌ | అహం విజ్ఞానావిజ్ఞానే | అహం బ్రహ్మాబ్రహ్మణి వేదితవ్యే | అహం పంచభూతాన్యపంచభూతాని | అహమఖిలం జగత్ || ౩ || వేదోఽహమవేదోఽహమ్ | విద్యాఽహమవిద్యాఽహమ్ | అజాఽహమనజాఽహమ్ | అధశ్చోర్ధ్వం …