Datta Stavam in Telugu

Dattatreya 1

Datta Stavam in Telugu – శ్రీ దత్త స్తవం దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు || 1 || దీనబంధుం కృపాసింధుం సర్వకారణ కారణం సర్వరక్షాకరం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు || 2 || శరణ గతదీనార్తపరిత్రాణ పరాయణం నారాయణం విభుం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు || 3 || సర్వానర్ధహరం దేవం సర్వమంగళ మంగళం సర్వక్లేశహరం వందే స్మర్తృగామీ సనో వతు || 4 …