Dakshinamurthy Ashtothram

Dakshinamurthy

Dakshinamurthy Ashtothram – శ్రీ దక్షిణామూర్తి అష్టోత్రం ఓం విద్యారూపిణే నమః | ఓం మహాయోగినే నమః | ఓం శుద్ధజ్ఞానినే నమః | ఓం పినాకధృతే నమః | ఓం రత్నాలంకృతసర్వాంగినే నమః | ఓం రత్నమౌళయే నమః | ఓం జటాధరాయ నమః | ఓం గంగాధరాయ నమః | ఓం అచలవాసినే నమః | ౯ ఓం మహాజ్ఞానినే నమః | ఓం సమాధికృతే నమః | ఓం అప్రమేయాయ నమః | …