షిరిడి సాయి బాబా ప్రాతఃకాల ఆరతి – కాకడ ఆరతి

షిరిడి సాయి బాబా ప్రాతఃకాల ఆరతి – కాకడ ఆరతి శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై౤ 1 జోడూ నియాకరచరణి ఠేవిలామాధా పరిసావీ వినంతీ మాఝీ పండరీనాధా అసోనసో భావా//ఆలో – తూఝియాఠాయా క్రుపాద్రుష్టిపాహే మజకడే – సద్గురూరాయా అఖండిత అసావే//ఇసే – వాటతేపాయీ తుకాహ్మణే దేవామాఝీ వేడీవాకుడీ నామే భవపాశ్ హాతి – ఆపుల్యాతోడీ 2 ఉఠాపాండురంగా అతా ప్రభాత సమయో పాతలా | వైష్ణవాంచా మేళా గరుడ-పారీ దాటలా …