Adivo Alladivo Lyrics

Adivo Alladivo Lyrics in Telugu – అదివో అల్లదివో అదివో అల్లదివో శ్రీ హరివాసము పదివేల శేషుల పడగలమయము || అదివో || అదే వేంకటాచల మఖిలోన్నతము అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము అదివో నిత్య నివాస మఖిల మునులకు అదే చూడుడు అదే మ్రొక్కుడు ఆనందమయము || అదివో || చెంగట నల్లదివో శేషాచలము నింగినున్న దేవతల నిజవాసము ముంగిట నల్లదివో మూలనున్న ధనము బంగారు శిఖరాల బహు బ్రహ్మమయము || అదివో || కైవల్యపదము …