Hanuman Ashtakam in Telugu

Hanuman

Hanuman Ashtakam in Telugu – శ్రీ హనుమదష్టకం శ్రీ రఘురాజపదాబ్జనికేతన పఙ్కజలోచన మఙ్గలరాశే చణ్డమహాభుజదణ్డసురారివిఖణ్డనపణ్డిత పాహి దయాలో । పాతకినం చ సముద్ధర మాం మహతాం హి సతామపి మానముదారం త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదామ్బుజదాస్యం ॥ 1 ॥ సంసృతితాపమహానలదగ్ధతనూరుహమర్మతనోరతివేలం పుత్రధనస్వజనాత్మగృహాదిషు సక్తమతేరతికిల్బిషమూర్తేః । కేనచిదప్యమలేన పురాకృతపుణ్యసుపుఞ్జలవేన విభో వై త్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదామ్బుజదాస్యం ॥ 2 ॥ సంసృతికూపమనల్పమఘోరనిదాఘనిదానమజస్రమశేషం ప్రాప్య …