Manasa Devi Stotram

Manasa Devi e1695716350116

Manasa Devi Stotram in Telugu – శ్రీ మానసా దేవీ స్తోత్రం మహేంద్ర ఉవాచ దేవి త్వాం స్తోతుమిచ్ఛామి సాధ్వీనాం ప్రవరాం వరామ్ | పరాత్పరాం చ పరమాం న హి స్తోతుం క్షమోఽధునా || ౧ || స్తోత్రాణాం లక్షణం వేదే స్వభావాఖ్యానతః పరమ్ | న క్షమః ప్రకృతిం వక్తుం గుణానాం తవ సువ్రతే || ౨ || శుద్ధసత్త్వస్వరూపా త్వం కోపహింసావివర్జితా | న చ శప్తో మునిస్తేన త్యక్తయా చ …