Sri Durga Chalisa In Telugu – శ్రీ దుర్గా చాలీసా

Sri Durga Chalisa In Telugu – శ్రీ దుర్గా చాలీసా నమో నమో దుర్గే సుఖ కరనీ | నమో నమో అంబే దుఃఖ హరనీ || ౧ || నిరంకార హై జ్యోతి తుమ్హారీ | తిహూఁ లోక ఫైలీ ఉజియారీ || ౨ || శశి లలాట ముఖ మహావిశాలా | నేత్ర లాల భృకుటి వికరాలా || ౩ || రూప మాతు కో అధిక సుహావే | దరశ కరత …